Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ. (ΜΕΡΟΣ Α')

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. Αρχ. Πανάρετος Πολυκάρπου Ἔκδοση Πρώτη. Αθήνα 1927. (Μέρος Α')

Ὁ κα­τα­γό­με­νος ἀπό τήν Κρή­τη λό­γιος ἀρ­χι­μαν­δρί­της Πα­νά­ρε­τος Πο­λυ­κάρ­που (+1943) ἀ­σκήθηκε στήν κα­λύβη Με­τα­μορ­φώ­σεως. Στή Σκήτη δι­δά­χθηκε τήν ἁ­γι­ο­γρα­φία, τέ­χνη πού θε­ρα­πεύ­θηκε σέ ἐ­ξαί­ρετο βα­θμό ἀπό τούς κατά και­ρούς καυ­σο­κα­λυ­βί­τες πα­τέ­ρες. Ἔργα του βρίσκονται σέ διάφορους ναούς στήν Ἑλλάδα. Ἀ­σχο­λή­θηκε ἐν­τα­τικά καί σέ βά­θος μέ τή με­λέτη τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σίας, κάτι τό ὁ­ποῖο συ­νέ­βαλε θε­τικά καί κα­θο­ρι­στικά στή δι­α­μόρ­φωση τῆς προ­σω­πι­κό­τη­τάς του. Ἀ­ξι­ώ­θηκε ἐπίσης νά γνω­ρί­σει τόν ἅ­γιο Νε­κτά­ριο Αἰ­γί­νης, πι­θα­νό­τατα κατά τό προ­σκύ­νημα τοῦ Ἁ­γίου στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος τό 1898. Ἀρ­γό­τερα μά­λι­στα συ­νερ­γά­στηκε μαζί του, στήν ἀρχή συγ­κεν­τρώ­νον­τας ἀπό δι­ά­φο­ρους συν­δρο­μη­τές τό ἀ­πα­ραί­τητο χρη­μα­τικό ποσό γιά τήν ἔκ­δοση τοῦ ἔρ­γου τοῦ ἁ­γίου Νε­κτα­ρίου Ψαλ­τή­ριον τοῦ Προ­φη­τά­να­κτος Δα­βίδ (Ἀ­θῆ­ναι 1908) καί στή συ­νέ­χεια ἐκ­δί­δον­τας ὁ ἴ­διος τό βι­βλίο τοῦ ἰδίου ἁ­γίου μέ τίτλο, Με­λέτη ἱ­στο­ρική περί τῶν αἰ­τιῶν τοῦ σχί­σμα­τος (Ἀ­θῆ­ναι 1911), τό ὁποῖο καί προλόγισε. Ὁ ἴδιος συνέταξε τό ἔργο Ὀρθόδοξος Λυρική Πανοπλία (Ἀθῆναι 1927).

Ὁ π. Πα­νά­ρε­τος ὑ­πη­ρέ­τησε ὡς οἰ­κο­νό­μος γιά δύο χρό­νια τό σι­μω­νο­πε­τρί­τικο με­τόχι τῆς Ἀ­να­λή­ψεως στήν Ἀ­θήνα, ἀ­φή­νον­τας ἐ­ποχή γιά τή δι­α­κο­νία του ὡς πνευ­μα­τι­κός χι­λι­ά­δων κα­τοί­κων τῆς πρω­τεύ­ου­σας καί γιά τίς ἀ­γρυ­πνίες πού τελοῦσε κάθε Σάβ­βατο βράδυ, ὅ­ταν ὁ πι­στός λαός συ­νέρ­ρεε, δι­ψών­τας πνευ­μα­τικά. «Ἀ­κού­ρα­στος εἰς τό κυ­ρύτ­τειν τόν θεῖον λό­γον μέ μίαν εὐγ­λωτ­τίαν θαυ­μα­σίαν, ἥν ἀ­πέ­κτη­σεν ἐκ τῆς ἐ­πι­μό­νου ἀ­να­γνώ­σεως τῶν ἱ­ε­ρῶν συγ­γραμ­μά­των τῶν ἁ­γίων Πα­τέ­ρων», ὅπως γρά­φει σχε­τικά μέ αὐτόν ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος Μω­ρα­ϊ­τί­δης, πού τόν χα­ρα­κτη­ρί­ζει «μο­ναχόν τῶν ἀρ­χαίων χρό­νων καί ἐγ­κυ­κλο­παι­δι­κώ­τα­τον». 


 

  

Για τη λήψη του Α΄Μέρους, πατήστε ΕΔΩ