Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ 
ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Βλασίου βρίσκεται στήν κοινότητα Δάφνης τοῦ Δήμου  Ἥλιδας, σέ ἀπόσταση 12 χιλιομ. ΒΑ τῆς Ἀμαλιάδας καί 4 χιλιομ. ἀνατολικά τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς ἀρχαίας  Ἥλιδας. Μέχρι τό 1964 λειτουργοῦσε ὡς μοναστήρι, τό ὁποῖο ἀνῆκε στή Μονή Δοχειαρίου τοῦ Ἀγίου Ὄρους, μέ εὐρύτερη ἔκταση 1.500 στρεμμάτων περίπου. Τό μεταβυζαντινό αὐτό μοναστήρι χρονολογεῖται μεταξύ τοῦ 15ου καί τοῦ 16ου     αἰώνα. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν, ἡ ὁδοντωτή ταινία κάτω ἀπό τή στέγη καί τόν τρούλο, τό δίλοβο παράθυρο τῆς ἀψίδας καί τό λιθανάγλυφο τόξο τῆς νότιας εἰσόδου. Εἶναι ἐπίσης πολύ σημαντικό ὅτι ἀπό τόν ζωγραφικό διάκοσμο τοῦ ναοῦ σώζονται οἱ τοιχογραφίες τοῦ ἀγίου Βήματος, πιθανώτατα ἁγιορειτικῆς τεχνοτροπίας. Τό μοναστήρι ἐκατοικεῖτο μέχρι τή δεκαετία τοῦ 1950, ἐνῶ λίγο ἀργότερα ἀγοράστηκε ἀπό τόν τοπικό ἀγροτικό Σύλλογο. Πανηγυρίζει στίς 11 Φεβρουαρίου.

Κείμενο: Μαρία Καραμπάτση


Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

O Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

                  
Εἰκόνα τοῦ 18ου αἰ. στήν Ἱερά Καλύβη
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων
 

 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’.

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον,
καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις,
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται,
καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται.
                                 Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν,                                   
Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ