Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ. (ΜΕΡΟΣ Γ')

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. Αρχ. Πανάρετος Πολυκάρπου Ἔκδοση Πρώτη. Αθήνα 1927. (Μέρος Γ')

 

Ὁ κα­τα­γό­με­νος ἀπό τήν Κρή­τη λό­γιος ἀρ­χι­μαν­δρί­της Πα­νά­ρε­τος Πο­λυ­κάρ­που (+1943) ἀ­σκήθηκε στήν κα­λύβη Με­τα­μορ­φώ­σεως. Στή Σκήτη δι­δά­χθηκε τήν ἁ­γι­ο­γρα­φία, τέ­χνη πού θε­ρα­πεύ­θηκε σέ ἐ­ξαί­ρετο βα­θμό ἀπό τούς κατά και­ρούς καυ­σο­κα­λυ­βί­τες πα­τέ­ρες. Ἔργα του βρίσκονται σέ διάφορους ναούς στήν Ἑλλάδα. Ἀ­σχο­λή­θηκε ἐν­τα­τικά καί σέ βά­θος μέ τή με­λέτη τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σίας, κάτι τό ὁ­ποῖο συ­νέ­βαλε θε­τικά καί κα­θο­ρι­στικά στή δι­α­μόρ­φωση τῆς προ­σω­πι­κό­τη­τάς του. Ἀ­ξι­ώ­θηκε ἐπίσης νά γνω­ρί­σει τόν ἅ­γιο Νε­κτά­ριο Αἰ­γί­νης, πι­θα­νό­τατα κατά τό προ­σκύ­νημα τοῦ Ἁ­γίου στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος τό 1898. Ἀρ­γό­τερα μά­λι­στα συ­νερ­γά­στηκε μαζί του, στήν ἀρχή συγ­κεν­τρώ­νον­τας ἀπό δι­ά­φο­ρους συν­δρο­μη­τές τό ἀ­πα­ραί­τητο χρη­μα­τικό ποσό γιά τήν ἔκ­δοση τοῦ ἔρ­γου τοῦ ἁ­γίου Νε­κτα­ρίου Ψαλ­τή­ριον τοῦ Προ­φη­τά­να­κτος Δα­βίδ (Ἀ­θῆ­ναι 1908) καί στή συ­νέ­χεια ἐκ­δί­δον­τας ὁ ἴ­διος τό βι­βλίο τοῦ ἰδίου ἁ­γίου μέ τίτλο, Με­λέτη ἱ­στο­ρική περί τῶν αἰ­τιῶν τοῦ σχί­σμα­τος (Ἀ­θῆ­ναι 1911), τό ὁποῖο καί προλόγισε. Ὁ ἴδιος συνέταξε τό ἔργο Ὀρθόδοξος Λυρική Πανοπλία (Ἀθῆναι 1927).

Για τη λήψη του Γ΄ Μέρους, πατήστε ΕΔΩ

 

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. (Μέρος Α')

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. (Μέρος B')


 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

 
Στό Ἐπιστημονικό αὐτό Ἐργαστήριο συμμετέχει καί ὁ μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης μέ θέμα:

 "Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ καί τοῦ ἐργαστηρίου του στό Ἅγιον Ὄρος.
 Οἱ νεότερες ἔρευνες".

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, 8.30 τό βράδυ

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

ΕΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

                     6o Διεθνές Ἐπιστημονικό Ἐργαστήριο 

                              τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἐστίας


 

Παρασκευή 9, Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

Αίθουσα "Στέφανος Δραγούμης" Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφόρος Στρατού 2 Θεσσαλονίκη

Η Αγιορειτική Εστία συνεχίζει το θεσμό των Διεθνών Επιστημονικών Εργαστηρίων διοργανώνοντας το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο, οι εργασίες του οποίου θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στο Αμφιθέατρο Στέφανος Δραγούμης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, από την Παρασκευή 9 έως και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022.

Ο  θεσμός  των Διεθνών Επιστημονικών Εργαστηρίων ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και στα έτη που δεν έχει προγραμματιστεί η διοργάνωση κάποιου θεματικού Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου. Η μεγάλη συμμετοχή και η αποδοχή από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, έχει καθιερώσει τον θεσμό των Επιστημονικών Εργαστηρίων, ως την κορυφαία διεθνή συνάντηση της επιστημονικής κοινότητας που ασχολείται με την Αθωνική έρευνα. Κύρια επιδίωξη των Εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη ενός γόνιμου επιστημονικού διαλόγου, που θα εμπλουτίσει τις γνώσεις  για τον μοναχισμό του Αγίου Όρους και θα διευρύνει την προβληματική των αθωνικών ερευνών. Δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα στους επιστήμονες και ερευνητές, μέσω ατομικών ή συλλογικών ανακοινώσεων, να δημοσιοποιήσουν τα τελικά αποτελέσματα ερευνών, ή να γνωστοποιήσουν πρώιμα ή εν εξελίξει αποτελέσματα εργασιών ή επιστημονικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αρτιότερη ολοκλήρωσή τους.

Η θεματολογία των εισηγήσεων αφορά άμεσα στο Άγιον Όρος, όπως η ιστορία, η τέχνη, η θεολογία, το δίκαιο, οι θεσμοί, η φιλολογία, η αρχαιολογία, η  ιστορία της τέχνης, η αρχιτεκτονική, το φυσικό περιβάλλον, η συντήρηση έργων τέχνης, κ.λπ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών  πρόκειται να παρουσιαστούν 27 εισηγήσεις, από επιστήμονες που ειδικεύονται στα Αγιορείτικα θέματα από την Ελλάδα, την Αμερική, την Αγγλία τη Γερμανία, τη Γεωργία, την Ουκρανία και  τη Σερβία.
 
Η τελετή έναρξης του Έκτου Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 στις 18:00 στην αίθουσα "Στέφανος Δραγούμης" του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.
Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, ολόκληρη την ημέρα του Σαββάτου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή11 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου (18:00-21:00)
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου (10:00-14:30 και 17:00-21:30)
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου  (11:00-15:30)
 

 
Κάθε εισήγηση του Επιστημονικού Εργαστηρίου θα έχει διάρκεια 20 λεπτών και αμέσως μετά την παρουσίασή της θα ακολουθεί 10λεπτη συζήτηση για αυτήν. 
Οι εργασίες του Εργαστηρίου θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω Live streaming: στην ακόλουθη διεύθυνση

 www.agioritikiestia.gr/6-ergastirio


Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ. (ΜΕΡΟΣ B')

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. Αρχ. Πανάρετος Πολυκάρπου Ἔκδοση Πρώτη. Αθήνα 1927. (Μέρος B')

 

Ὁ κα­τα­γό­με­νος ἀπό τήν Κρή­τη λό­γιος ἀρ­χι­μαν­δρί­της Πα­νά­ρε­τος Πο­λυ­κάρ­που (+1943) ἀ­σκήθηκε στήν κα­λύβη Με­τα­μορ­φώ­σεως. Στή Σκήτη δι­δά­χθηκε τήν ἁ­γι­ο­γρα­φία, τέ­χνη πού θε­ρα­πεύ­θηκε σέ ἐ­ξαί­ρετο βα­θμό ἀπό τούς κατά και­ρούς καυ­σο­κα­λυ­βί­τες πα­τέ­ρες. Ἔργα του βρίσκονται σέ διάφορους ναούς στήν Ἑλλάδα. Ἀ­σχο­λή­θηκε ἐν­τα­τικά καί σέ βά­θος μέ τή με­λέτη τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σίας, κάτι τό ὁ­ποῖο συ­νέ­βαλε θε­τικά καί κα­θο­ρι­στικά στή δι­α­μόρ­φωση τῆς προ­σω­πι­κό­τη­τάς του. Ἀ­ξι­ώ­θηκε ἐπίσης νά γνω­ρί­σει τόν ἅ­γιο Νε­κτά­ριο Αἰ­γί­νης, πι­θα­νό­τατα κατά τό προ­σκύ­νημα τοῦ Ἁ­γίου στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος τό 1898. Ἀρ­γό­τερα μά­λι­στα συ­νερ­γά­στηκε μαζί του, στήν ἀρχή συγ­κεν­τρώ­νον­τας ἀπό δι­ά­φο­ρους συν­δρο­μη­τές τό ἀ­πα­ραί­τητο χρη­μα­τικό ποσό γιά τήν ἔκ­δοση τοῦ ἔρ­γου τοῦ ἁ­γίου Νε­κτα­ρίου Ψαλ­τή­ριον τοῦ Προ­φη­τά­να­κτος Δα­βίδ (Ἀ­θῆ­ναι 1908) καί στή συ­νέ­χεια ἐκ­δί­δον­τας ὁ ἴ­διος τό βι­βλίο τοῦ ἰδίου ἁ­γίου μέ τίτλο, Με­λέτη ἱ­στο­ρική περί τῶν αἰ­τιῶν τοῦ σχί­σμα­τος (Ἀ­θῆ­ναι 1911), τό ὁποῖο καί προλόγισε. Ὁ ἴδιος συνέταξε τό ἔργο Ὀρθόδοξος Λυρική Πανοπλία (Ἀθῆναι 1927).

 

Ὁ π. Πα­νά­ρε­τος ὑ­πη­ρέ­τησε ὡς οἰ­κο­νό­μος γιά δύο χρό­νια τό σι­μω­νο­πε­τρί­τικο με­τόχι τῆς Ἀ­να­λή­ψεως στήν Ἀ­θήνα, ἀ­φή­νον­τας ἐ­ποχή γιά τή δι­α­κο­νία του ὡς πνευ­μα­τι­κός χι­λι­ά­δων κα­τοί­κων τῆς πρω­τεύ­ου­σας καί γιά τίς ἀ­γρυ­πνίες πού τελοῦσε κάθε Σάβ­βατο βράδυ, ὅ­ταν ὁ πι­στός λαός συ­νέρ­ρεε, δι­ψών­τας πνευ­μα­τικά. «Ἀ­κού­ρα­στος εἰς τό κυ­ρύτ­τειν τόν θεῖον λό­γον μέ μίαν εὐγ­λωτ­τίαν θαυ­μα­σίαν, ἥν ἀ­πέ­κτη­σεν ἐκ τῆς ἐ­πι­μό­νου ἀ­να­γνώ­σεως τῶν ἱ­ε­ρῶν συγ­γραμ­μά­των τῶν ἁ­γίων Πα­τέ­ρων», ὅπως γρά­φει σχε­τικά μέ αὐτόν ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος Μω­ρα­ϊ­τί­δης, πού τόν χα­ρα­κτη­ρί­ζει «μο­ναχόν τῶν ἀρ­χαίων χρό­νων καί ἐγ­κυ­κλο­παι­δι­κώ­τα­τον». Για τη λήψη του B΄Μέρους, πατήστε ΕΔΩ

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. (Μέρος Α')Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΩΣ ΜΟΝΑΧΟΣ. Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

 Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ιστορούμενος ως μοναχός. 

Η απεικόνισή του στο Άγιον Όρος 


 

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Χρονικά τῆς Χαλκιδικῆς 60-61 (2015-2016) σ. 79-104

 

Για τη λήψη της μελέτης πατήστε ΕΔΩ.

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

 Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι», «Αἱ ψυχαί αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται»,

«Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθός τῶν δούλωνΣου», «Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ», «Καί τό μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν»: 

Εἶναι μερικές μόνο ἀπό τίς φράσεις πού ἀκούγονται στίς ἐπιμνημόσυνες δεήσεις ὑπέρ τῶν προσφιλῶν μας προσώπων, τά ὁποῖα, ἀφοῦ ἀγωνίστηκαν τόν καλόν ἀγῶνα, ἔφυγαν ἀπό κοντά μας, ταξιδεύοντας πρός τούς Οὐρανούς.Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τονίζουν τή μεγάλη ὠφέλεια πού ἔχουν τά μνημόσυνα ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας, ἰδιαίτερα κατά τή διάρκεια τῆς θείας λειτουργίας. 

Στούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας μποροῦμε νά προσφέρουμε τή βοήθειά μας μέ τήν προσευχή μας. Ἄλλωστε, οἱ στενοί συγγενεῖς τοῦ κεκοιμημένου ἐξακολουθοῦν νά τόν ἀγαποῦν ὅπως πρίν καί ἔχουν τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουν αὐτή τήν ἀγάπη. 

Τά μνημόσυνα προσφέρουν αὐτή τήν δυνατότητα.

Ἐλάχιστον κατευόδιον τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Λόγου διά τό ταξίδιον εἰς τούς Οὐρανούς τῆς ψυχῆς τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Στυλιανῆς (+14/11/2022), κατά σάρκα μητέρας τοῦ γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, ἱδρυτοῦ τοῦ ἱστολογίου μας.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ. (ΜΕΡΟΣ Α')

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. Αρχ. Πανάρετος Πολυκάρπου Ἔκδοση Πρώτη. Αθήνα 1927. (Μέρος Α')

Ὁ κα­τα­γό­με­νος ἀπό τήν Κρή­τη λό­γιος ἀρ­χι­μαν­δρί­της Πα­νά­ρε­τος Πο­λυ­κάρ­που (+1943) ἀ­σκήθηκε στήν κα­λύβη Με­τα­μορ­φώ­σεως. Στή Σκήτη δι­δά­χθηκε τήν ἁ­γι­ο­γρα­φία, τέ­χνη πού θε­ρα­πεύ­θηκε σέ ἐ­ξαί­ρετο βα­θμό ἀπό τούς κατά και­ρούς καυ­σο­κα­λυ­βί­τες πα­τέ­ρες. Ἔργα του βρίσκονται σέ διάφορους ναούς στήν Ἑλλάδα. Ἀ­σχο­λή­θηκε ἐν­τα­τικά καί σέ βά­θος μέ τή με­λέτη τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σίας, κάτι τό ὁ­ποῖο συ­νέ­βαλε θε­τικά καί κα­θο­ρι­στικά στή δι­α­μόρ­φωση τῆς προ­σω­πι­κό­τη­τάς του. Ἀ­ξι­ώ­θηκε ἐπίσης νά γνω­ρί­σει τόν ἅ­γιο Νε­κτά­ριο Αἰ­γί­νης, πι­θα­νό­τατα κατά τό προ­σκύ­νημα τοῦ Ἁ­γίου στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος τό 1898. Ἀρ­γό­τερα μά­λι­στα συ­νερ­γά­στηκε μαζί του, στήν ἀρχή συγ­κεν­τρώ­νον­τας ἀπό δι­ά­φο­ρους συν­δρο­μη­τές τό ἀ­πα­ραί­τητο χρη­μα­τικό ποσό γιά τήν ἔκ­δοση τοῦ ἔρ­γου τοῦ ἁ­γίου Νε­κτα­ρίου Ψαλ­τή­ριον τοῦ Προ­φη­τά­να­κτος Δα­βίδ (Ἀ­θῆ­ναι 1908) καί στή συ­νέ­χεια ἐκ­δί­δον­τας ὁ ἴ­διος τό βι­βλίο τοῦ ἰδίου ἁ­γίου μέ τίτλο, Με­λέτη ἱ­στο­ρική περί τῶν αἰ­τιῶν τοῦ σχί­σμα­τος (Ἀ­θῆ­ναι 1911), τό ὁποῖο καί προλόγισε. Ὁ ἴδιος συνέταξε τό ἔργο Ὀρθόδοξος Λυρική Πανοπλία (Ἀθῆναι 1927).

Ὁ π. Πα­νά­ρε­τος ὑ­πη­ρέ­τησε ὡς οἰ­κο­νό­μος γιά δύο χρό­νια τό σι­μω­νο­πε­τρί­τικο με­τόχι τῆς Ἀ­να­λή­ψεως στήν Ἀ­θήνα, ἀ­φή­νον­τας ἐ­ποχή γιά τή δι­α­κο­νία του ὡς πνευ­μα­τι­κός χι­λι­ά­δων κα­τοί­κων τῆς πρω­τεύ­ου­σας καί γιά τίς ἀ­γρυ­πνίες πού τελοῦσε κάθε Σάβ­βατο βράδυ, ὅ­ταν ὁ πι­στός λαός συ­νέρ­ρεε, δι­ψών­τας πνευ­μα­τικά. «Ἀ­κού­ρα­στος εἰς τό κυ­ρύτ­τειν τόν θεῖον λό­γον μέ μίαν εὐγ­λωτ­τίαν θαυ­μα­σίαν, ἥν ἀ­πέ­κτη­σεν ἐκ τῆς ἐ­πι­μό­νου ἀ­να­γνώ­σεως τῶν ἱ­ε­ρῶν συγ­γραμ­μά­των τῶν ἁ­γίων Πα­τέ­ρων», ὅπως γρά­φει σχε­τικά μέ αὐτόν ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος Μω­ρα­ϊ­τί­δης, πού τόν χα­ρα­κτη­ρί­ζει «μο­ναχόν τῶν ἀρ­χαίων χρό­νων καί ἐγ­κυ­κλο­παι­δι­κώ­τα­τον». 


 

  

Για τη λήψη του Α΄Μέρους, πατήστε ΕΔΩ

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ


Ἀνταύγειες αἰωνιότητος
 ἀπό τή ζωή τῶν πατέρων τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου

 Στό πλαίσιο τῶν Δημητριών 2022, τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, τό Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου 2022, ὁ λόγιος Ἁγιορείτης μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, Δρ. Θεολογίας πραγματοποίησε Ὁμιλία μέ θέμα: «Ἀνταύγειες αἰωνιότητος ἀπό τή ζωή τῶν πατέρων τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου».

  Πρίν τήν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Παταπίου, προβλήθηκε μικρῆς διάρκειας ντοκυμαντέρ μέ τίτλο «Μυσταγωγία: Προσκύνημα στήν Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου», ὅπου ἀσκεῖται πάνω ἀπό τριάντα χρόνια ὁ ὁμιλητής.

  Στήν ὁμιλία του ὁ π. Πατάπιος τόνισε ὅτι ἡ πο­ρεία πρός τή θέ­ωση, ἡ καλ­λι­έρ­γεια τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης πνευ­μα­τι­κό­τη­τας καί ἡ δι᾿ ἀγώνων κα­τά­κτησή της, ἀ­πο­τέ­λεσε καί ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ἀ­πο­τε­λεῖ τό ἰ­σχυ­ρό­τερο ἔ­ρει­σμα ζωῆς στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος. Χαρακτήρισε τό Ἅγιον Ὄρος χώρα τῆς με­τα­νοίας καί ἐργαστήριο τῆς ἁ­γι­ό­τη­τας, ἀφοῦ σ᾿ αὐτό ὁ­δη­γή­θη­καν κατά τήν ὑ­περ­χι­λι­ετῆ φω­τεινή δι­α­δρομή τῶν αἰ­ώ­νων σέ ὁ­δούς σω­τη­ρίας, δυ­σα­ρί­θμη­τοι ἅ­γιοι, πού κα­τα­λάμ­πουν μέ τίς γλυ­κύ­τα­τες ἀ­κτῖ­νες τοῦ βίου καί τῶν θαυ­μά­των τους τό πλή­ρωμα τοῦ πι­στοῦ λαοῦ. 

   Ὁ π. Πατάπιος ἔπλεξε τό ἐγκώμιο στούς ὁσίους Πατέρες τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου καί στούς ἐ­νά­ρε­τους γέ­ρον­τες τῶν τε­λευ­ταίων αἰ­ώ­νων, καθώς αὐτοί συ­νέ­χι­σαν τήν ὑ­περ­χι­λι­ετῆ πα­ρά­δοση τοῦ ἁ­γι­ω­νύ­μου Ὄ­ρους καί προ­στέ­θη­καν στή χρυσή ἁ­λυ­σίδα τῶν ὁ­σίων Ἁγιορειτῶν Πα­τέ­ρων. Ἄλ­λω­στε, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, «ὁ ἁ­γι­ο­ρεί­τι­κος χρό­νος μόνο μέ τήν αἰ­ω­νι­ό­τητα θά μπο­ροῦσε νά εἶ­ναι συγ­χρο­νι­σμέ­νος».

   Ἀπό τούς πρώ­τους οἰ­κι­στές τῆς Ἐρήμου μέ­χρι τούς τε­λευ­ταί­ους ἐ­νά­ρε­τους γέ­ρον­τες, ὅ­λοι ἀ­πο­τε­λοῦν μία πνευ­μα­τική οἰ­κο­γέ­νεια, στήν ὁ­ποία τά πάντα εἶ­ναι κοινά: τό ἀ­σκη­τικό φρό­νημα, τά πνευ­μα­τικά κα­τορ­θώ­ματα, τά ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τικά χα­ρί­σματα, ἀνέφερε. Καί ἔφερε ὡς παράδειγμα τήν ὄν­τως ἐν­τυ­πω­σι­ακή καί πλού­σια χα­ρι­σμα­τική προ­σω­πι­κό­τητα τοῦ σύγ­χρο­νού μας ὁσίου Πορ­φυ­ρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, πού καλ­λι­ερ­γή­θηκε σ᾿ ἕ­ναν τόπο στόν ὁ­ποῖο ἡ πνευ­μα­τική πα­ρά­δοση πα­ρα­μέ­νει αἰ­σθητή μέ­χρι σή­μερα.  Οἱ κα­λύ­βες, τά σπή­λαια καί τά ἀ­σκη­τή­ρια, πού κρέ­μον­ται σέ ἀ­πό­κρη­μνα μέρη, πα­ρα­μέ­νουν σι­ω­πη­λοί μάρ­τυ­ρες τῆς θαυ­μα­στῆς καί ἰ­σάγ­γε­λης βι­ο­τῆς τῶν πα­τέ­ρων, καί γιά μᾶς τούς νε­ώ­τε­ρους, δι­α­χρο­νική πρό­σκληση γιά μί­μησή τους.

  Κάλεσε, τέλος, ὁ π. Πατάπιος τούς συμμετέχοντας, νά ἀνεβοῦν ὅλοι μαζί στό Ἅγιον Ὄρος. Δέν εἶναι ὁλότελα «ἄβατον», τόνισε. Μποροῦν ὅλοι οἱ πιστοί, καί οἱ γυναῖκες, νά τό ἐπισκεφθοῦν, κι ἀπ᾿ ἐκεῖ πού βρίσκονται. Μποροῦμε ὅλοι νά ζήσουμε τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἄν αἰσθανθοῦμε τήν ταπείνωση τῶν ἐπικίνδυνων γεγονότων τῆς ἐποχῆς, ὡς προσωπική ταπείνωση καί ἀφυπνιστική ἡσυχία. Τότε, ἀσφαλῶς θά συναντήσουμε τούς ἁγιασμένους Πατέρες, τῶν ὁποίων πτυχές ἀπό τή ζωή καί τή διδασκαλία τους, μετέδωσε, κατά τήν ἀποψινή ὁμιλία, ὁ π. Πατάπιος. Ἀνταύγειες αἰωνιότητας. Μηνύματα ἀπό τό ὑπερπέραν. Ἀπό τόν Παράδεισο, πού ἤδη προγεύονται.

  Καί ὁλοκλήρωσε τήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του μέ τό ἀφυπνιστικό μήνυμα τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου: «Πάντοτε τό Ἅ­γιο Πνεῦμα θέ­λει νά μπεῖ στίς ψυ­χές μας, ἀλλά σέ­βε­ται τήν ἐ­λευ­θε­ρία μας, δέν θέ­λει νά τήν πα­ρα­βι­ά­σει. Πε­ρι­μέ­νει νά τοῦ ἀ­νοί­ξουμε μό­νοι μας τήν πόρτα καί τότε θά μπεῖ στήν ψυχή μας καί θά τήν με­τα­μορ­φώ­σει». 

 

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

 


  Ὁμιλία στήν Ἀθήνα, στό πλαίσιο τῶν Δημητρίων 2022, θά πραγματοποιήσει ὁ λόγιος μοναχός π. Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, Γέροντας τῆς Ἱ. Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου.

  Ἡ Ὁμιλία μέ τίτλο: "Ἀνταύγειες αἰωνιότητος μέσα ἀπό τή ζωή τῶν Πατέρων τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου'' θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου 2022, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου, Δήμου Ἁγίου Δημητρίου. Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα. Θά ἀκολουθήσει διάλογος καί συζήτηση μέ τούς πιστούς στό Ἐνοριακό Ἀρχονταρίκι τοῦ ναοῦ.


Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΑΓΙΟΙ

Άρθρο του μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

 

  Για την λήψη του άρθρου, πατήστε  ΕΔΩ 

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΑΓΙΟΤΗΤΑ

 Άρθρο του μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

 

  Για την λήψη του άρθρου, πατήστε  ΕΔΩ 

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

  Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

 «Ἐπιγραφές τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων»


 Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό φιλολογικό περιοδικό «Παρνασσός», τόμ. NB΄ (2020), σελ. 211-304.

 Για τη λήψη του άρθρου, πατήστε ΕΔΩ.

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β')

 Άρθρο του μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

 

 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α')

 Για την λήψη του Α' μέρους του άρθρου, πατήστε  ΕΔΩ 

  Για την λήψη του Β' μέρους του άρθρου πατήστε  ΕΔΩ

 

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΕΣ ΙΩΑΣΑΦΑΙΟΥΣ (1966-1986)

  Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

«Ὁ Ἰωάννης Φουντούλης καί οἱ πνευματικές ὁδοιπορίες του στό Ἅγιον Ὄρος, μέσα ἀπό τήν ἀνέκδοτη ἐπιστολογραφία του μέ τούς καυσοκαλυβίτες Ἰωασαφαίους (1966-1986)»

   

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στόν ἀφιερωματικό τόμο: «Γηθόσυνον Σέβασμα. Ἀντίδωρον τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν μακαριστόν καθηγητήν τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννην Φουντούλην (+ 2007)», τόμ Β΄, σελ. 1553-1570.

 Για τη λήψη της μελέτης πατήστε ΕΔΩ.

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. 1753. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΟΜ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΡΑΦΩΝ

Πανηγυρίζοντας τήν Παναγία στήν Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου (Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου) τῆς Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων. 15 / 28 Αὐγούστου 2022.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα 
 

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ

 Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

«Ὁ Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης καί ἡ λογία παράδοση στη Σκήτη Καυσοκαλυβίων κατά τόν 18ο αἰώνα».

 

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό φιλολογικό περιοδικό «Παρνασσός», τόμ. ΝΓ΄ (2011), σελ. 327-364.

 

Για τη λήψη της μελέτης πατήστε ΕΔΩ.

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ἡ Καλύβη τοῦ Ἁγ. Ἀκακίου ἀλλά καί ὁλόκληρο τό Ἅγιον Ὄρος Ἄθως, πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν Παναγία, εὔχεται σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες μας, ἀλλά καί τούς προσκυνητές τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου καί τῆς ἐν πρεσβείαις ἀκοιμήτου Θεοτόκου.

 Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου.
Τοιχογραφία (λεπτομέρεια) στό παρεκκλήσι τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου Καυσοκαλυβίων, 1759.
Ἐργαστήριο ἱερομον. Παρθενίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 

Σκόπελος. Τό λιμάνι στη γραφική Χώρα. Στό βάθος του ορίζοντα διακρίνεται ο Αθωνας.

Φωτογραφία π. Κωνσταντίνου Καλλιανού

 

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

 Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

«Ὁ Φώτης Κόντογλου καί ὁ μοναχός Ἰσιδωρος Καυσοκαλυβίτης. Σχέσεις ἀλληλεκτίμησης μέσα ἀπό κείμενά τους καί ἀνέκδοτες ἐπιστολές».

 


Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό φιλολογικό περιοδικό «Παρνασσός», τόμ. ΜΣΤ΄ (2004), σελ. 203-260.

 

Για τη λήψη της μελέτης πατήστε ΕΔΩ.

Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ. 1

 Άρθρο του μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

 

 Για την λήψη του άρθρου, πατήστε  ΕΔΩ

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022