Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 Η ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
  
Οἱ Νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πρότυπο μετανοίας.

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα τή μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ ἄστρου τῆς εὐσεβείας, πού ἀνέτειλε στά σκοτεινά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, γιά νά σκορπίσει τήν θεία εὐσπλαγχνία στόν σκλαβωμένο λαό, καί νά φέρει στήν ὁδό τῆς ἀρετῆς πλῆθος ψυχῶν. Στόν θαυμαστό Βίο τῆς ἁγίας Φιλοθέης, ἀναφέρεται ὅτι ἐκτός ἀπό τό μοναστήρι της, ἡ Ἁγία ἵδρυσε καί μιά ὁλόκληρη σειρά ἀπό φιλανθρωπικά ἱδρύματα: νοσοκομεῖο, πτωχοκομεῖο καί γηροκομεῖο, διάφορα ἐργαστήρια, καί κυρίως, σχολεῖα, στά ὁποῖα τά παιδιά τῆς Ἀθήνας μποροῦσαν νά λάβουν χριστιανική μόρφωση. Προίκισε ἐξάλλου τά ἱδρύματα αὐτά μέ κτήματα καί μετόχια γιά νά τούς ἐξασφαλίσει πόρους καί προκειμένου νά ἔχει τή δυνατότητα νά ἀσκεῖ γενναιόδωρα τό φιλανθρωπικό της ἔργο. Ἔτσι ἡ μονή τῆς ἁγίας Φιλοθέης ἔγινε γιά τήν Ἀθήνα πηγή θείων εὐλογιῶν, λιμάνι καταφυγῆς τῶν θλιβομένων καί ἑστία ἀναζωπύρωσης τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης. Ἡ ἴδια ἡ Ἁγία διακονοῦσε καί φρόντιζε προσωπικά τούς φτωχούς καί τούς ἀρρώστους πού κατέφευγαν στή Μονή της. Προσέφερε ἐπίσης ἄσυλο σέ ὁρισμένους χριστιανούς αἰχμαλώτους, πού εἶχαν δραπετεύσει ἀπό τά ἀφεντικά τους προκειμένου νά διαφυλάξουν τήν πίστη καί τήν ἀρετή τους. Κι αὐτό τό ἔκανε ἡ Ἁγία, περιφρονώντας τούς κινδύνους γιά ἀντίποινα. Αὐτό ὅμως στάθηκε ἀφορμή γιά τούς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι περικύκλωσαν τό μοναστήρι, συνέλαβαν τήν ἁγία καί τήν ἔσυραν βίαια στόν δικαστή, πού τήν ἔρριξε σέ σκοτεινή φυλακή καί τήν κάλεσε ἐπιτακτικά νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της στόν Χριστό ἤ νά θανατωθεῖ. Ἡ Ἁγία τότε ὁμολόγησε μέ παρρησία ὅτι ὁ βαθύτερος πόθος της ἦταν νά μαρτυρήσει γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Δέν ἦταν ὅμως θέλημα Θεοῦ, ἐκείνη τή στιγμή νά συμβεῖ αὐτό, ἀφοῦ, χάρη στήν ἐπέμβαση τῶν χριστιανῶν προκρίτων, ἀφέθηκε ἐλεύθερη. Ἀπό ἐκείνη ὅμως τή στιγμή, δυναμωμένη ἀπό τήν παραπάνω δοκιμασία, πολλαπλασίασε τόν ζῆλο της στά ἀποστολικά ἔργα καί τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες. Ἡ συνεχιζόμενη ἀκτινοβολία της στό λαό προκάλεσε τό μίσος τῶν κατακτητῶν, οἱ ὁποῖοι κατέφθασαν στό μοναστήρι τῆς Ἁγίας κατά τή διάρκεια μιᾶς ἀγρυπνίας καί κακοποίησαν τόσο ἀπάνθρωπα τήν Ἁγία κτυπώντας την μέ ραβδιά, ὥστε τήν ἄφησαν ἡμιθανή στό ἔδαφος. Ἡ ὁσία Φιλοθέη ὑπέμεινε τίς συνέπειες τῶν τραυμάτων της μέ θαυμαστή καρτερία καί παρέδωσε στόν Κύριο τήν μαρτυρική ψυχή της, σάν σήμερα, στίς 19 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1589. Εἴκοσι ἡμέρες μετά ἀπό τήν κοίμηση τῆς ἁγίας Φιλοθέης, ὁ τάφος της εὐωδίαζε, ἐνῶ, ὅταν μετά ἀπό ἕνα χρόνο ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου της, ἐκεῖνο βρέθηκε ἄφθαρτο καί ἀκέραιο. Ἐπιπλέον, ἀπ᾿ αὐτό πήγαζε εὐωδιαστό μύρο⋅ τρανή καί λαμπρή ἀπόδειξη τῆς θεάρεστης καί ἐνάρετης πολιτείας της, πρός δόξαν καί αἶνον τοῦ Θεού καί καύχημα τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Τό ἱερό λείψανο τῆς ἁγίας Φιλοθέης φυλάσσεται σήμερα στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν. Σήμερα, ἐπίσης, ἑορτάζουμε καί τή μνήμη ἑνός Ἁγιορείτου, αὐτή τή φορά ἁγίου, τοῦ ἱερομάρτυρος Νικήτα, πού μαρτύρησε στίς κοντικές μας Σέρρες, στίς 19 Φεβρουαρίου τοῦ 1809. Ἡ νεότερη ἔρευνα βέβαια ἔδειξε ὅτι ὁ ἅγιος Νικήτας μαρτύρησε στίς 4 Ἀπριλίου τοῦ 1808. Ὁ ἅγιος Νικήτας τιμᾶται ὡς ὁ πολιοῦχος τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν. Ὁ λόγος τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ νεομάρτυρος, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος ἀνέφερε, ἦταν «νά χύσῃ τό αἷμα του διά τήν ἀγάπην τοῦ γλυκυτάτου του Ἰησοῦ», ὁ ὁποῖος ἔχυσε τό αἷμα Του γιά τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι, ἡ ἀπόφαση τοῦ Νικήτα ἦταν νά μιμηθεῖ τόν Χριστό καί νά χύσει καί ἐκεῖνος τό δικό του αἷμα δεχόμενος μαρτυρικό θάνατο. Ἀναφέρεται στόν Βίο του ὅτι ἀμέσως μετά τό μαρτύριό του, ἕνα οὐράνιο φῶς ἦλθε νά λαμπρύνει τό σῶμα τοῦ ἁγίου Νικήτα, πού ἔκτοτε κατέστη πηγή πλήθους θαυμάτων. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή, τόσο τῆς ἁγίας Φιλοθέης ὅσο καί τοῦ ἁγίου Νικήτα, καθώς καί τήν εὐχή ὅλων τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν ὁποίων τό μήνυμα ἀπό τήν μαρτυρική ζωή τους, θά προσπαθήσουμε νά μεταφέρουμε ἀπόψε στήν ἀγάπη σας. Ἔχοντας ἤδη εἰσέλθει στήν ψυχοσωτήριο περίοδο τοῦ Τριωδίου καί εὑρισκόμενοι στό κατώφλι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τόν κατ᾿ ἐξοχήν καιρό τῆς μετανοίας ὅλων μας καί τῆς ἐπιστροφῆς μας στίς ὁδούς τοῦ Κυρίου, πιστεύουμε ὅτι ἡ προβολή τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς πρότυπα πίστεως, πνευματικοῦ ἀγῶνος καί κυρίως, μετανοίας, θά ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη ἐφαλτήριο γιά νέες πνευματικές ἀναβάσεις καί ἕνα προσάναμμα πού εὐχόμαστε νά ὑποδαυλίσει τήν ψυχή μας στόν θεῖο ἔρωτα. Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες τοῦ Γένους Κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καί σέ ἐποχές, «ὅπου ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος ἔλειψεν· ὅταν ἡ πίστις ἠσθένησεν· ὅταν ἡ ἐλπίς ὀλιγόστευσεν· ὅταν ἡ ἀρετή ἐξέλιπε καί ἡ κακία ἐπερίσσευσεν· ὅταν ὁ νόμος ἠπράκτησε... ἡ ἀνομία ἐπληθύνθη, ἡ δέ ἀγάπη ἐψύγη κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου...», ὅπως μέ ἔμφαση σημειώνει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, σ᾿ αὐτή λοιπόν τή δύσκολη ἐποχή, ἕνα καί μόνο ἀνάχωμα καί μία μόνη δύναμη, μποροῦσε νά ἀνακόψει τό κύμα τοῦ ἀφελληνισμοῦ καί τοῦ βίαιου ἤ καί ἀθρόου μερικές φορές ἐξισλαμισμοῦ πού συνεχῶς διογκονώταν⋅ μιά δεινή κατάσταση πού γνωρίζουμε ὅτι ἦταν ἀποτελέσματα τῆς μακραίωνης σκλαβιᾶς, τῆς βίας, καί τῆς παντοειδοῦς καταπίεσης τῶν Ρωμηῶν ἀπό τούς ὀθωμανούς κατακτητές. Αὐτό τό ἀνάχωμα καί ἡ δύναμη ἦταν οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες. Αὐτό τό νέφος τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, μέ τό μαρτυρικό τους τέλος, λειτούργησε ἀφυπνιστικά γιά τούς ταλαιπωρημένους καί τρομοκρατημένους ὑπόδουλους Ἕλληνες, δυνάμωσε τήν πίστη τους καί δημιούργησε πολλά προβλήματα στά τουρκικά σχέδια νά ἀλλοιώσουν τήν ἐθνική συνείδηση τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων. Οἱ Νεομάρτυρες, ἐκτός ἀπό τήν χάρη καί εὐλογία πρός τούς πιστούς ἀναπτέρωναν καί στήριζαν τίς ἐλπίδες τους. Ἦταν ἡ περίτρανη ἀπόδειξη πώς ὅσο δυνατός καί ἀδυσώπητος καί νά ἦταν ὁ κατακτητής, δέν μποροῦσε μέ καμμία δύναμη νά ὑποδουλώσει τίς ψυχές τῶν ὀρθόδοξων Ρωμιῶν. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κου ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. 
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ. Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ

Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου

Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
Ἡ ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα

Μετά τοῦ Παρακλητικοῦ κανόνος πρός τόν Ἅγιο

Ἔκδοση Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου
Σειρά: Ἐρημοπολῖτες ἀρ. 10

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  2014

(...) Διαβάζοντας τίς πολύτιμες αὐτές μαρτυρίες γιά τόν ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, ἀντιλαμβανόμαστε πώς ἡ ζωή πολλῶν ἀπό τούς ἀνθρώπους πού γνώρισαν καί συναναστράφηκαν τόν Ἅγιο ἄλλαξε ριζικά, γιατί ἡ παρουσία του ἦταν καταλυτική καί σφράγισε τήν ὕπαρξή τους.
     Γι᾿ αὐτό κι ἐμεῖς, μετά τήν παράθεση ἑνός συνοπτικοῦ διαγράμματος τοῦ Βίου του, θά ἐμβαθύνουμε καί θά ἀναδείξουμε ἐκεῖνα τά θαυ­μα­στά πε­ρι­στα­τι­κά, πού σχε­τί­ζον­ται κυρίως μέ τίς ἀπαρχές τῆς μοναχικῆς του ζωῆς ἀλλά καί τή φιλάνθρωπη ποιμαντική διακονία του, καί τά ὁποῖα μᾶς βοηθοῦν νά ἑρμηνεύσουμε τήν χαρισματική αὐτή προσωπικότητα σέ ὅλες της τίς διαστάσεις.
     Στή συνέχεια, καί ἀπό τίς θεόπνευστες διδαχές τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, θά παραθέσουμε ἀποστάγματα μιᾶς σοφίας καί ἑνός λόγου, πού ζωογονεῖ διαρκῶς τίς ψυχές μας ἀπό τήν αὔρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
     Τό κείμενό μας ὁλοκληρώνεται μέ τίς ἀναπολήσεις τοῦ ἰδίου τοῦ ἁγίου Πορφυρίου γιά τόν τόπο τῆς μετανοίας του, τό Ἅγιον Ὄρος, καί γιά τό πῶς ἡ ἁγιασμένη αὐτή μορφή εἶχε βιώσει τή μοναχική ζωή στά ἐρημικά ἀλλά ἐράσμια Καυσοκαλύβια.
    Δημοσιεύουμε τέλος τόν Παρακλητικό Κανόνα, πού συνέταξε κατόπιν παρακλήσεώς μας, ὁ ἐξ Ἀγρινίου καλλικέλαδος ἱεροψάλτης Εὐάγγελος Μποτσέτος, ὡς ἄνθος εὐλαβείας πρός τόν Ἅγιο. Ἔτσι συμβάλουμε ταπεινά στήν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀναγνώστη πού θά θελήσει νά ἐπικαλεστεῖ τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, διαμορφώνοντας ἔτσι μία ἀμεσότερη σχέση καί κοινωνία μαζί του. Τόν εὐχαριστοῦμε πολύ, ὅπως εὐχαριστοῦμε καί ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στήν παρούσα ἔκδοση. Εὐχόμαστε τό ταπεινό μας αὐτό πόνημα νά ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη ἐφαλτήριο τοῦ πιστοῦ ἀναγνώστη γιά νέες πνευματικές ἀναβάσεις προσάναμμα πού ὑποδαυλίζει τήν ψυχή στόν θεῖο ἔρωτα.
    Ἡ ζωή τοῦ ὁσίου Πορφυρίου, μέ τήν αὐ­θεν­τι­κό­τητα τῆς ἁ­πλό­τη­τας καί τή γνη­σι­ό­τητα τοῦ ἀ­πα­ρα­χά­ρα­κτου μο­να­χι­κοῦ καί ἱερατικοῦ του βίου, ἐ­πα­λη­θεύ­ει δι­αρ­κῶς τό μυ­στή­ριο τῆς πί­στεως καί ἐ­πι­βε­βαι­ώ­νει τήν πα­ρου­σία τοῦ Θεοῦ στόν κό­σμο μας, πι­στο­ποι­ών­τας τή δυ­να­τό­τητα πού ἔ­χουμε ὅλοι οἱ ἄν­θρω­ποι γιά κοι­νω­νία μέ τόν Θεό καί με­τοχή στήν αἰ­ω­νι­ό­τητα. Ὁ τρό­πος καί ὁ δρό­μος τῆς θε­ώ­σεως καί τῆς σω­τη­ρίας τοῦ ἀν­θρώ­που εἶ­ναι αἰ­ώ­νιος καί ἀ­σφα­λής. Εἶ­ναι ὁ δρό­μος τῶν Ἁ­γίων...
     Ὁ νέος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὅσιος Πορφύριος, ἄνοιξε στόν καθένα μας μιά νέα προοπτική γιά τό πῶς νά ζήσουμε σάν χριστιανοί μέσα στόν ταραγμένο καί ἀποπροσανατολισμένο κόσμο μας. Ὅ ἅγιος Πορφύριος συμμερίσθηκε τίς χαρές καί τόν πόνο μας, τίς προσδοκίες καί τίς ἐλπίδες μας. Μᾶς δίδαξε μέσα ἀπό τή ζωή του καί τό λόγο του ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι χαρά, ἐλευθερία, ζωή εἶναι τό πᾶν, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει ὁ ἴδιος:
    «Ὅταν βρεῖς τόν Χριστό, σοῦ ἀρκεῖ, δέ θέλεις τίποτ᾿ ἄλλο, ἡσυχάζεις. Γίνεσαι ἄλλος ἄνθρωπος. Ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀγάπη στόν Χριστό, ἐξαφανίζεται ἡ μοναξιά. Εἶσαι εἰρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Οὔτε μελαγχολία, οὔτε πίεση, οὔτε ἄγχος, οὔτε κατήφεια... Ἔχεις τήν χάρη καί μπορεῖς ὅλα νά τά ὑποφέρεις γιά τόν Χριστό. Ἀκόμα μπορεῖς νά πάσχεις καί ἀδίκως. Ὅποιος ἀγαπάει τόν Χριστό καί τούς συνανθρώπους του, αὐτός ζεῖ τήν ζωή... Ὅταν ἔλθει ὁ Χριστός στήν καρδιά ἡ ζωή ἀλλάζει. Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν. Ὅποιος ζεῖ μέσα του τόν Χριστό, ζεῖ πράγματα ἅγια καί ἱερά. Ζεῖ ἐν ἀγαλλιάσει... Κυριαρχεῖ ὁ Χριστός καί ἡ λαχτάρα τοῦ ἀνεσπέρου φωτός».
              (ἀπόσπασμα ἀπό τά Προλεγόμενα τοῦ συγγραφέα στό νέο βιβλίο)

Κεντρική διάθεση: Ἐκδόσεις Σταμούλη, Ἀθήνα, τηλ. 210-5238305
ἤ ἀπ᾿ εὐθείας στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, τηλ. 23770-23717

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Βίβλος ψυχωφελεστάτη περιέχουσα ἀποκρίσεις διαφόροις ὑποθέσεσιν ἀνηκούσαις. Συγγραφεῖσα μέν παρά τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου.  
Ἐπιμελῶς δέ διορθωθεῖσα... παρά Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Νῦν δέ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα... Ἐνετίησιν 1816».

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 
 Σταλακτίτες στήν παγωμένη αὐλή τῆς καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου. Καυσοκαλύβια. 2013.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 

Πετρόκτιστες καί  πλινθόκτιστες ἀψίδες στό κωδωνοστάσιο τῆς Νέας Σκήτης.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Η ΥΠΑΚΟΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ«Ὅλη μου ἡ ζωή ἦ­ταν ἕ­νας πα­ρά­δει­σος. Προ­σευχή, θεία λα­τρεία, ἐρ­γό­χειρο, ὑ­πα­κοή στούς Γέ­ρον­τές μου. Ἀλλά ἡ ὑ­πα­κοή μου ἦ­ταν ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἀ­γά­πης, ὄχι ἀ­ναγ­κα­στική... Ἡ ὑ­πα­κοή δεί­χνει τήν ἀ­γάπη πρός τόν Χρι­στό. Καί ὁ Χρι­στός ἰ­δι­αί­τερα ἀ­γα­πάει τούς ὑ­πά­κου­ους. Γι᾿ αὐτό λέει: ‘‘Ἐγώ τούς ἐμέ φι­λοῦν­τας ἀ­γαπῶ, οἱ δέ ἐμέ ζη­τοῦν­τες εὑ­ρή­σουσι χά­ριν’’ (Πα­ροιμ. 8, 17)».

 Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἡ ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα, ἔκδ. Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014.

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ 2014-01-27Πανήγυρη τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη. 13 Ἰανουαρίου 2014.

   Μέ τή συμμετοχή τῶν Καυσοκαλυβιτῶν πατέρων, ἄλλων Ἁγιορειτῶν μοναχῶν καί προσκυνητῶν τιμήθηκε καί ἐφέτος στή σκήτη Ἁγίας Τριάδος ἡ μνήμη τοῦ πρώτου οἰκιστοῦ τῶν Καυσοκαλυβίων, ὁσίου καί θεοφόρου πατρός μας Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη (13 Ἰανουαρίου).
   Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στό σεπτό Κυριακό τῆς Σκήτης ὅπου τελέσθηκε ὁλονύκτιος ἀγρυπνία καί τό μνημόσυνο τῶν κτητόρων τῆς Σκήτης, καθώς καί στό πανηγυρίζον ἀνακαινισμένο παρεκκλήσιο τῆς ἐρειπωμένης καλύβης τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, ὅπου τελέσθηκε ἡ μεθέορτη Θεία Λειτουργία.
  Οἱ φωτογραφίες προέρχονται τόσο ἀπό τό Κυριακό ὅσο καί τό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μαξίμου.