Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΥΜΝΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΡΑΦΩΝ

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου:


ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΥΜΝΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΡΑΦΩΝΠαταπίου μοναχο Καυσοκαλυβίτου, «Ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ὑμναγιολογικά ἔργα πρός τιμήν τοῦ Ἁγιορείτου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ τοῦ ἐκ Κλειτζοῦ τῶν Ἀγράφων», Ἱστορία καί Πολιτισμός Δημοτικῆς Ἑνότητας Φουρνᾶ Εὐρυτανίας. Πρακτικά Συνεδρίου (20-22 Ἰουλίου 2012), τ. Β΄, Ἀθήνα 2014, σ. 783-828.


Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑΡαφαήλ Καυσοκαλυβίτου, ἱερομ. 
ΚΔ΄ Οἴκοι χαιρετιστήριοι στήν ἁγία Βαρβάρα, Βενετία 1780
  
«Ἰαματική Χάρις ἤτοι Βιβλιαρίδιον περιέχον ΚΔ΄ Οἴκους κατά Ἀλφάβητον, καί μία εὐχήν, ἱκετηρίως λεγόμενα ἔμπροσθεν τῆς θείας εἰκόνος τῆς μεγαλομάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας. Ἀρίστως συντεθέντα παρά τοῦ ἱερολογιωτάτου κυρίου Ραφαήλ, τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ Καυσοκαλύβῃ ἀσκουμένου, τῇ ὑπό τήν μεγίστην καί ἁγίαν Λαύραν. Ἐπιμελείᾳ καί διορθώσει προηγουμένου Κυρίλλου Λαυριώτου. ᾳψπ΄, Ἐνετίησιν, 1780».