Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ.

Παταπίου μοναχού Καυσοκαλυβίτου

https://www.scribd.com/doc/272291960/1-%CE%86%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9A%CE%B1%CE%B9-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
Ἡ μελέτη αὐτή ἀποτελεῖ ἐκτενέστερη ἀνάπτυξη τῆς εἰσηγητικῆς ὁμιλίας τοῦ ὁσιολογιωτάτου μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, ἐπί τῇ ὑποδοχῇ του ὡς Ἀντεπιστέλλον Μέλος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου ‘‘Παρνασσός’’, κατά τήν 15ην Δεκεμβρίου 2006.

Δημοσιεύθηκε στό ἐπιστημονικό περιοδικό Παρνασσός  τ. Ν΄ (2008) σ. 115-172.


Όλο το κείμενο της μελέτης, μπορείτε να το δείτε εδώ

Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΟ

Η έκτη ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου είναι ο Προφήτης Ηλίας με υψόμετρο 2803μ. Στην κορυφή του υπάρχει το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, το ψηλότερο σε όλη την Ελλάδα. Κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου εκατοντάδες πιστοί ανεβαίνουν από το Λιτόχωρο αλλά και από όλη την Πιερία για να συμμετάσχουν στη θεία λειτουργία. Ακολουθούν δύο διαδρομές, η μία από Γκορτσιά-Καταφύγιο Πετρόστρουγκας-Οροπέδιο Μουσών και η άλλη από Πριόνια-Καταφύγιο Αγαπητός-Οροπέδιο Μουσών. Η θέα από την κορυφή απλά συγκλονιστική αφού διακρίνουμε το Οροπέδιο των Μουσών, το Στεφάνι ή θρόνο του Δία, τις πεδιάδες της Πιερίας και της Κοζάνης, τα Πιέρια Όρη, και τέλος τις δαντελωτές παραλίες του νομού Πιερίας.

Σύνταξη άρθρου: Περικλής Μενούνος   
Φωτογραφίες: Γιώργος Διαχούτης


Κυριακή 19 Ιουλίου 2015

ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

Ἡ Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων
 τοῦ Ἁγίου Ὄρους

   Στό ἄ­κρο τῆς ἱ­ε­ρᾶς χερ­σο­νή­σου τοῦ οὐ­ρα­νο­γεί­το­νος Ἄθω καί κάτω ἀπό τόν Ἄθω. Στόν κό­σμο καί ἔξω ἀπό τόν κό­σμο. Ἐκεῖ πού ἡ με­γα­λό­πρεπη ἀ­γρι­ό­τητα τῆς φύ­σης συ­να­γρυ­πνεῑ μέ τούς ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νους στόν Θεό ἐ­ρη­μῖ­τες, ὑ­ψώ­νε­ται τῆς ἡ­συ­χίας ἀ­κρό­πολη, σάν ἱ­ερό βῆμα στόν θε­όδ­μητο ναό τοῦ Ἁ­γίου Ὄ­ρους, ἡ Ἱ­ερά Σκήτη Ἁ­γίας Τρι­ά­δος τῶν Καυ­σο­κα­λυ­βίων.
  Ἡ Σκήτη, ὡς ὀρ­γα­νω­μέ­νος μο­να­στι­κός οἰ­κι­σμός, ἱ­δρύ­θηκε στίς ἀρ­χές τοῦ 18ου αἰ.  ἀπό τόν ὅ­σιο Ἀ­κά­κιο τόν Καυ­σο­κα­λυ­βίτη (+ 12 Ἀπριλίου 1730). Ὁ ὅ­σιος Ἀ­κά­κιος ἦρθε ἐδῶ στά 1680 καί κα­τοί­κησε στό Σπή­λαιο πού βρί­σκε­ται στήν ἀ­να­το­λική πλευρά τῆς Σκή­της καί στό ὁ­ποῖο, τέσ­σε­ρις αἰ­ῶ­νες πρίν, ἀ­σκή­θηκε ὁ ὅ­σιος Μά­ξι­μος ὁ Καυ­σο­κα­λύ­βης (13 Ἰανουαρίου 1365).
     Σή­μερα, στίς ἀρ­χές τοῦ 21ου αἰῶνα, ἡ Σκήτη τῆς Ἁ­γίας Τρι­ά­δος, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, γρά­φει ἤδη τόν τέ­ταρτο αἰ­ῶνα τῆς ἱ­στο­ρίας της. Στή χώρα αὐτή τῆς με­τα­νοίας, σέ 25 κα­τοι­κη­μέ­νες Κα­λύ­βες-ἡ­συ­χα­στή­ρια, ἀ­σκοῦν­ται γύρω στούς 30 Πα­τέ­ρες, φιλότιμοι ἐρ­γά­τες τῆς ἀ­ρε­τῆς καί τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς τέ­χνης καί πι­στοί στήν τή­ρηση τῶν πα­τρι­κῶν πα­ρα­δό­σεων. Ἐ­κτός ἀπό τίς κα­θη­με­ρι­νές ἀ­κο­λου­θίες πού ἐ­πι­τε­λεῖ κάθε συ­νο­δεία στό πα­ρεκ­κλήσι τῆς Κα­λύ­βης τους, οἱ Καυ­σο­κα­λυ­βῖ­τες Πα­τέ­ρες προ­σφέ­ρουν ἀπό κοι­νοῦ τίς πρός Κύ­ριον εὐ­χές τους στό Κυ­ρι­ακό, τόν κεν­τρικό ναό τῆς Σκή­της, ἀ­φι­ε­ρω­μένο στήν Ἁ­γία Τρι­άδα.       Μία ἀπό τίς ἱερές αὐτές Καλύβες εἶναι καί ἡ Καλύβη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, πού βρίσκεται στήν ἀνατολική πλευρά τῆς Σκήτης. Ἱδρυμένη στίς ἀρχές τοῦ 19 ου αἰώνα, κατοικήθηκε ἀπό εὐλαβεῖς καί φίλεργους μοναχούς, πού ἐτίμησαν τόν ἀθωνικό μοναχισμό καί τήν πνευματική παράδοση τῆς Σκήτης. Στό κατανυκτικό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, καί ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου, φέγγει ἡ φλόγα ἐντός ἑνός ἱστορικοῦ κανδηλίου, ἡ ὁποῖα ὑπενθυμίζει συνεχῶς στούς πατέρες καί ὅλους τούς πιστούς ἕνα θαῦμα τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους πού ἔγινε ἐντός τοῦ ναοῦ αὐτή περί τό 1821-1830, κατά τήν περιόδο τῆς κατοχῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπό τόν τουρκικό στρατό.

   Στίς μέρες μας, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐδοκία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἡ ἱερά αὐτή Καλύβη μετά ἀπό τήν ἐρήμωση τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἐπανδρώθηκε καί, ταυτόχρονα μέ τίς προσπάθειες ἀνακαινίσεως τῶν κτισμάτων της, ἀναμένεται νά ἐπανεύρει τόν προορισμό της, τόσο ὡς τόπος μετανοίας καί καλλιέργειας τῶν ἀρετῶν ὅσο καί ἐκκλησιαστικῆς τιμῆς τοῦ θαυματουργοῦ ἁγίου Χαραλάμπους πρός δόξαν Θεοῦ καί ὠφέλεια τῶν προσκυνητῶν τῆς Σκήτης.

Σάββατο 18 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

                                    Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. Τήν ὡραιότητα.

Τήν ἐν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, ἀγγέλων τάγματα. Πῶς μετά σώματος πρός ἀοράτους συμπλοκάς, ἐχώρισας ἀοίδιμε; καί κατετραυμάτισας τῶν δαιμόνων τάς φάλαγγας; Ὅθεν Ἀθανάσιε, ὁ Χριστός σέ τιμήσατο πλουσίαις δωρεαῖς. Διό Πάτερ πρέσβευε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.
 ἀπόδοση στή νεοελληνική

Βλέποντας τά οὐράνια τάγματα τῶν Ἀγγέλων νά ζεῖς ἀσκητικά ὡς ἄλλος ἄγγελος, ἄν καί ἔφερες σάρκα ὡς ἄνθρωπος, ἔμειναν κατάπληκτα, καί ἄρχισαν νά σέ ρωτοῦν μέ θαυμασμό:
 Πῶς ἐσύ, ἄν καί ἤσουν ὀρατός (ἀφοῦ ἔφερες σώμα) καί συνεπῶς, ἐκτεθειμένος στίς ἐπιθέσεις τοῦ ἐχθροῦ, κατάφερες καί τά ἔβαλες μέ τούς ἀόρατους δαίμονες, ἐπιφέροντας μάλιστα μεγάλες ἀπώλειες στόν στρατό τους;
Δίκαια λοιπόν, ὅσιε Ἀθανάσιε, ὁ Χριστός σέ ἐτίμησε μέ πλούσια πνευματικά χαρίσματα.
 Γιά τούς λόγους λοιπόν αὐτούς, ὅσιε Πάτερ, ἐμεῖς οἱ πιστοί σέ παρακαλοῦμε νά πρεσβεύεις πρός τόν Κύριο ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας.Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΝ ΑΘΩ

Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Αθανασίου του εν Άθω.
Στην Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας οι πανηγυρικές εκδηλώσεις της εορτής του Άγιου Αθανασίου θα αρχίσουν την Παρασκευή  αργά το απόγευμα της 17/4 Ιουλίου με τριπλή πανηγυρική κωδωνοκρουσία.
Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εφεστίου σεβασμίας και θαυματουργού εικόνας Παναγίας της Κουκουζέλισσας από το ομώνυμο παρεκκλήσιό της στον Ι. Ναό του Καθολικού της Μονής, τέλεση Μικρού Εσπερινού και Παράθεση δαψιλούς τραπέζης.


Στις 7.30 μ.μ. θα αρχίσει η αγρυπνία με την τέλεση Μεγάλου Εσπερινού με αργά Ανοιξαντάρια του Ιωάννου του Κουκουζέλους, ο οποίος ασκήθηκε οσιακά στην Μονή ασκώντας το διακόνημα του ιεροψάλτου -ήταν ηδύφθογγος εκτελεστής και συνθέτης υμνητικών μελωδιών, καταταγείς στους Αγίους της Μονής- Λιτή, Αρτοκλασία, Εγκωμιαστικό λόγο για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Όρθρος με αργούς μελωδικούς πολυελέους. Αίνους, δοξολογία και  τέλεση Αγιασμού στη Φιάλη προ της εισόδου στο νάρθηκα του καθολικού, με προσκύνηση τιμίων χαριτοβρύτων λειψάνων, Θεία Λειτουργία, ευλόγηση των κολλύβων του Αγίου Αθανασίου.
Κατά την Θεία λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος θα τελέσει την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του Ιερολογιωτάτου Διακόνου π. Αθανασίου Λαυριώτου, κατά κόσμον Κωνσταντίνου Ρέγκλη καταγομένου εκ Θεσσαλονίκης  και αποφοίτου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Όλες οι Ακολουθίες θα τελειώσουν στις 10.30 το πρωί του Σαββάτου  18/5 Ιουλίου. Τους ύμνους θα αποδώσουν ευμόλπως οι υμνητικοί ερωδιοί του Θεού στο Άγιο Όρος από της Συνοδείες των  Δανιηλαίων και Δαμασκηνού Νεοσκητιώτη στο Δεξιό χορό και η Συνοδεία των Θωμάδων και του μοναχού Ιωσήφ Βιγλιώτη στον αριστερό χορό.
Μετά την πνευματική ευφροσύνη όλων των Ιερών Ακολουθιών και κυρίως της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει τράπεζα πλουσίων εδεσμάτων .  
  
Το απόγευμα του  Σαββάτου  θα τελεσθεί ο Εσπερινός και το Κτητορικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κτητόρων αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά (963-969) και Ιωάννου Τζιμισκή (969-976) και όλων των οσιακώς εγκαταβιωσάντων και κοιμηθέντων στη Ι. Μονή από της ιδρύσεώς της μέχρι και  σήμερα.
 Θα  παρατεθεί  εν συνεχεία, πλούσια τράπεζα, η προσαγορευόμενη «Κτητορική». Θα ψαλούν εόρτιοι ύμνοι και προπόσεις από τον  Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ. Αβρόσιο και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αρχιμανδρίτη κ. Ναθαναήλ σχετικώς με την εορτή, εξαίρωντας την μνήμη και την προσφορά του τιμωμένου Αγίου Αθανασίου και ευχαριστώντας τον Άγιο Καθηγούμενο της Μονής Αρχιμανδρίτη κ. Πρόδρομο και τους λοιπούς πατέρας τόσο για την επιτυχή τέλεση της Πανηγύρεως, όσο και για την φιλοξενία. Ο σεμνός Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος θα αντιφωνήσει με την σειρά του και θα ευχαριστήσει τόσο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη όσο και τους άλλους παρισταμένους συμπανηγυριστές κληρικούς και λαϊκούς προσκυνητές ευχηθείς να έχουν την ευλογία του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. 
 Την Κυριακή Όρθρου βαθέος θα τελεσθούν  το Μεσονυκτικό, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Τις λατρευτικές εκδηλώσεις της πανηγύρεως θα τιμήσει με την παρουσία του ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος, ο Καθηγούμενος της αδελφής Ι. Μονής Ιβήρων Αρχιμ. κ. Ναθαναήλ, αντιπρόσωποι άλλων Ι. Μονών, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αρίστος Κασμίρογλου, εκπρόσωποι στρατιωτικών Αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας και άλλοι.
  
Εξαίρουμε ιδιαιτέρως την όλη προσφορά και φροντίδα του ταπεινού Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αρχιμ. Προδρόμου, ο οποίος σε συνεργασία με τους αδελφούς της Ι. Μονής, οργανώνει  μεθοδικά την πανήγυρη, ώστε όλα να τελεσθούν με απόλυτη τάξη, ακρίβεια, ιεροπρεπή μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά για να εξυπηρετηθούν όλοι οι προσκυνητές. Ο Θεός με τις πρεσβείες του Αγ. Αθανασίου να του χαρίζει υγεία κατ' άμφω και να τον ενισχύει στον πνευματικό και διοικητικό αγώνα που αθορύβως διεξάγει.
  

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

ΔΥΟ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Εν όψει της επικείμενης ημέρας μνήμης του Οσίου Παϊσίου Αγιορείτου, επαναδημοσιεύουμε το κείμενο της Ομιλίας του Γέρ. Εφραίμ Βατοπαιδινού  στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Λονδίνου στις 4 Ιουνίου 2006.
«Θέλω να πω ότι αυτοί οι άγιοι που αγίασαν σήμερα έχουν μεγάλη δόξα, μεγάλη παρρησία στο Θεό και μας βοηθούν πάρα πολύ. Πριν από τρεις μήνες συνέβη το εξής. Ένας οδηγός πήγαινε από τη περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Τον σταματά ένας καλόγερος και του λέει: «Παλικάρι, με παίρνεις μέχρι τη Θεσσαλονίκη;». «Βεβαίως, ελάτε». Ήταν μόνος ο οδηγός. Κάθισε δίπλα του και του λέει: «Κώστα, -χωρίς να τον ξέρει- έχεις αρχόμενο καρκίνο στους πνεύμονες. Να πας στο νοσοκομείο και θα τον προλάβεις». Και αμέσως εξαφανίσθηκε. Αυτός έπαθε σοκ. Παίρνει μερικά τηλέφωνα και λέει τι του συνέβη. Του φέρνουν μερικές φωτογραφίες. Τον ρωτούν αν αναγνωρίζει ποιός είναι ο καλόγερος; Αυτός αναγνώρισε τον π. Παΐσιο. Πήγε πράγματι στο νοσοκομείο. Τον εξέτασαν οι γιατροί και βρήκαν αρχόμενο καρκίνο στους πνεύμονες, ενώ ο ίδιος δεν αισθανόταν πόνους.
Βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό εμφανίζονται μετά το θάνατο τους και πιστοποιούν την αλήθεια του ευαγγελίου.
Μία άλλη κυρία από την Κύπρο πήγε να προσκυνήσει στο τάφο του π. Παϊσίου. Γονατίζοντας για να προσκυνήσει γλίστρησε. Ακούμπησε το χέρι της κάτω για να στηριχθεί. Όταν πήγε στο ξενοδοχείο είδε ότι στον αγκώνα της υπήρχε χώμα. Αυτή χάρηκε γιατί το θεώρησε ως ευλογία από τον τάφο του π. Παϊσίου. Το μάζεψε και το έβαλε σε μια θήκη που είχε μαζί της. Μετά κοιμήθηκε. Το πρωί ξύπνησε και είδε ότι είχε βλαστήσει ένας κρίνος πάνω στο χώμα. Ποιός το φύτεψε, ποιός το πότισε; 
Αυτά μας τα δίνει ο Θεός, σ’ αυτόν τον καιρό της αμφιβολίας και της απιστίας, για να μπορέσομε να βρούμε τη χάρη του. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, πάρτε στα σοβαρά το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Η ζωή μας φεύγει, είναι ένα όνειρο. Φεύγουμε. Εδώ είμαστε φιλοξενούμενοι. Όπως όταν πάμε σε μια κατασκήνωση. Θα μείνουμε εκεί δεκαπέντε μέρες και θα φύγουμε. Έτσι είναι και η ζωή αυτή. Ο άνθρωπος θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Μακάριος και τρισμακάριος και τρισευτυχισμένος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος σκέφτεται τα μη βλεπόμενα, σκέφτεται και ποθεί τα μη ορώμενα με τη σωστή ζωή του».