Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 3

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 3


Τήν Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013, ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Λαυριώτης καί ἡ συνοδεία του, ἐπισκέφθηκαν στό Κισινάου, τήν πρωτεύουσα τῆς χώρας, τόν καθεδρικό ναό τῆς Μητροπόλεως Μολδαβίας, πού τιμᾶται στήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ
  Στή συνέχεια μετέβησαν στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, ὅπου τούς δέχθηκε ὁ μητροπολίτης Κισινάου καί πάσης Μολδαβίας κος Βλαδίμηρος. Τούς Ἁγιορεῖτες πατέρες συνόδευε καί ὁ ὑπουργός Μακεδονίας Θράκης κος Καράογλου, πού βρισκόταν στό Κισινάου ὑπηρεσιακῶς.


Μέ ἀφορμή μάλιστα τήν ἐπίσκεψη αὐτή, ὁ Μητροπολίτης Μολδαβίας τίμησε τόν Ἁγιορείτη ἡγούμενο μέ τό παράσημο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ, καθώς τίς ἡμέρες αὐτές, ἑορτάσθηκαν μέ μεγαλοπρέπεια τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Μητροπόλεως Χοτίν καί Κισινάου (δηλ. τῆς Μητροπόλεως Μολδαβίας) τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1813.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΥ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ
Ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας προσέφερε ὡς δῶρο, ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Κουκουζέλισσας, εὐχαριστώντας παράλληλα τόν προκαθήμενο τῆς Μολδαβικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν τιμή πού ἐπιφύλαξε στό πρόσωπό του, μέ τήν παρακάτω ὁμιλία.


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ
 Λόγος εὐχαριστήριος πρός τόν μητροπολίτην Μολδαβίας κον Βλαδίμηρον


   Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κισινάου καί πάσης Μολδαβίας κε Βλαδίμηρε!
   Μέ αἰσθήματα εὐλαβείας καί πνευματικήν ἀγαλλίασιν, ἐπισκεφθήκαμε σήμερον εἰς τήν ἔδραν σας, τόν σεπτόν ποιμενάρχην τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας καί πνευματικόν καθοδηγητήν τοῦ εὐσεβοῦς μολδαβικοῦ λαοῦ.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
      Καί ἀσφαλῶς Σεβασμιώτατε, χαιρόμεθα ἐν Κυρίῳ, διά τήν θεοφιλῆ καί πλήρη πνευματικῶν καρπῶν ὑμετέραν ἀρχιερατικήν διακονίαν, τήν ὁποίαν ὁμολογεῖ σύμπας ὁ εὐσεβής μολδαβικός λαός. Καί τοῦτο εἶναι κάτι τό ὁποῖον μᾶς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία κατ᾿ ἰδίαν νά διαπιστώσομεν, κατά τήν σύντομον αὐτήν ἐπίσκεψίν μας μετά τῆς ἡμετέρας λαυριωτικῆς συνοδείας, εἰς τά ἱερά Προσκυνήματα τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας σας. Ἐπίσκεψιν τήν καλήν ἀνάμνησιν τῆς ὁποίας θά διατηροῦμεν ζωηράν ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν.


ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ

    Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, εἶναι ὡς γνωστόν ὁ θεσμοθέτης τοῦ ἁγιορειτικοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς τό μέγα κοινόβιον τῆς Λαύρας, ἀπετέλεσεν τόν πυρῆναν διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς μοναστικῆς πολιτείας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
     Εἰς τό πέρασμα τῶν αἰώνων, ἡ μοναχική τάξις τήν ὁποίαν ἐκαθιέρωσεν ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος, ὄχι μόνον ἐπεκράτησεν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλ᾿ ἐξηπλώθη σύν καιρῷ εἰς ὁλόκληρον τήν Ὀρθοδοξίαν καί εἰς αὐτήν ταύτην τήν ρωσική καί ρουμανικήν γῆν. Ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Βίος τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου, ἡ φήμις του εἶχε ἐξαπλωθεῖ σέ Ἀνατολή καί Δύση καί πολλοί μεγάλοι ἀσκητές κατέφθανον εἰς τήν Λαύρα τουδγιά νά τεθοῦν κάτω ἀπό τήν πνευματικήν του καθοδήγησιν. Εἶιναι δέ γενική ὁμολογία τῶν ἱστορικῶν ὅτι τόσο ὁ ρωσικός ὅσο καί ὁ ρουμανικός Μοναχισμός, ἔθεσαν τίς βάσεις τῆς ὀργανώσεώς τους εἰς τήν μοναχικήν πολιτείαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπόηχοι τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ εἰς τήν περιοχήν τῆς Μητροπόλεώς σας, εἶναι τό γεγονός ὅτι κατά τά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα, ἡ ἀρχαία ἱερά Μονή Καπριάνα ἀπετέλεσε Μετόχιον τῆς ἱερᾶς μονῆς Ζωγράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
     Δεόμεθα,  Σεβασμιώτατε, τοῦ Κυρίου καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου Οἰκονομίσσης τε καί Κουκουζελίσσης, ὅπως σᾶς συμπαρίστανται εἰς ὅλας σας τάς ποιμαντικάς δραστηριότητας.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ
      Ἐκφράζοντες τάς θερμάς εὐχαριστίας μας διά τήν ἀρχιερατικήν εὐλογίαν σας, καθώς καί διά τήν ἀποδιδομένην τιμήν πού ἐπιφυλάξατε εἰς τήν μετριότητά μου.
  
 Εὐχόμεθα υἱϊκῶς τά ἔτη σας νά εἶναι πολλά καί εἰρηνικά καί ἡ ποιμαντορία σας εὐλογημένη καί πνευματικά καρποφόρος παρά τοῦ δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΗΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ. ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

   Μέ ἀφορμήν μάλιστα τήν συμπλήρωσιν ἐφέτος, 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐπισκοπῆς Χοτίν καί Κισινάου, θά προσευχόμεθα Μακαριώτατε, ὅπως ὁ δοτήρ πάντων τῶν ἀγαθῶν, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Κύριος, νά εὐλογεῖ πλουσίως τό ὑμέτερον ἔργον, καί νά συνεχίσῃ νά παράσχῃ εἰς τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα τήν ἐξ ὕψους δύναμιν διά τήν συνέχειαν τῆς θεοφιλοῦς ἀρχιερατικῆς διακονίας σας, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ εὐσεβοῦς μολδαβικοῦ λαοῦ. 

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 2

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 2Τήν Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ὁπότε μέ τό ἑορτολόγιο τῆς μολδαβικῆς Ἐκκλησίας (παλαιό ἡμερολόγιο, 29 Αὐγούστου) τιμᾶται ἡ μνήμη τῆς Ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τελέστηκε στό καθολικό τῆς μονῆς Καπριάνα πανηγυρική θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποία προεξῆρχε ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας, ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Λαυριώτης. Μετά τό πέρας αὐτῆς, ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς Καπριάνα, ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος προσέφερε ὡς δῶρο στόν τιμώμενο ἡγούμενο πολύτιμη ἡγουμενική ράβδο. Ὁ ἡγούμενος τῆς πρώτης στήν τάξη μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀντιπροσέφερε ὡς δῶρο, ἀντίγραφο τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας τῆς Παναγίας Κουκουζέλισσας καί εὐχαρίστησε τόν οἰκοδεσπότη ἡγούμενο μέ τά παρακάτω λόγια.


YΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΑΡΕΤΟ

Λόγος εὐχαριστιακός εἰς τόν καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μ.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Καπριάνα, ἀρχιμανδρίτην Φιλάρετον

  Πανοσιολογιώτατε ἅγιε καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καπριάνα, σεβαστοί Πατέρες, Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ
                                    
  Μέ ἀνάμικτα συναισθήματα ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας, γιά νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν θερμότατη ὑποδοχή καί τήν φιλοξενία, τήν ὁποία ἐπιφυλάξατε πρός τήν μετριότητά μου ἀλλά καί τήν συνοδείαν μου.  
    Κατά πρῶτον, ἐκφράζω συναισθήματα τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός ἐσᾶς προσωπικῶς ἅγιε Καθηγούμενε, γιά τήν πρόσκλησή σας νά ἐπισκεφθῶ τήν Μονή σας. Πρόσκληση, τήν ὁποία φιλαδέλφως μοῦ ἀπευθύνατε κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή σας στό Ἅγιον Ὄρος καί τήν ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, τήν ὁποία μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ διαποιμένω.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ. Ο ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
   Ἐκφράζουμε εὐχαριστίες, καθώς μέ τήν πρόσκλησή σας αὐτή, δόθηκε ἡ ἀφορμή νά ἐπισκεφθοῦμε τήν φιλόξενη γῆ τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας. Ἕναν τόπο, στόν ὁποῖο ἡ ἱστορική αὐτή Ἱερά Μονή, ὅπου εὑρισκόμαστε σήμερα, ἐκπέμπει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί ἀκτινοβολεῖ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σέ ὅλη τήν τοπική Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας, ὡς ἄλλο μονάκριβο διαμάντι καί περίβλεπτος φάρος στό φουρτουνιασμένο πέλαγος τῆς ζωῆς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
    Κατά τήν σύντομη παραμονή μας στή Ἱερά Μονή σας μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά συναγρυπνήσουμε καί νά συμπροσευχηθοῦμε μαζί σας καί μετά τῆς ἐκλεκτῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητός σας. Μέ χαρά καί ἱκανοποίηση διαπιστώσαμε ὅτι, ἄν καί ἡ ἱερά αὐτή Μονή, τήν ὁποίαν θεοφιλῶς ποιμένετε, δέν εὑρίσκεται «μακράν τοῦ κόσμου», ἐν τούτοις, στόν τόπο αὐτό βιώνεται ὁ παραδοσιακός ὀρθόδοξος Μοναχισμός σέ ὅλες τίς πτυχές του καί σέ ὅλο τό εὗρος τῆς πνευματικῆς προσφορᾶς του.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

    Δεύτερον, ἐκφράζω συναισθήματα χαρᾶς, καθώς ἄν καί εἶναι γνωστό ὅτι ἐπισκέπτομαι τήν περικαλλῆ αὐτή ἱερά μονή γιά πρώτη φορά, ἔμεινα βαθειά ἱκανοποιημένος τόσο γιά τόν κατά Χριστόν καταρτισμό τῆς ἀδελφότητας τῆς Μονῆς σας ὅσο καί διά τήν ὑποδειγματική ἀνακαίνιση τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ συνόλου τῆς Μονῆς. Πρόκειται γιά δύο ἐπιτεύγματα, πού εἶναι πολύ εὔκολο νά διαπιστωθοῦν ἀπό ὁποιοδήποτε ἐπισκέπτεται τήν Μονή, ἔστω καί γιά πρώτη φορά. Δοξάζουμε τόν Θεό, πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε, καί εὐχόμαστε τήν παντοτινή Του βοήθεια καί τήν στήριξη στό ἔργο σας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
  Πανοσιολογιώτατε, ἤλθαμε πρός ἐσᾶς, ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, ὅπως ὀνομάζει ὁ εὐσεβής ἑλληνικός λαός τό Ἅγιον Ὄρος, καί τήν Μεγίστη Λαύρα, τό ἀρχαιότερο κοινόβιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού κτίστηκε πρίν ἀπό 1050 χρόνια στίς ὑπώρειες τοῦ νεφοσκεποῦς ὄρους Ἄθωνος. Ὁ ἱδρυτής τῆς Μονῆς, ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, θεωρεῖται ἀπό τούς ἱστορικούς ὁ θεσμοθέτης τοῦ Ἁγιορειτικοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ. Στό πέρασμα τῶν αἰώνων, τό παράδειγμα καί βίωμα τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου κατέστη πρότυπο καί κριτήριο μοναχικῆς ὀργανώσεως καί συμβιώσεως. Ἡ μοναχική τάξη, τήν ὁποίαν καθιέρωσε, ὄχι μόνον ἐπικράτησε μονίμως στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά ἐξαπλώθηκε σύν καιρῷ σέ ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία.

ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ

   Ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Βίος τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου, ἡ φήμη του εἶχε ἐξαπλωθεῖ σέ Ἀνατολή καί Δύση καί πολλοί μεγάλοι ἀσκητές κατέφθανον στήν Λαύρα γιά νά τεθοῦν κάτω ἀπό τήν πνευματικήν του καθοδήγηση. Εἶιναι δέ γενική ὁμολογία τῶν ἱστορικῶν ὅτι τόσο ὁ ρωσικός ὅσο καί ὁ ρουμανικός Μοναχισμός, ἔθεσαν τίς βάσεις τῆς ὀργανώσεώς τους στήν μοναχική πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπόηχοι τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ στήν περιοχή σας, εἶναι τό γεγονός ὅτι κατά τά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα, ἡ Μονή σας ἀπετέλεσε Μετόχι τῆς μονῆς Ζωγράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΑΡΕΤΟ

ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΑΡΕΤΟ
  

  Εὐχαριστῶντας σας γιά ἄλλη μιά φορά, τόσο γιά τήν πρόσκλησή σας ὅσο καί γιά τήν ἀβραμιαία φιλοξενία ἀλλά καί τά καλά σας λόγια, σᾶς εὔχομαι ἅγιε Καθηγούμενε, σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὁ Θεός, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κουκουζελίσσης,

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ
 τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, καί τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μολδαβίας, νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.
Εὐλογεῖτε!

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΑΡΕΤΟ

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 1

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 1

ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑΣ Μănăstirea Căpriana. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Πρόκειται γιά μία προσκυνηματική περιοδεία τοῦ καθηγουμένου τῆς Μεγίστης Λαύρας, ἀρχιμανδρίτου Προδρόμου καί τῆς συνοδείας του, στήν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας, μία χώρα πού βρίσκεται μεταξύ Ρουμανίας καί Οὐκρανίας, καί τῆς ὁποίας ἡ πλειονότητα τῶν κατοίκων εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἡ τοπική Ἐκκλησία ὑπάγεται ἐκκλησιαστικῶς στό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.
Ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγιστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Λαυριώτης προσκλήθηκε γιά τήν ἐπίσκεψή του αὐτή ἀπό τόν ἀρχιμανδρίτη Φιλάρετο, ἡγούμενο τῆς μεγαλύτερης καί ἱστορικότερης μονῆς τῆς χώρας, τῆς μονῆς Καπριάνας. 
Κατά τήν παραμονή του στή Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας, ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας ἐπισκέφθηκε μέ τή συνοδεία του ἀρκετές μονές καί ἐπισκοπές τῆς ὄμορφης καί φιλόξενης αὐτῆς χώρας.
Λίγα ἱστορικά
Μετά τό τέλος τοῦ ρωσοτουρκικοῦ πολέμου καί τήν συνθήκη εἰρήνης τοῦ Βουκουρεστίου τό 1812, οἱ Ρώσοι προσήρτησαν τό μισό τοῦ ἐδάφους τῆς ἐνιαἰας γεωγραφικῆς περιοχῆς τῆς Μολδαβίας, πού βρισκόταν μεταξύ τῶν ποταμῶν Προύθου καί Δνείστερου, καί τό ὁποῖο ἀργότερα ὀνομάστηκε Βεσσαραβία. Τό ὑπόλοιπο τμῆμα τῆς μολδαβικῆς γῆς, ὑπό τό ἴδιο ὄνομα Μολδαβία, ἀπετέλεσε τμῆμα τῆς σημερινῆς Ρουμανίας. Ἡ Μολδαβία ἔγινε ἀνεξάρτητο κράτος, μετά τήν κατάρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης τήν δεκαετία τοῦ 1990. Πρωτεύουσα εἶναι τό Κισινάου.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑΣ Μănăstirea Căpriana. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                   Μονή Καπριάνα, παλαιό μετόχι τῆς μονῆς Ζωγράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Ἡ μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς Καπριάνα (Μănăstirea Căpriana) εναι να πό τά παλαιότερα μοναστήρια πού δρύθηκαν στή Βεσσαραβία, ὅπως ἀρχικά ὀνομαζόταν ἡ περιοχή τῆς σημερινῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας.
Ἡ μονή Καπριάνα βρίσκεται στό κεντρικό τμμα τς Μολδαβίας, περίπου 40 χλμ. βόρεια-δυτικά τς πρωτεύουσας τῆς χώρας Κισινάου (Chisinau), στίς λοφώδεις δασικές κτάσεις πού λέγονται Δάση Lapusna. Θεωρεται πό πολλούς στορικούς, τό τελευταο προπύργιο τῆς ἀρχιτεκτονικής τῶν ἡγεμόνων τς Μολδαβίας, πού νήκει στό ρουμανικό πολιτιστικό χώρο. Τό ἀρχαιότερο ἔγγραφο στό ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ μονή Capriana εναι τοῦ ἔτους 1420, καί γίνεται ἀναφορά στήν ὕπαρξη τῆς Μονῆς σέ χάρτη πού καθορίζει τά ὅρια τῆς ἰδιοκτησίας ἑνός εὐγενοῦς.

Η ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΣΕ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΑΛΤΙ.

να δεύτερο καί πιό σημαντικό ἔγγραφο χρονολογεται πό τ 1429 καί σ᾿ αὐτό γίνεται ἀναφορά στό μοναστήρι το γουμένου Κυπριανο πού ἵδρυσε ἡγεμόνας Ἀλέξανδρος Καλός  (Alexandru cel Bun). Γίνεται ἐπίσης ἀναφορά σέ ἀφιερώματα στή Μονή ὅπως ἕνα πολύτιμο ἐπιτραχείλιο μέ περίτεχνα κεντήματα, ὅπου ἀπεικονίζονταν οἱ μορφές τοῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ Καλοῦ καί τῆς συζύγου του. Τό κειμήλιο αὐτό δωρήθηκε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1427 καί 1431 ἀπό τό ζεῦγος Marena πού κατοικοῦσε στό χωριό Răzeşilor Mereni. Τήν ἴδια ἐποχή μονή Capriana διέθετε να μελισσοκομεο ( μελισσοκομία ἦταν τότε να πό τά συνηθισμένα διακονήματα τν μοναχν), ναν τουλάχιστον μύλο καί εἶχε στήν κατοχή του τά χωριά Tarnauca, Călinăuţi, Cunila, Săndreşti κα Pârjolteni. Ὄντας Μονή βασιλική, ἀπολάμβανε τήν φροντίδα πολλῶν ἡγεμόνων τῆς Μολδαβίας, καθώς αὐτό ὑπέφερε συνεχῶς ἀπό τίς παναλαμβανόμενες εσβολές τῶν Τατάρων καί τῶν Τούρκων. ἡγεμόνας Στέφανος ὁ Μέγας, πιθανότατα, οἰκοδόμησε τήν περίοδο 1491-1496 πετρόχτιστη κκλησία πού τήν ἀφιέρωσε στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Τήν περίοδο 1542-1545, πρίγκιπας Πέτρος Rares ποφάσισε νά πραγματοποιήσει ργασίες ποκατάστασης τῆς Μονῆς, πως καταγράφεται στό χρονικό το Gregory Lapusneanu. Ἕτσι κτελονται νέα έργα, μέ τήν νίσχυση καί τίς δωρεές τοῦ πρίγιπα, ἀναδεικνύοντας τή Μονή ἕνα ἀπό τά σημαντικά μοναστήρια τῆς περιοχῆς. 
Τήν περίοδο 1698-1812 μονή ταν φιερωμένη στήν ἀθωνική μονή τοῦ Ζωγράφου καί λειτουργοῦσε ὡς μετόχι της.
Μετά τήν προσάρτηση τς Βεσσαραβίας πό τή Ρωσική Ατοκρατορία τό 1812  μονή Capriana πέρασε τό 1813 πό τήν αγίδα τῆς νεοϊδρυθείσας ρχιεπισκοπῆς το Κισινάου, πού εἶχε πικεφαλς τόν μητροπολίτη Γαβριήλ Bănulescu-Bodoni (1746 -1821). Τότε ἔγινε καί ἡ ἀνακαίνιση τῆς λιθόκτιστης ἀρχικῆς ἐκκλησίας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τό ἔτος 1840 νας δεύτερος ναός χτίστηκε στο μοναστήρι, φιερωμένος στν Ἅγιο Νικόλαο , ἐνῶ τό 1903 μια τρίτη εκκλησία, φιερωμένη στόν Ἅγιο Γεώργιο ἀνακαινίστηκε πρόσφατα  καί λειτουργεῖ ὡς καθολικό.
ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑΣ Μănăstirea Căpriana. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΑΓΩΓΗΜΕΝΟΣ
Στή σοβιετική περίοδο, μονή Capriana καί ἡ περιουσία της, πως καί όλοι οτόποι λατρείας, περιῆλθαν στό κράτος. Ἔτσι τό 1962 βρίσκουμε τό μοναστήρι κλειστό καί ρειπωμένο. Παρά τό γεγονός ὅτι στή μονή Capriana ὑπῆρχε μεγαλύτερη μοναστηριακή βιβλιοθήκη στή Βεσσαραβία, καί παρόλη τήν ἀνακήρυξή τῆς Μονῆς ὡς ρχιτεκτονικό μνημεο πο προστατευόταν πό τό κράτος, ξαφανίστηκαν ὅλα τά βιβλία, ο καμπάνες καί πολλά ντικείμενα τς θείας λατρείας.  Ἀνοίχθηκε ἕνα σανατόριο φυματίωσης γιά παιδιά στήν κκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐνῶ ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶχε μετατραπεσέ ποθήκη. 
Ἡ Μονή ἐπαναλειτούργησε τό 1989. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 2003 - 2005, στό μοναστήρι γιναν ργασίες ποκατάστασης μέ χρήματα πό τόν κρατικό προϋπολογισμό κα πό πολλούς διώτες δωρητές, μέ πρωτοβουλίες καί μέριμνα τοῦ δραστήριου σημερινοῦ ἡγουμένου της ἀρχιμανδρίτου Φιλαρέτου.