Κυριακή 30 Απριλίου 2017

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

30 Απριλίου, Κυριακή των Μυροφόρων
Μνήμη του Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου 

Ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀκακίου ἑορτάζεται πανορθοδόξως στίς 12 Ἀπριλίου. Στήν ἀσκητική ὅμως παλαίστρα του, τό ἱερό Σπήλαιο καί τήν ὁμώνυμη Καλύβη του, ὁ ὅσιος Ἀκάκιος τιμᾶται ἀπό τούς Καυσοκαλυβίτες Πατέρες τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, μέ ὁλονύκτιο Πανηγυρική Ἀγρυπνία. Στό σεπτό Κυριακό τῆς Σκήτης, φυλάσσεται ἡ ἁγία κάρα τοῦ Ἁγίου, στήν Καλύβη του ἡ κάτω σιαγόνα του, ἐνῶ στή Μεγίστη Λαύρα τό μεγαλύτερο μερος τῶν ἱερῶν λειψάνων του. Στό σπήλαιο τῶν Καυσοκαλυβίων, πού φέρει καί τήν ἐπωνυμία του σώζεται καί ἡ κλινοστρωμνή τοῦ Ὁσίου.
        Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Πρὸς Χριστὸν τὸν Σωτῆρα πάτερ Ἀκάκιε, σὲ πρεσβευτὴν καὶ μεσίτην ἡμεῖς κεκτήμεθα νῦν, συμπαράλαβε τοὺς τρεῖς Ὁσιομάρτυρας, σοὺς φοιτητὰς τὸν Ρωμανὸν καὶ τὸν Παχώμιον ὁμοῦ Νικόδημον καὶ αἰτεῖτε, δωρηθῆναι πλημμελημάτων, ἡμῶν τὴν λύσιν καὶ παντοίων δεινῶν.
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.

 ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΟ ΕΠΙΤΡΑΧΗΛΙΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ

νεφάνη σήμερον, μέγας φωσφόρος, ἐν τῷ στερεώματι, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Ἀκάκιος ὁ τρισόλβιος, τῶν ἐν τῷ Ἄθῳ, ἐξαίρετον ἄγαλμα.
Μεγαλυνάριον.

Τὸν τῆς ἡσυχίας καθηγητήν, ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἀπλανέστατον ὁδηγόν, Ἀκάκιον πάντες, τοῦ Ἄθωνος τὸν λύχνον, ᾠδαῖς θεοπρεπέσιν ὑμνολογήσωμεν.

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

ΑΘΩΝΙΚΑ ΥΜΝΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑΚυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου
Υπό τόν τίτλο Ἀθωνικά Ὑμναγιολογικά Μελετήματα 1, ἀπό τίς ἐκδόσεις Κυριακίδη (Θεσσαλονίκη) καί στή σειρά «Λειτουργικά καί Ὑμνολογικά Παράλληλα» ἀρ. 6, πού διευθύνει ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παν. Σκαλτσῆς,  κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου. Στό βιβλίο, πού προλογίζει ὁ καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐμπεριέχονται οἱ ἀκόλουθες δεκαοκτώ ὑμνογραφικές, ἁγιολογικές καί λειτουργικές μελέτες:
1. Τό ὑμναγιολογικό ἔργο τοῦ μοναχοῦ Ἰακώβου Νεασκητιώτου († 1869). Ἡ Ἀκολουθία τῶν ὁσίων Ἀντωνίου καί Θεοδοσίου, δομητόρων τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου.
2. Ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ὑμναγιολογικά ἔργα πρός τιμήν τοῦ Ἁγιορείτου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ τοῦ ἐκ Κλειτζοῦ τῶν Ἀγράφων
3. Ὁ «μακάριος καί ἀοίδιμος Διδάσκαλος Θεοδώρητος» Λαυριώτης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων. Συμβολή στή μελέτη τοῦ βίου καί τῶν ἔργων του, μέσα ἀπό ἀνέκδοτα κείμενα.
4. Ἀνέκδοτες τυπικές λειτουργικές διατάξεις σέ κώδικες τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.
5. ΚΔ΄ Οἴκοι χαιρετήσιμοι εἰς τόν ἅγιον Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα. Τό ἔργο καί ὁ ποιητής του ἱερομόναχος Ἰσίδωρος Κυριακόπουλος.
6. Ἀνέκδοτοι ὀκτώηχοι Κανόνες στόν Μέγα Ἀντώνιο. Τό ἔργο καί ὁ ποιητής του, μοναχός Ἀντώνιος Λαυριώτης.        
7. Ὁ ἁγιορείτης λόγιος Κύριλλος Λαυριώτης καί τά ἀνέκδοτα Συναξάρια τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου. Συμβολή στή μελέτη τοῦ ἔργου του.
8. Ὁ Ἅγιος Μακάριος Κορίνθου ὁ Νοταρᾶς (1735-1805) καί ἡ Ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσάρων Μακαρίων. Συμβολή στή μελέτη τῆς ὑμνογραφίας του.
9. Ἡ πανηγυρική Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Μακαρίων καί οἱ Ἁγιορεῖτες ὑμνογράφοι Χριστοφόρος Προδρομίτης καί Ἀντώνιος Νεασκητιώτης. 
10. Ἁγίου Ἰσιδώρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1347-1350), «Κανών χαρμόσυνος εἰς τόν Τίμιον Πρόδρομον». 
11. Ἀσματικός Κανόνας στόν ἅγιο Ἀχίλλιο τῆς Λάρισας. Τό ἔργο καί ὁ ποιητής του Χαρίτων Τρικκαῖος
12. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Σχήματος. Ἑρμηνεία καί θεολογία τῶν εὐχῶν τῆς μοναχικῆς καθιερώσεως
13. Ὁ ἁγιορείτης ὑμνογράφος Νήφων Ἰβηροσκητιώτης καί οἱ Χαιρετιστήριοι Οἴκοι του στούς ἁγίους Ἀντώνιο καί Ἀθανάσιο ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας, τούς Μεγάλους.
14. Ὁ ἅγιος Μιχαήλ ὁ ἐκ Γρανίτσης καί ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσας. Συμβολή στή μελέτη τῆς ὑμνογραφίας καί τῆς εἰκονογραφίας του.
15. Ὁ Καυσοκαλυβίτης μοναχός Θεόκλητος Καρατζᾶς ὁ Βυζάντιος καί τό ὑμνογραφικό του ἔργο.
16. Ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ὑμνογραφήματα τοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου τῆς περιόδου 1926-1941 στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Συμβολή στή μελέτη τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου του.
17. Ὁ ἱεροδιάκονος Βενέδικτος ὁ «ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ» καί τό ὑμνογραφικό του ἔργο.
18. Ἁγιορείτικη Ἀγρυπνία: Διάλογοι μέ τόν Θεό σέ ὧρες νυκτερινές.
Στή συνέχεια παραθέτουμε τόν Πρόλογο τοῦ νέου βιβλίου