Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ


Ἀνταύγειες αἰωνιότητος
 ἀπό τή ζωή τῶν πατέρων τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου

 Στό πλαίσιο τῶν Δημητριών 2022, τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, τό Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου 2022, ὁ λόγιος Ἁγιορείτης μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, Δρ. Θεολογίας πραγματοποίησε Ὁμιλία μέ θέμα: «Ἀνταύγειες αἰωνιότητος ἀπό τή ζωή τῶν πατέρων τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου».

  Πρίν τήν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Παταπίου, προβλήθηκε μικρῆς διάρκειας ντοκυμαντέρ μέ τίτλο «Μυσταγωγία: Προσκύνημα στήν Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου», ὅπου ἀσκεῖται πάνω ἀπό τριάντα χρόνια ὁ ὁμιλητής.

  Στήν ὁμιλία του ὁ π. Πατάπιος τόνισε ὅτι ἡ πο­ρεία πρός τή θέ­ωση, ἡ καλ­λι­έρ­γεια τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης πνευ­μα­τι­κό­τη­τας καί ἡ δι᾿ ἀγώνων κα­τά­κτησή της, ἀ­πο­τέ­λεσε καί ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ἀ­πο­τε­λεῖ τό ἰ­σχυ­ρό­τερο ἔ­ρει­σμα ζωῆς στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος. Χαρακτήρισε τό Ἅγιον Ὄρος χώρα τῆς με­τα­νοίας καί ἐργαστήριο τῆς ἁ­γι­ό­τη­τας, ἀφοῦ σ᾿ αὐτό ὁ­δη­γή­θη­καν κατά τήν ὑ­περ­χι­λι­ετῆ φω­τεινή δι­α­δρομή τῶν αἰ­ώ­νων σέ ὁ­δούς σω­τη­ρίας, δυ­σα­ρί­θμη­τοι ἅ­γιοι, πού κα­τα­λάμ­πουν μέ τίς γλυ­κύ­τα­τες ἀ­κτῖ­νες τοῦ βίου καί τῶν θαυ­μά­των τους τό πλή­ρωμα τοῦ πι­στοῦ λαοῦ. 

   Ὁ π. Πατάπιος ἔπλεξε τό ἐγκώμιο στούς ὁσίους Πατέρες τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου καί στούς ἐ­νά­ρε­τους γέ­ρον­τες τῶν τε­λευ­ταίων αἰ­ώ­νων, καθώς αὐτοί συ­νέ­χι­σαν τήν ὑ­περ­χι­λι­ετῆ πα­ρά­δοση τοῦ ἁ­γι­ω­νύ­μου Ὄ­ρους καί προ­στέ­θη­καν στή χρυσή ἁ­λυ­σίδα τῶν ὁ­σίων Ἁγιορειτῶν Πα­τέ­ρων. Ἄλ­λω­στε, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, «ὁ ἁ­γι­ο­ρεί­τι­κος χρό­νος μόνο μέ τήν αἰ­ω­νι­ό­τητα θά μπο­ροῦσε νά εἶ­ναι συγ­χρο­νι­σμέ­νος».

   Ἀπό τούς πρώ­τους οἰ­κι­στές τῆς Ἐρήμου μέ­χρι τούς τε­λευ­ταί­ους ἐ­νά­ρε­τους γέ­ρον­τες, ὅ­λοι ἀ­πο­τε­λοῦν μία πνευ­μα­τική οἰ­κο­γέ­νεια, στήν ὁ­ποία τά πάντα εἶ­ναι κοινά: τό ἀ­σκη­τικό φρό­νημα, τά πνευ­μα­τικά κα­τορ­θώ­ματα, τά ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τικά χα­ρί­σματα, ἀνέφερε. Καί ἔφερε ὡς παράδειγμα τήν ὄν­τως ἐν­τυ­πω­σι­ακή καί πλού­σια χα­ρι­σμα­τική προ­σω­πι­κό­τητα τοῦ σύγ­χρο­νού μας ὁσίου Πορ­φυ­ρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, πού καλ­λι­ερ­γή­θηκε σ᾿ ἕ­ναν τόπο στόν ὁ­ποῖο ἡ πνευ­μα­τική πα­ρά­δοση πα­ρα­μέ­νει αἰ­σθητή μέ­χρι σή­μερα.  Οἱ κα­λύ­βες, τά σπή­λαια καί τά ἀ­σκη­τή­ρια, πού κρέ­μον­ται σέ ἀ­πό­κρη­μνα μέρη, πα­ρα­μέ­νουν σι­ω­πη­λοί μάρ­τυ­ρες τῆς θαυ­μα­στῆς καί ἰ­σάγ­γε­λης βι­ο­τῆς τῶν πα­τέ­ρων, καί γιά μᾶς τούς νε­ώ­τε­ρους, δι­α­χρο­νική πρό­σκληση γιά μί­μησή τους.

  Κάλεσε, τέλος, ὁ π. Πατάπιος τούς συμμετέχοντας, νά ἀνεβοῦν ὅλοι μαζί στό Ἅγιον Ὄρος. Δέν εἶναι ὁλότελα «ἄβατον», τόνισε. Μποροῦν ὅλοι οἱ πιστοί, καί οἱ γυναῖκες, νά τό ἐπισκεφθοῦν, κι ἀπ᾿ ἐκεῖ πού βρίσκονται. Μποροῦμε ὅλοι νά ζήσουμε τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἄν αἰσθανθοῦμε τήν ταπείνωση τῶν ἐπικίνδυνων γεγονότων τῆς ἐποχῆς, ὡς προσωπική ταπείνωση καί ἀφυπνιστική ἡσυχία. Τότε, ἀσφαλῶς θά συναντήσουμε τούς ἁγιασμένους Πατέρες, τῶν ὁποίων πτυχές ἀπό τή ζωή καί τή διδασκαλία τους, μετέδωσε, κατά τήν ἀποψινή ὁμιλία, ὁ π. Πατάπιος. Ἀνταύγειες αἰωνιότητας. Μηνύματα ἀπό τό ὑπερπέραν. Ἀπό τόν Παράδεισο, πού ἤδη προγεύονται.

  Καί ὁλοκλήρωσε τήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του μέ τό ἀφυπνιστικό μήνυμα τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου: «Πάντοτε τό Ἅ­γιο Πνεῦμα θέ­λει νά μπεῖ στίς ψυ­χές μας, ἀλλά σέ­βε­ται τήν ἐ­λευ­θε­ρία μας, δέν θέ­λει νά τήν πα­ρα­βι­ά­σει. Πε­ρι­μέ­νει νά τοῦ ἀ­νοί­ξουμε μό­νοι μας τήν πόρτα καί τότε θά μπεῖ στήν ψυχή μας καί θά τήν με­τα­μορ­φώ­σει».