Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΩΣ ΜΟΝΑΧΟΣ. Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

 Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ιστορούμενος ως μοναχός. 

Η απεικόνισή του στο Άγιον Όρος 


 

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Χρονικά τῆς Χαλκιδικῆς 60-61 (2015-2016) σ. 79-104

 

Για τη λήψη της μελέτης πατήστε ΕΔΩ.

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

 Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι», «Αἱ ψυχαί αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται»,

«Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθός τῶν δούλωνΣου», «Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ», «Καί τό μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν»: 

Εἶναι μερικές μόνο ἀπό τίς φράσεις πού ἀκούγονται στίς ἐπιμνημόσυνες δεήσεις ὑπέρ τῶν προσφιλῶν μας προσώπων, τά ὁποῖα, ἀφοῦ ἀγωνίστηκαν τόν καλόν ἀγῶνα, ἔφυγαν ἀπό κοντά μας, ταξιδεύοντας πρός τούς Οὐρανούς.Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τονίζουν τή μεγάλη ὠφέλεια πού ἔχουν τά μνημόσυνα ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας, ἰδιαίτερα κατά τή διάρκεια τῆς θείας λειτουργίας. 

Στούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας μποροῦμε νά προσφέρουμε τή βοήθειά μας μέ τήν προσευχή μας. Ἄλλωστε, οἱ στενοί συγγενεῖς τοῦ κεκοιμημένου ἐξακολουθοῦν νά τόν ἀγαποῦν ὅπως πρίν καί ἔχουν τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουν αὐτή τήν ἀγάπη. 

Τά μνημόσυνα προσφέρουν αὐτή τήν δυνατότητα.

Ἐλάχιστον κατευόδιον τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Λόγου διά τό ταξίδιον εἰς τούς Οὐρανούς τῆς ψυχῆς τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Στυλιανῆς (+14/11/2022), κατά σάρκα μητέρας τοῦ γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, ἱδρυτοῦ τοῦ ἱστολογίου μας.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ. (ΜΕΡΟΣ Α')

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. Αρχ. Πανάρετος Πολυκάρπου Ἔκδοση Πρώτη. Αθήνα 1927. (Μέρος Α')

Ὁ κα­τα­γό­με­νος ἀπό τήν Κρή­τη λό­γιος ἀρ­χι­μαν­δρί­της Πα­νά­ρε­τος Πο­λυ­κάρ­που (+1943) ἀ­σκήθηκε στήν κα­λύβη Με­τα­μορ­φώ­σεως. Στή Σκήτη δι­δά­χθηκε τήν ἁ­γι­ο­γρα­φία, τέ­χνη πού θε­ρα­πεύ­θηκε σέ ἐ­ξαί­ρετο βα­θμό ἀπό τούς κατά και­ρούς καυ­σο­κα­λυ­βί­τες πα­τέ­ρες. Ἔργα του βρίσκονται σέ διάφορους ναούς στήν Ἑλλάδα. Ἀ­σχο­λή­θηκε ἐν­τα­τικά καί σέ βά­θος μέ τή με­λέτη τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σίας, κάτι τό ὁ­ποῖο συ­νέ­βαλε θε­τικά καί κα­θο­ρι­στικά στή δι­α­μόρ­φωση τῆς προ­σω­πι­κό­τη­τάς του. Ἀ­ξι­ώ­θηκε ἐπίσης νά γνω­ρί­σει τόν ἅ­γιο Νε­κτά­ριο Αἰ­γί­νης, πι­θα­νό­τατα κατά τό προ­σκύ­νημα τοῦ Ἁ­γίου στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος τό 1898. Ἀρ­γό­τερα μά­λι­στα συ­νερ­γά­στηκε μαζί του, στήν ἀρχή συγ­κεν­τρώ­νον­τας ἀπό δι­ά­φο­ρους συν­δρο­μη­τές τό ἀ­πα­ραί­τητο χρη­μα­τικό ποσό γιά τήν ἔκ­δοση τοῦ ἔρ­γου τοῦ ἁ­γίου Νε­κτα­ρίου Ψαλ­τή­ριον τοῦ Προ­φη­τά­να­κτος Δα­βίδ (Ἀ­θῆ­ναι 1908) καί στή συ­νέ­χεια ἐκ­δί­δον­τας ὁ ἴ­διος τό βι­βλίο τοῦ ἰδίου ἁ­γίου μέ τίτλο, Με­λέτη ἱ­στο­ρική περί τῶν αἰ­τιῶν τοῦ σχί­σμα­τος (Ἀ­θῆ­ναι 1911), τό ὁποῖο καί προλόγισε. Ὁ ἴδιος συνέταξε τό ἔργο Ὀρθόδοξος Λυρική Πανοπλία (Ἀθῆναι 1927).

Ὁ π. Πα­νά­ρε­τος ὑ­πη­ρέ­τησε ὡς οἰ­κο­νό­μος γιά δύο χρό­νια τό σι­μω­νο­πε­τρί­τικο με­τόχι τῆς Ἀ­να­λή­ψεως στήν Ἀ­θήνα, ἀ­φή­νον­τας ἐ­ποχή γιά τή δι­α­κο­νία του ὡς πνευ­μα­τι­κός χι­λι­ά­δων κα­τοί­κων τῆς πρω­τεύ­ου­σας καί γιά τίς ἀ­γρυ­πνίες πού τελοῦσε κάθε Σάβ­βατο βράδυ, ὅ­ταν ὁ πι­στός λαός συ­νέρ­ρεε, δι­ψών­τας πνευ­μα­τικά. «Ἀ­κού­ρα­στος εἰς τό κυ­ρύτ­τειν τόν θεῖον λό­γον μέ μίαν εὐγ­λωτ­τίαν θαυ­μα­σίαν, ἥν ἀ­πέ­κτη­σεν ἐκ τῆς ἐ­πι­μό­νου ἀ­να­γνώ­σεως τῶν ἱ­ε­ρῶν συγ­γραμ­μά­των τῶν ἁ­γίων Πα­τέ­ρων», ὅπως γρά­φει σχε­τικά μέ αὐτόν ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος Μω­ρα­ϊ­τί­δης, πού τόν χα­ρα­κτη­ρί­ζει «μο­ναχόν τῶν ἀρ­χαίων χρό­νων καί ἐγ­κυ­κλο­παι­δι­κώ­τα­τον». 


 

  

Για τη λήψη του Α΄Μέρους, πατήστε ΕΔΩ

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ


Ἀνταύγειες αἰωνιότητος
 ἀπό τή ζωή τῶν πατέρων τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου

 Στό πλαίσιο τῶν Δημητριών 2022, τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, τό Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου 2022, ὁ λόγιος Ἁγιορείτης μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, Δρ. Θεολογίας πραγματοποίησε Ὁμιλία μέ θέμα: «Ἀνταύγειες αἰωνιότητος ἀπό τή ζωή τῶν πατέρων τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου».

  Πρίν τήν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Παταπίου, προβλήθηκε μικρῆς διάρκειας ντοκυμαντέρ μέ τίτλο «Μυσταγωγία: Προσκύνημα στήν Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου», ὅπου ἀσκεῖται πάνω ἀπό τριάντα χρόνια ὁ ὁμιλητής.

  Στήν ὁμιλία του ὁ π. Πατάπιος τόνισε ὅτι ἡ πο­ρεία πρός τή θέ­ωση, ἡ καλ­λι­έρ­γεια τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης πνευ­μα­τι­κό­τη­τας καί ἡ δι᾿ ἀγώνων κα­τά­κτησή της, ἀ­πο­τέ­λεσε καί ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ἀ­πο­τε­λεῖ τό ἰ­σχυ­ρό­τερο ἔ­ρει­σμα ζωῆς στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος. Χαρακτήρισε τό Ἅγιον Ὄρος χώρα τῆς με­τα­νοίας καί ἐργαστήριο τῆς ἁ­γι­ό­τη­τας, ἀφοῦ σ᾿ αὐτό ὁ­δη­γή­θη­καν κατά τήν ὑ­περ­χι­λι­ετῆ φω­τεινή δι­α­δρομή τῶν αἰ­ώ­νων σέ ὁ­δούς σω­τη­ρίας, δυ­σα­ρί­θμη­τοι ἅ­γιοι, πού κα­τα­λάμ­πουν μέ τίς γλυ­κύ­τα­τες ἀ­κτῖ­νες τοῦ βίου καί τῶν θαυ­μά­των τους τό πλή­ρωμα τοῦ πι­στοῦ λαοῦ. 

   Ὁ π. Πατάπιος ἔπλεξε τό ἐγκώμιο στούς ὁσίους Πατέρες τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου καί στούς ἐ­νά­ρε­τους γέ­ρον­τες τῶν τε­λευ­ταίων αἰ­ώ­νων, καθώς αὐτοί συ­νέ­χι­σαν τήν ὑ­περ­χι­λι­ετῆ πα­ρά­δοση τοῦ ἁ­γι­ω­νύ­μου Ὄ­ρους καί προ­στέ­θη­καν στή χρυσή ἁ­λυ­σίδα τῶν ὁ­σίων Ἁγιορειτῶν Πα­τέ­ρων. Ἄλ­λω­στε, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, «ὁ ἁ­γι­ο­ρεί­τι­κος χρό­νος μόνο μέ τήν αἰ­ω­νι­ό­τητα θά μπο­ροῦσε νά εἶ­ναι συγ­χρο­νι­σμέ­νος».

   Ἀπό τούς πρώ­τους οἰ­κι­στές τῆς Ἐρήμου μέ­χρι τούς τε­λευ­ταί­ους ἐ­νά­ρε­τους γέ­ρον­τες, ὅ­λοι ἀ­πο­τε­λοῦν μία πνευ­μα­τική οἰ­κο­γέ­νεια, στήν ὁ­ποία τά πάντα εἶ­ναι κοινά: τό ἀ­σκη­τικό φρό­νημα, τά πνευ­μα­τικά κα­τορ­θώ­ματα, τά ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τικά χα­ρί­σματα, ἀνέφερε. Καί ἔφερε ὡς παράδειγμα τήν ὄν­τως ἐν­τυ­πω­σι­ακή καί πλού­σια χα­ρι­σμα­τική προ­σω­πι­κό­τητα τοῦ σύγ­χρο­νού μας ὁσίου Πορ­φυ­ρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, πού καλ­λι­ερ­γή­θηκε σ᾿ ἕ­ναν τόπο στόν ὁ­ποῖο ἡ πνευ­μα­τική πα­ρά­δοση πα­ρα­μέ­νει αἰ­σθητή μέ­χρι σή­μερα.  Οἱ κα­λύ­βες, τά σπή­λαια καί τά ἀ­σκη­τή­ρια, πού κρέ­μον­ται σέ ἀ­πό­κρη­μνα μέρη, πα­ρα­μέ­νουν σι­ω­πη­λοί μάρ­τυ­ρες τῆς θαυ­μα­στῆς καί ἰ­σάγ­γε­λης βι­ο­τῆς τῶν πα­τέ­ρων, καί γιά μᾶς τούς νε­ώ­τε­ρους, δι­α­χρο­νική πρό­σκληση γιά μί­μησή τους.

  Κάλεσε, τέλος, ὁ π. Πατάπιος τούς συμμετέχοντας, νά ἀνεβοῦν ὅλοι μαζί στό Ἅγιον Ὄρος. Δέν εἶναι ὁλότελα «ἄβατον», τόνισε. Μποροῦν ὅλοι οἱ πιστοί, καί οἱ γυναῖκες, νά τό ἐπισκεφθοῦν, κι ἀπ᾿ ἐκεῖ πού βρίσκονται. Μποροῦμε ὅλοι νά ζήσουμε τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἄν αἰσθανθοῦμε τήν ταπείνωση τῶν ἐπικίνδυνων γεγονότων τῆς ἐποχῆς, ὡς προσωπική ταπείνωση καί ἀφυπνιστική ἡσυχία. Τότε, ἀσφαλῶς θά συναντήσουμε τούς ἁγιασμένους Πατέρες, τῶν ὁποίων πτυχές ἀπό τή ζωή καί τή διδασκαλία τους, μετέδωσε, κατά τήν ἀποψινή ὁμιλία, ὁ π. Πατάπιος. Ἀνταύγειες αἰωνιότητας. Μηνύματα ἀπό τό ὑπερπέραν. Ἀπό τόν Παράδεισο, πού ἤδη προγεύονται.

  Καί ὁλοκλήρωσε τήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του μέ τό ἀφυπνιστικό μήνυμα τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου: «Πάντοτε τό Ἅ­γιο Πνεῦμα θέ­λει νά μπεῖ στίς ψυ­χές μας, ἀλλά σέ­βε­ται τήν ἐ­λευ­θε­ρία μας, δέν θέ­λει νά τήν πα­ρα­βι­ά­σει. Πε­ρι­μέ­νει νά τοῦ ἀ­νοί­ξουμε μό­νοι μας τήν πόρτα καί τότε θά μπεῖ στήν ψυχή μας καί θά τήν με­τα­μορ­φώ­σει».