Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΥΤΕ ΙΔΩΜΕΝ ΠΙΣΤΟΙ


Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί!
Εἰκονογραφικές προσεγγίσεις στό μυστήριο τῶν Χριστουγέννων
                                                   Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

παράσταση τῆς Γεννήσεως παρέχει μέ τήν παρουσία της στόν ναό ὁρατή μαρτυρία τοῦ κοσμογονικοῦ γεγονότος τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ Λόγου, καθώς αἰσθητοποιοῦνται ὅλα τά ἀναγνώσματα, πατερικές ὁμιλίες καί ὕμνοι πού ψάλλονται εἴτε προεόρτια εἴτε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὁ εἰκονογραφικός τύπος τῆς ἑορτῆς διαμορφώθηκε ἔτσι ὥστε νά συνοψίζει τήν θεολογία τῶν Χριστουγέννων ἐνδύοντάς την μέ ἄρτια αἰσθητική μορφή.
  Ὅλες οἱ παραστάσεις τῆς Γεννήσεως εἶναι γεμᾶτες μέ μία κατάσταση βαθειᾶς πνευματικῆς σκέψης. Σ᾿ αὐτές, ὅπως ἄλλωστε καί στή σχετική ὑμνογραφία, τό θεῖο καί τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο, τό γήϊνο καί τό οὐράνιο συμπλέκονται καί συμπορεύονται, ἀφοῦ μάλιστα τό τεχθέν εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος: τά οὐράνια καί τά ἐπίγεια συγχορεύουν γιά τήν ἀνεκλάλητη χαρά, οἱ Ἄγγελοι ὑμνοῦν, οἱ Ποιμένες δοξολογοῦν, οἱ Μάγοι προσκυνοῦν, τά ὄρη σκιρτοῦν, ἡ οἰκουμένη προσφέρει τά δῶρα της στό νεογέννητο βρέφος, ἡ Παρθένος γίνεται ἔμψυχος ναός καί θρόνος Χερουβικός τοῦ Ὑψίστου καί τέλος, τό βουνό, τό σπήλαιο, ἡ φάτνη καί τά ζῶα συνυπάρχουν μέ τόν χρυσό φόντο, κυρίως στίς φορητές εἰκόνες, πού συμβολίζει τόν πνευματικό χῶρο τοῦ οὐρανοῦ. 


Ἀπόσπασμα ἀπό διάλεξη τοῦ συγγραφέα ὑπό τόν τίτλο: Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί! Εἰκονογραφικές προσεγγίσεις στό μυστήριο τῶν Χριστουγέννων καί θέμα τήν ἑρμηνεία καί τή θεολογία τῆς εἰκόνας τῶν Χριστουγέννων. 
Ἡ διάλεξη πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Δρομοκαϊτίου Ψ.Ν.Α. στό Χαϊδάρι τῆς Ἀττικῆς.
Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχε ὁ πολυμελής χορός ἱεροψαλτῶν «Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση» τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου ὑπό τή διεύθυνση τοῦ π. Λάμπρου Ἀνδρεάκη, πού θά ἀπέδωσε ὕμνους τῆς Ἑορτῆς καί χριστουγεννιάτικα κάλαντα ἐνῶ προβλήθηκε καί σύντομο ντοκυμαντέρ γιά τό Ἅγιον Ὄρος.

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ     
Ἁγιορείτικος Λόγος  
Ἐπέτειος ὀκτώ χρόνων λειτουργίας του:  2010- 2018. 


Τά φετινά Χριστούγεννα (2018) συμπληρώνονται ὀκτώ χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, τοῦ  Ἰστολογίου τῶν Φίλων τῆς Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού διαπραγματεύεται θέματα ἁγιορείτικης πνευματικότητας, ίστορίας, παράδοσης καί τέχνης.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή, εὐχόμαστε σέ ὅλους τούς ἐπισκέπτες τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ καί τούς ἀναγνώστες τῶν κειμένων πού ἀναρτώνται σ᾿ αὐτόν, πλούσια τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου, προστάτιδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Σᾶς εὐχόμαστε ἐπίσης, μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ὁσίων καί θεοφόρων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, τήν αὔξηση τοῦ πνευματικοῦ ὀφέλους καί τῆς πνευματικῆς βοήθειας πού προσδοκοῦμε ὅτι ἀντλεῖτε μέσα ἀπό τά θέματα πού διαπραγματεύεται καί προβάλλει ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. 

Χρόνια σας πολλά. 

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ


«Ἅπαντας εὐφημήσωμεν σήμερον πιστοί, τοὺς πρὸ τοῦ νόμου Πατέρας»

Ἀπό τό Δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακής τῶν Προπατόρων

 
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, βρισκόμαστε λίγες ἡμέρες πρίν τά Χριστούγεννα, τή μητρόπολη τῶν χριστιανικῶν Ἑορτῶν καί ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τούς ἁγίους Προπάτορες, οἱ ὁποῖοι στό πέρασμα τῶν αἰώνων εὐαρέστησαν τόν Θεό, προφήτεψαν καί ἀνέμεναν τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, μέσα ἀπό τήν ὁποία ἦλθε τό πλήρωμα, ἡ τελείωση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Παράλληλα, μέσα ἀπό τήν ἑορτή αὐτή ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τῶν κατά σάρκα προγόνων τοῦ Χριστοῦ.

Πρόκειται γιά ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ἔζησαν στήν πρό Χριστοῦ μακραίωνη περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τήν ἐποχή τοῦ νόμου καί ὄχι τῆς χάριτος πού ἀκολούθησε τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου, εἶχαν προσανατολίσει τή ζωή τους στήν προοπτική τῆς ἔλευσης τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ, βιώνοντας μέ τόν τρόπο αὐτό, τήν ἐν Χριστῶ ζωή, σέ ἐποχές πρό Χριστοῦ. Οἱ ἅγιοι Προπάτορες δέχθηκαν τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά γίνουν συνεργοί Του στό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῶ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί βίωσαν τήν προσωπική τους δικαίωση καθώς καί τήν ἐπιβεβαίωση τῆς πίστης τους μέ τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τά ὀνόματα τῶν ἁγίων Προπατόρων μνημονεύονται, κυρίως τήν ἑπομένη Κυριακή τῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, προκειμένου νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἱστορικότητα τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι ὁ Ἰησοῦς, ὄντας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἔλθει «ἐν σαρκί», ὡς πραγματικὴ ἀνθρώπινη ὕπαρξη….

Παράλληλα, στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς ἀναγινώσκεται ἡ περικοπὴ ἀπὸ τὸ ΙΔ΄ κεφάλαιο τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου, στήν ὁποῖα περιγράφεται ἡ πρόσκληση στὸ δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ παράλληλα ἡ ἀπόρριψή της ἀπό πολλούς.

Ἡ παραβολή τοῦ μεγάλου δείπνου εἰκονίζει τήν ἁγία μας Ἐκκλησία, πού ἐκφράζεται μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ πρόσκληση νά συμμετάσχουμε ὅλοι στό μεγάλο δεῖπνο εἶναι μιά διαχρονική πρόσκληση νά γίνουμε πιστά μέλη τῆς Εκκλησίας, νά κοινωνοῦμε ἀκατακρίτως τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Πρόκειται γιά μία πρόσκληση πού ἀπευθύνεται στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς προσωπικά καί συνεχίζεται μέσα στή Θεία Λειτουργία, τό «μυστήριο τῶν μυστηρίων»…Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας τοῦ γέροντα Παταπίου Καυσοκαλυβίτη κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, στόν ἱερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φωκαίας Χαϊδαρίου.Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ


Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Οἱ ἅγιοι Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης καί Παΐσιος Ἁγιορείτης καί ἡ ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα


[…] Μέσα ἀπό τήν ταπεινή μας αὐτή ὁμιλία, ὑπογραμμίστηκε ἡ δύναμη τοῦ παιδαγωγικοῦ λόγου τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης τους γιά τίς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, γιά μᾶς τούς ταλαίπωρους ἀνθρώπους, καί εἰδικότερα τούς νέους. 

Ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, ἀπό τά χρόνια τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ὥς τίς μέρες μας, μέ τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καί τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, στέλνονται στόν κόσμο μας ἀνταύγειες αἰωνιότητας. Ἀνταύγειες αἰωνιότητας πού ζωντανεύουν τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας. Καί σήμερα, λίγες ἡμέρες πρίν τά Χριστούγεννα, ὄχι μόνο ἀντλοῦμε δύναμη καί ἐλπίδα, ὄχι μόνο λαμβάνουμε ὑπόδειγμα ἁγιαστικῆς βιοτῆς καί ἐμπειρίας, ἀλλά κυρίως ὁμολογοῦμε τή βιωματική πεποίθηση πού εἶχαν καί ἀκτινοβολοῦσαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ἀνάμεσά τους καί οἱ Ἁγιορεῖτες, πώς τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἀνάμεσά μας καί μᾶς ζωογονεῖ, σωματικά καί πνευματικά.

Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ πί­στη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας πού ἐ­πι­βε­βαι­ώ­νε­ται καί φα­νε­ρώ­νε­ται στόν κό­σμο μέ­σα ἀ­πό τούς ἁ­γί­ους της, τούς φί­λους τοῦ Θε­οῦ. Καί τέτοιοι εἶναι ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καί ὅλες οἱ ἁγιασμένες μορφές τοῦ Ἁγίου Ὄρους.


Ἄς ξαναβροῦμε τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα μας, καί μέσα ἀπό τήν εἰκόνα αὐτή θά ἀρχίσουμε νά διακρίνουμε τό ἀνέσπερο θεῖο φῶς πού θά γεμίσει τό τρομερό κενό πού βασανίζει τήν ψυχή μας τόσο ἀφόρητα. Διότι αὐτό τό κενό εἶναι ὁ χῶρος τῆς ψυχῆς μας, ὁ ὁποῖος εἶναι χῶρος τοῦ Θεοῦ καί τίποτε καί κανείς ἄλλος δέν μπορεῖ νά καλύψει. Κι αὐτός πού θά διακρίνει αὐτό τό ἀνέσπερο φῶς, θά αἰσθανθεῖ τήν ἴδια ἀνέκφραστη γλυκύτητα τήν ὁποίαν ἔνοιωσαν ὅλοι οἱ ἀγαπῶντες τόν Κύριον, ὅπως εἶναι οἱ Ἅγιοι· οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καί ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης…

Ἀπόσπασμα διάλεξης τοῦ συγγραφέα _(σέ μετάφραση στή ρουμανική γλώσσα) πού πραγματοποιήθηκε στίς 2 Δεκεμβρίου 2018 στό Πανεπιστήμιο Τρανσυλβανίας τῆς πόλης Μπρασόβ τῆς Ρουμανίας. Ἡ ἐκδήλωση στήν ὁποία συμμετεῖχαν πολλοί νέοι, ἄρχισε μέ τήν πρώτη προβολή ἀποσπάσματος τῆς ταινίας «Μυσταγωγία. Προσκύνημα στήν ἱερά καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου» μέ ρουμανικούς ὑποτίτλους καί ὁλοκληρώθηκε μέ ἐποικοδομητικό διάλογο μέ τούς φοιτητές.


Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΤΟ ΜΠΡΑΣΟΒ