Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

 Σειρά Διαλέξεων καί Ὁμιλιῶν ἀπό τόν γέροντα Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη πραγματοποιήθηκαν στή Ρουμανία, τήν περίοδο 10-18 Δεκεμβρίου 2023.

Ἡ βασική διάλεξη, μέ βασικό θέμα: 

«Ἀπό τόν ὅσιο Ἀκάκιο τόν Καυσοκαλυβίτη ὥς τόν ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη: Ἀνταύγειες αἰωνιότητος ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος» 

ἐκφωνήθηκε στήν ἑλληνική γλώσσα μέ ταυτόχρονη μετάφραση στή ρουμανική, ὑπό τόν τίτλο:

DE LA SFÂNTUL ACACHIE CAFSOCALIVITUL LA SFÂNTUL PORFIRIE CAFSOCALIVITUL: REPERE ALE VEȘNICIEI DE LA MUNTELE ATHOS!).

  Ἡ Διάλεξη πραγματοποιήθηκε διαδοχικά στίς πόλεις Μπρασόβ (στήν αἴθουσα τελετῶν τῆς Στρατιωτική Λέσχης Cercul Militar Brasov, μέ τή συνδιοργάνωση τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καί Ἀναλήψεως Μπρασόβ καί τῶν ἐκδόσεων Epifania), 

στήν πόλη Ταργκόβιστε (στό Τμῆμα Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βλαχίας καθώς καί στό Ἐκκλησιαστικό Θεολογικό Σεμινάριο «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος») 

 στήν πρωτεύουσα Βουκουρέστι (στόν ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία λέ Γκράντ)

 καθώς καί στήν πόλη Κλούζ (στήν Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κλούζ μέ τή συνδιοργάνωση τῆς ἱερᾶς Μονῆς Φλορέστι καί τοῦ φιλανθρωπικοῦ Κέντρου «Ἅγιος Ὀνούφριος»).

 Μετά τό πέρας τῶν Ὁμιλιῶν ἀκολούθησε ἐκτενῆς διάλογος τοῦ π. Παταπίου μέ τό πολυπληθές ἀκροατήριο μέ τή βοήθεια μεταφραστή.

  Παράλληλα μέ τήν Διάλεξη πραγματοποιήθηκε ἡ Παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τῶν ἐκδόσεων  τῆς Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου μέ τόν Βίο τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου (Σειρά: Sfinţii Sfântului Munte, Ἅγιον Ὄρος 2023). 

Τό βιβλίο, γραμμένο στή ρουμανική γλώσσα ὑπό τόν τίτλο:

 «SFÂNTUL ACACHIE KAVSOKALIVITUL. Pelerinaj la Sfânta sa Chilie din Muntele Athos» 

καί μέ ἐκτενῆ Εἰσαγωγή ὑπό τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, προλογίζει ὁ καθηγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας ἀρχιμ. Πρόδρομος. Πρόκειται, ὅπως τόνισαν οἱ παρουσιαστές του, πανεπιστημιακοί καί λόγιοι κληρικοί, γιά μία πρώτη γνωριμία καί προβολή τῆς μεγάλης αὐτῆς ἁγιορειτικῆς μορφῆς στό φιλάγιο ρουμανικό κοινό.

 Καί στίς τέσσερεις πόλεις οἱ ἐκδηλώσεις ἦταν διανθισμένες μέ τήν προβολή δύο ντοκυμανταίρ πού ἀφοροῦσαν τήν ἁγιορειτική Σκήτη Καυσοκαλυβίων ὅσο καί τόν ὅσιο Πορφύριο ὥς Καυσοκαλυβίτη μοναχό (μέ τή χρήση ρουμανικῶν ὑπέρτιτλων) καθώς καί μέ Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα πού ἔψαλλαν νεανικές καλλίφωνες Χορωδίες μέ παραδοσιακές στολές. 

Ὁ Ἁγιορείτης ὁμιλητής μίλησε ἐπίσης σέ σύναξη μοναζουσῶν στήν ἱερά Μονή Ντεάλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τιργκοβιστίου, κατόπιν αἰτήματος τῆς καθηγουμένης.


 Ἐπιπροσθέτως, συνεργάστηκε μέ τόν ἑλληνομαθῆ καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τιργκόβιστε Ἴον Κροϊτόρου γιά τήν διόρθωση λαθῶν (κατά τή μεταγραφή τους) ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν σέ κειμήλια πού ἐντόπισε ὁ π. Πατάπιος στίς ἱερές Μονές Nucet, Dealu καί Viforâta καί  στόν ἱστορικό ναό τῆς Μεταστάσεως τῆς  Θεοτόκου τοῦ ἔτους 1584 στήν Ἡγεμονική Aὐλή τῆς Târgoviște.

  Εὐχάριστη ἔκκπληξη ἀποτέλεσε γιά τόν λόγιο Ἁγιορείτη μοναχό ἡ ἀποκάλυψη πρόσφατης τοιχογραφίας τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζεται μαζί μέ τόν ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, στόν ἱερό ναό Ἀναλήψεως καί Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, στά περίχωρα τῆς πόλης Μπρασόβ. Ἡ ἱστόρηση τοῦ ὁσίου Ἀκακίου εἶναι ἡ πρώτη σέ ναό τῆς ὀρθόδοξης αὐτῆς χώρας. Νά σημειωθεῖ ὅτι στόν ἴδιο ἱερό ναό φυλάσσεται φορητή εἰκόνα τοῦ ὁσίου Πορφυρίου, ἔργο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου.


 Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπιλογική ὁμιλία τοῦ π. Παταπίου (στήν πρωτότυπη ἑλληνική γλώσσα) κατά τίς ἤδη ἀναφερθεῖσες ἐκδηλώσεις στή Ρουμανία.

(…) «Ἡ ὑ­ψηλή πνευ­μα­τι­κό­τητα τοῦ βίου τῶν ἁ­γι­α­σμέ­νων Ἁγιορετικῶν μορ­φῶν, πάν­τοτε δυ­να­μο­γό­νος, ζων­τανή καί ζω­τική, διαπερνάει τά σύνορα, σπάει τό φρά­γμα τοῦ χρό­νου, προ­σπερ­νάει τίς ἀ­σί­γα­στες ἱ­στο­ρι­κές κα­ται­γί­δες καί τίς ἀν­θρώ­πι­νες πε­ρι­πέ­τειες, γιά νά κτυ­πή­σει σάν πνευ­μα­τικό ξυ­πνη­τήρι στό ἀ­νή­συχο, ὀ­μι­χλῶ­δες καί ἀν­τα­ρι­α­σμένο «σή­μερα».

    Ὁ σύγ­χρο­νος ἄν­θρω­πος τῆς προ­η­γμέ­νης ψη­φι­α­κῆς τε­χνο­λο­γίας καί τῶν κο­σμο­ϊ­στο­ρι­κῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν ἀ­να­κα­λύ­ψεων ἔ­μαθε νά κα­τευ­θύ­νει τίς μη­χα­νές ἀλλ᾿ ὄχι καί τόν ἑ­αυτό του. Δυ­σκο­λεύ­ε­ται νά ζή­σει ἀ­νε­πη­ρέ­α­στος ἀπό τά δι­α­λυ­τικά σύν­δρομα τῆς πά­σης φύ­σεως αἰ­χμα­λω­σίας. Συν­τρί­βε­ται σέ ἰ­δε­ο­λο­γι­κούς ὀγ­κό­λι­θους.

     Ἡ ἁ­γι­α­σμένη πο­ρεία τῶν Ἁγιορει­τῶν Ἁ­γίων πρός συ­νάν­τησή τους μέ τόν Χρι­στό, ἄς ση­μα­το­δο­τή­σει τό μέλ­λον μας καί ἄς μᾶς ἐμ­πνεύ­σει νά χρω­μα­τί­σουμε τή ζωή μας ἀπό τόν «κα­λόν ἀ­γῶ­να» στά χα­ρα­κώ­ματα τῆς θείας ἀ­γά­πης, πού εἶ­ναι «ἀ­γάπη ἀ­χόρ­τα­γη», κατά τόν ἅ­γιο Σι­λου­ανό τόν Ἀ­θω­νίτη, τόν νεότερο Ἁγιορείτη Ἅγιο.

      Ὁ τρό­πος καί ὁ δρό­μος τῆς θε­ώ­σεως καί τῆς σω­τη­ρίας τοῦ ἀν­θρώ­που εἶ­ναι αἰ­ώ­νιος καί ἀ­σφα­λής. Εἶ­ναι ὁ δρό­μος τῶν Ἁ­γίων!

     Οἱ ἁ­γι­α­σμέ­νες Ἁγιορειτικές μορ­φές, τόσο τοῦ παρελθόντος ὅσο καί τῶν ἡμερῶν μας, ἀπό τόν ὅσιο Πέτρο τόν Ἀθωνίτη, τόν πρῶτο ἅγιο οἰκιστή τοῦ Ἄθωνα καί τόν ὅσιο Ἀκάκιο τόν ἱδρυτή τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων μέ­χρι καί τούς σύγ­χρονούς μας, ὁσίους Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη καί Πορ­φύ­ριο τόν Καυ­σο­κα­λυ­βίτη, ἔ­φθα­σαν στόν ἐ­ρά­σμιο τόπο, πού ὅ­λοι προ­σκλη­θή­καμε νά κα­τοι­κή­σουμε.

      Καί ἐπειδή ζοῦμε σέ δύσκολους καιρούς ὅπου ἀλλεπάλληλες κρίσεις μαστίζουν τήν κοινωνία μας, θά ἤθελα νά κλείσω μέ ἕνα -ὅπως θέλω νά πιστεύω- αἰσιόδοξο μήνυμα πρός ὅλους.

    Ὅπως ἔγραψε ὁ Ντοστογιέφσκι, «ἡ ὀμορφιά θά σώσει τόν κόσμο». Ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς θά σώσει τόν κόσμο, ἀκόμα κι ἄν γύρω μας ὅλα μοιάζουν νά γκρεμίζονται, ὅπως φαίνεται νά συμβαίνει στήν ἐποχή μας. Γι᾿ αὐτό δέν πρέπει νά χάνουμε τό θάρρος μας. Ἄς στραφοῦμε στήν ψυχή μας, ἄς ἑνωθεῖ αὐτή μέ τόν Θεό καί μέσα ἀπ᾿ αὐτή τήν ἕνωση καί τήν ἐνατένιση, θά μπορέσουμε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά διαπεράσουμε μέ ἀσφάλεια τό πέλαγος τῆς φουρτουνιασμένης ζωῆς μας».

  Οἱ φωτογραφίες τῆς παρούσας ἀνάρτησης προέρχονται ἀπό τίς παραπάνω δραστηριότητες τοῦ π. Παταπίου στή Ρουμανία.