Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

 Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι», «Αἱ ψυχαί αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται»,

«Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθός τῶν δούλωνΣου», «Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ», «Καί τό μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν»: 

Εἶναι μερικές μόνο ἀπό τίς φράσεις πού ἀκούγονται στίς ἐπιμνημόσυνες δεήσεις ὑπέρ τῶν προσφιλῶν μας προσώπων, τά ὁποῖα, ἀφοῦ ἀγωνίστηκαν τόν καλόν ἀγῶνα, ἔφυγαν ἀπό κοντά μας, ταξιδεύοντας πρός τούς Οὐρανούς.Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τονίζουν τή μεγάλη ὠφέλεια πού ἔχουν τά μνημόσυνα ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας, ἰδιαίτερα κατά τή διάρκεια τῆς θείας λειτουργίας. 

Στούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας μποροῦμε νά προσφέρουμε τή βοήθειά μας μέ τήν προσευχή μας. Ἄλλωστε, οἱ στενοί συγγενεῖς τοῦ κεκοιμημένου ἐξακολουθοῦν νά τόν ἀγαποῦν ὅπως πρίν καί ἔχουν τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουν αὐτή τήν ἀγάπη. 

Τά μνημόσυνα προσφέρουν αὐτή τήν δυνατότητα.

Ἐλάχιστον κατευόδιον τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Λόγου διά τό ταξίδιον εἰς τούς Οὐρανούς τῆς ψυχῆς τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Στυλιανῆς (+14/11/2022), κατά σάρκα μητέρας τοῦ γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, ἱδρυτοῦ τοῦ ἱστολογίου μας.