ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

      ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

                      Α'    Αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις


1) Ἰωνᾶς ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ὁ βίος καί τά ἔργα μιᾶς πνευματικῆς μορφῆς τοῦ 18ου αἰ., ἔκδ. Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 1999.

2) Ἡ Σώζουσα Ἀγωνία. Ὁ βίος τοῦ Ὁσιομάρτυρος Παχωμίου, ἔκδ. Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2000.

3) Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας στόν Κῆπο τοῦ Θεοῦ, ἔκδ. Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2001.

4) Χαρίτων ὁ Πνευματικός (1836-1906). Βίος καί Ἔργα, ἔκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 2003.

5) Καυσοκαλυβίτικα Νεομαρτυρολογικά. Ὑμναγιολογικά κείμενα περί Νεομαρτύρων ἀπό τή Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Σκήτης Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ἀπό κοινοῦ μέ τόν Μ. Βαρβούνη), ἔκδ. Ἠρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2003.

6) Ἡ Ὁσία Φιλοθέα τοῦ Ἄρτζες. Μία βυζαντινή ἁγία ἀπό τή Μ. Ἀσία στή Ρουμανία (ἀπό κοινοῦ μέ τόν Δ. Γόνη), ἔκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος, Ἀθήνα 2004.

7) Κατάλογος τῶν Χειρογράφων Κωδίκων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, ἔκδ. Ἀντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2005.

8) Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Αὐτή πού ἀγάπησε πολύ. Ἁγιολογικά καί ὑμνογραφικά κείμενα, ἔκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 2005.

9) Ἁγιασμένες μορφές τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἀπό τόν ὅσιο Μάξιμο ὥς τόν γέροντα Πορφύριο, ἔκδ. Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2007.

10) ‘‘Διαβάζοντας’’ τήν εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων. Συμβολισμός καί θεολογική ἑρμηνεία, Ἅγιον Ὄρος: Μυσταγωγία στό Ἅγιο Δωδεκαήμερo,  ἔκδ. Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2011.

11) Ἡ Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου στα Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μικρό Προσκυνητάρι, ἔκδ. Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2009.

12) Ὅσιος Παρθένιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων ὁ Σκοῦρτος. Ὁ βίος καί τό ζωγραφικό του ἔργο, ἔκδ. Πανευρυτανικῆς Ἕνωσης, Ἀθήνα 2010.

13) Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης. Ἁγιολογία-Ὑμνογραφία-Τέχνη. Συμβολή στή μελέτη τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ κατά τόν 14ο αἰ., ἔκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2010

14) Ἅγιον Ὄρος. Βηματίζοντας στόν τόπο καί τήν ἱστορία του, ἔκδ. Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2012. 

15) Ὁ μοναχός Ἰάκωβος Νεασκητιώτης καί τό ἔργο του (+1869). Ὑμναγιολογικά γιά τή Θεοτόκο καί τούς Ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες. Συμβολή στή μελέτη τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ κατά τόν 19ο αἰώνα, διδακτορική διατριβή, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου, Ἅγιον Ὄρος 2014.


16) σιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. γιότητα στόν 21ο αώνα κδ. Καλύβης γ. κακίου, γιον ρος 2014

17) σιος Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης. Βιος - Παρακλητικός Κανών κδ. Καλύβης γ. κακίου, γιον ρος 2014


             Β'     Ἄρθρα, Μελέτες, Πρακτικά Συνεδρίων
                                                                    (πιλογή πό τά περίπου 160 δημοσιεύματα).

1) «Τά Σημειώματα τῶν χειρογράφων τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης γίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων», Κληρονομα 32, τχ. Α-Β (2000), σ. 321-357.

2) «Ἡ αἵρεση τοῦ παπισμοῦ, ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡ διαχρονικότητά τους στήν ἐκκλησιαστική τέχνη», Θεοδρομα τ. Γ΄ τχ. 2 (2001), σ. 77-82.

3) ΚΔ΄ Οἴκοι χαιρετήσιμοι εἰς τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα. Τό ἔργο καί ὁ ποιητής του ἱερομόναχος Ἰσίδωρος Κυριακόπουλος, κκλησιαστικός Φρος ΟΓ΄ (2001-2002), σ. 67-80.

4) «Ὁ λόγιος ἱερομόναχος Ραφαήλ ὁ Ἀκαρνάν ὁ Καυσοκαλυβίτης καί ὁ Ἐγκωμιαστικός του Λόγος πρός τόν ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο», σιος Γρηγριος 27 (2002), σ. 49-64.

5) «Ἡ ἔλευση τῶν Λατινοφρόνων στόν Ἄθω ἐπί Μιχαήλ Η΄ καί τά συνακόλουθα μαρτύρια τῶν Ἁγιορειτῶν. Μιά χειρόγραφη μαρτυρία», Θεοδρομα τ. Γ΄ τχ. 4 (2002), σ. 100-113.

6) «Ἡ πανηγυρική Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Μακαρίων καί οἱ Ἁγιορεῖτες ὑμνογράφοι Χριστοφόρος Προδρομίτης καί Ἀντώνιος Νεασκητιώτης», κκλησιαστικός Φρος ΟΔ΄ (2003), σ. 9-39.

7) «Ὁδοιπορικό στήν Ὀρθόδοξη γῆ τῆς Ρουμανίας (Μέρος Α΄). Ἡ συμβολή τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν ἡσυχαστική παράδοση τοῦ ρουμανικοῦ μοναχισμοῦ. Μαρτυρίες γιά τήν ἐπίδραση τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή διαμόρφωση τοῦ ρουμανικοῦ μοναχισμοῦ»,
Πεμπτουσα 13 (2004), σ. 124-131.

8) «Ὁδοιπορικό στήν ὀρθόδοξη γῆ τῆς Ρουμανίας (Μέρος β΄). Οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς τιμώμενοι Ἅγιοι στή Ρουμανική Ἐκκλησία», Πεμπτουσα 14 (2004), σ. 132-137.

9) «Ἀσματικός Κανόνας στόν ἅγιο Ἀχίλλιο τῆς Λάρισας. Τό ἔργο καί ὁ ποιητής του Χαρίτων Τρικκαῖος», Θεσσαλικ μερολγιο 45 (2004), σ. 305-312.

10) «Γέρων Παΐσιος Ἁγιορείτης (1924-1994). Διακονία ἀγάπης», ρθδοξη Μαρτυρα 73 (2004), σ. 92-95.

11) Ὁ ἁγιορείτης ὑμνογράφος Νήφων Ἰβηροσκητιώτης καί οἱ χαιρετιστήριοι Οἴκοι του στούς ἁγίους Ἀντώνιο καί Ἀθανάσιο, ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας, τούς Μεγάλουςκκλησιαστικός Φρος ΟΕ΄ (2004), σ. 7-33.

12) «Ὁ Φώτης Κόντογλου καί ὁ μοναχός Ἰσίδωρος Καυσοκαλυβίτης. Σχέσεις ἀλληλεκτίμησης μέσα ἀπό κείμενά τους καί ἀνέκδοτες ἐπιστολές», Παρνασσς ΜΣΤ΄ (2004), σ. 203-260.

13) «Ἁγίου Ἰσιδώρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1347-1350), Κανών χαρμόσυνος εἰς τόν Τίμιον Πρόδρομον», Βυζαντινς Δμος 14 (2004-2005), σ. 215-224.

14) «Οἱ ἅγιες εἰκόνες, ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως», ρθδοξη Μαρτυρα 78 (2006), σ. 70-73.

15) «Ἱερομόναχος Παρθένιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων ὁ πνευματικός καί ζωγράφος, ὁ Σκοῦρτος. Μία σημαίνουσα πνευματική καί καλλιτεχνική μορφή τοῦ Ἁγίου ρους», Γρηγριος Παλαμς 809 (2005), σ. 563-624.

16) «Ἡ εἰκονογράφηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στήν βυζαντινή τέχνη», Πεμπτουσία 21 (2006), σ. 142-147.

17) «Ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ὑμνογραφήματα τοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου τῆς περιόδου 1926-1941 στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Συμβολή στή μελέτη τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου του», Γρηγόριος Παλαμς 811 (2006), σ. 789-827.

18) «Μικρό Λειτουργικό Ὑπόμνημα περί τοῦ γυναικείου μοναχσμοῦ», σία Θωμαΐς  κ Λέσβου 5 (2006), σ. 15-16.

19) «Μεταβυζαντινή τέχνη στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ», γιον ρος. Πνευματικτητα κα ρθοδοξία. Τχνη. Πρακτικ το Β΄ Διεθνος Συμποσου. ταιρεα Μακεδονικν Σπουδν. Θεσσαλονίκη 11-13 Νοεμβρου 2005, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 331-378.

20) «Ἡ Παλαιολόγειος βυζαντινή ἐποχή στήν ἁγιορειτική Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Μία πρώτη προσέγγιση στήν ἱστορία καί τήν τέχνη», Βυζαντινς Δμος 15 (2006), σ. 265-315

21) «Ἅγιος Μακάριος Κορίνθου ὁ Νοταρᾶς (1735-1805). Συμβολή στή μελέτη τῆς ὑμνογραφίας καί εἰκονογραφίας του», Πρακτικ το Συνεδρου: γιος Μακριος (Νοταρς)-Γενάρχης το Φιλοκαλισμο-Μητροπολτης Κορνθου κα περγυρς τουΚρινθος 9-13 Μαου 2005, θήνα 2006, σ. 705-714, 774, 775-776.

22) «Ὁ ὅσιος Διονύσιος ὁ Ρήτωρ καί ἡ παράφρασή του στό ‘‘Λόγο πρός ἀρχαρίους μοναχούς’’ τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου», Γρηγόριος Παλαμς 815 (2007), σ. 5-20.

23) «Τά τοιχογραφημένα παρεκκλήσια τῆς ἁγιορειτικῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων. Μέρος Α΄» Μακεδονικά 36 (2007), σ. 65-96.

24) «Ἀγρυπνία. Ἡ νυκτερινή ζωή τῆς Ἐκκλησίας», Τόλμη 80 (2007), σ. 66-69.

25) «Ἱερομονάχου Ἰωαννικίου Κόχιλα, βίος ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη (14ος αἰ.). Ἔκδοση τοῦ κειμένου ἀπό τό ἀρχαιότερο χειρόγραφο», Γρηγόριος Παλαμς 819 (2007), σ. 513-577.

26) «Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ στή νῆσο Σκόπελο», Θεσσαλικό μερολόγιο 53 (2008), σ. 209-230.

27) «Κοσμᾶ βεστήτορος τοῦ Φιλοσόφου ‘‘Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον’’ καί ἡ ἀνέκδοτη παράφρασή του ἀπό τόν μοναχό Ἰάκωβο Νεασκητιώτη», Βυζαντινός Δόμος 16 (2007-2008), σ. 421-433.

28) «Μοναχική ζωή: Φιλοσοφία περί το θανάτου», ψεις το πολιτιστικο φαινομένου. πιστημονικές προσεγγίσεις το θανάτου καί τς ζως (Συλλογικός τόμος, πιμέλεια Δ. Μαγριπλς), κδ. ντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 311-322.

29) «Ἄγνωστες εἰκόνες τῶν Γαλατσιάνων ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τοῦ Ἰακώβου Ἰβηρίτου στή Μαρώνεια τῆς Θράκης», Χρονικά τς Χαλκιδικς 52-53 (2007-2008), σ. 141-162.

30) Παταπίου μον. Καυσοκαλυβίτου-Ξυνάδα Ἐμμανουήλ, «Ἱερομονάχου Ἰωάσαφ Διονυσιάτου τοῦ Διδασκάλου, ἀνέκδοτα μελουργήματα στόν ὅσιο Νεῖλο τό Μυροβλύτη», Γρηγόριος Παλαμς 824 (2008), σ. 697-724.

31) «Ὁ μοναχός Μητροφάνης ὁ ἐκ Βιζύης τῆς Θράκης. Προσέγγιση στό ζωγραφικό του ργο», Γρηγόριος Παλαμς 823 (2008), σ. 523-547.

32) «Ὁσιακές μορφές τῶν Ἀγράφων στήν Ἁγιορειτική Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ στή νῆσο Σκόπελο», Πρακτικά Συνεδρίου ‘‘ Ερυτανία στίς περιγραφές λλήνων καί ξένων περιηγητν πό τήν ρχαιότητα ς τήν ποχή μας’’, Καρπενήσι 12-15 ουλίου 2007, θήνα 2008, σ. 155-202.

33) «Ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ἡ μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος Σουρβιᾶς τοῦ Πηλίου καί ἡ σκήτη τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων», Θεσσαλικό μερολόγιο 55 (2009), σ. 321-340.

34) «Ἄσκηση καί λογιότητα στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων κατά τό 18ο αἰ.», Παρνασσός Ν΄ (2008), σ. 115-172.

35) «Ἡ μονή Εὐαγγελιστρίας Σκοπέλου καί ὁ ἀνέκδοτος περί αὐτήν κώδικας τοῦ μοναχοῦ Καισαρίου Δαπόντε», λεξανδρηνός μητός (φιέρωμα στή μνήμη το . Μ. Χατζηφώτη), τ. β΄, θήνα 2009, σ. 455-476.

36) «Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τοῦ Ἀντωνίου Ἀγοραστοῦ τοῦ Κρητός στή Σκόπελο», Θεσσαλικό μερολόγιο 56 (2009), σ. 297-318.

37) «Τό ἐργαστήριο τῶν Καρπενησιωτῶν ζωγράφων στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους». Οἱ τοιχογραφίες τοῦ νάρθηκα τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων (1820Πρακτικά το Συνεδρίου: Τά γραφα στή διαδρομή τς στορίας. γραφα 8-10 Αγούστου 2008, Α΄ τόμος, θήνα 2009, σ. 305-352.

38) «Τά ἁγιορείτικα χειρόγραφα καί ἡ συμβολή τους στόν πολιτισμό», Γρηγόριος Παλαμς 829 (2009), σ. 475-482.

39) «Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τῶν ἱερομονάχων Διονυσίου καί Παρθενίου τῶν ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Μέρος Α΄)», ρχεο Ερυτανικν Σπουδν καί ρευνν 3 (2009), σ. 45-50.

40) «Περί τῶν πρώτων φορητῶν εἰκόνων τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό τήν ἁγιοκατάταξή του (1955)», Γρηγόριος Παλαμς 830 (2099), σ. 577-589.

41) «Θεσσαλονίκη καί Κωνσταντινούπολη. Οἱ σχέσεις τους, διά μέσου τῶν ἁγίων, κατά τήν πρωτοβυζαντινή καί μεσοβυζαντινή περίοδο», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 834 (2010), σ. 267-294.

42) Ὁ "μακάριος καί ἀοίδιμος Διδάσκαλος Θεοδώρητος" Λαυριώτης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων. Συμβολή στή μελέτη τοῦ βίου καί τοῦ ἔργου του μέσα ἀπό ἀνέκδοτα κείμενα, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 836 (2010), σ. 585-633.

43) «Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Σχήματος. Ἑρμηνεία καί θεολογία τῶν εὐχῶν τῆς μοναχικῆς καθιερώσεως», Θεολογία τόμ. 82, τχ. 1, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2011, σ. 141-167.

44) «Τά εἰκονογραφικά ἐργαστήρια τῶν Καυσοκαλυβίων. Μία πρώτη παρουσίαση», Γρηγόριος Παλαμᾶς 839 (2011) 195-206.

45) «Τό εἰκονογραφημένο χειρόγραφο Στιχηράριο τοῦ μητροπολίτου Νέων Πατρῶν Γερμανοῦ, ἀρ. 44 τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων», Πρακτικά Συνεδρίου: Ἡ Ὑπάτη στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, τήν ἐκκλησιαστική τέχνη καί τόν ἑλλαδικό μοναχισμό (Ὑπάτη 8-10 Μαΐου 2009), Ἀθήνα 2011, σ. 567-594.

46) «Ἁγιορειτικές ὁσιακές μορφές στή Θράκη τοῦ 14ου αἰ.», Πρακτικά τοῦ 4ου Διεθνοῦς Συμποσίου Θρακικῶν Σπουδῶν: Βυζαντινή Θράκη. Μαρτυρίες καί Κατάλοιπα. Κομοτηνή, 18-22 Ἀπριλίου 2007, στό: Byzantinsche Farschulngen 300 XXX (2011) σ. 277-326, πίνακες 801-807.
47) «Οἱ Μικρασιάτες ὅσιοι Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης, Μάξιμος Καυσοκαλύβης καί Γρηγόριος Σιναΐτης. Οἱ πνευματικές τους σχέσεις καί ἡ συμβολή τους στόν ἁγιορειτικό μοναχισμό», Βυζαντινός Δόμος 17-18 (2009-2010) 551-581.

48) «Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Ἰωακείμ Γ΄, ὁ ἀπό Θεσσαλονίκης καί τό κωδωνοστάσιο τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων μέσα ἀπό ἀνέκδοτες ἐπιστολές», Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης (Ἀφιέρωμα στό μακαριστό ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρό Χριστόδουλο), Θεσσαλονίκη 2011, σ. 791-806, πίνακες: σ. 909-911.

49) «Ἐπιγραφές τῆς σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων», Παρνασσός ΝΒ’ (2010) 211-304.

50) «Ὁ ἁγιορείτης λόγιος Κύριλλος Λαυριώτης καί τά ἀνέκδοτα Συναξάρια τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου. Συμβολή στή μελέτη τοῦ ἔργου του», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 844 (2012) 27-72.

51) «Ἡ ἁγία νεομάρτυς Κυράννα. 260 ἔτη ἀπό τό μαρτύριό της (+ Θεσσαλονίκη 1751). Συμβολή στή μελέτη τῆς εἰκονογραφίας της», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 846 (2012) 267-276.

52) «Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 2, ἐκδ. Στρατηγικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα χ.χ., σ. 40-41.

53) «Ὁ Νεόφυτος  Καυσοκαλυβίτης καί ἡ λόγια παράδοση στή Σκήτη  Καυσοκαλυβίων κατά τόν 18ο αἰώνα», Παρνασσός ΝΓ΄ (2011) 327-364.

54) «Τά εἰκονογραφικά ἐργαστήρια τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων (19ος-20 ός αἰ.), Πρακτικά Β’ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Νεοελληνικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης (Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μουσεῖο, 26-27 Νοεμβρίου 2010), Ἀθήνα 2012, σ. 411-435.

55) Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης - Νεῖλος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Ὁ Ἰωάννης Φουντούλης καί οἱ πνευματικές ὁδοιπορίες του στό Ἅγιον Ὄρος, μέσα ἀπό τήν ἀνέκδοτη ἐπιστολογραφία του μέ τούς Καυσοκαλυβίτες Ἰωασαφαίους (1966-1986)», Γηθόσυνον Σέβασμα. Ἀντίδωρον τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν μακαριστόν καθηγητήν τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννην Φουντούλην († 2007), τ. Β΄, σ. 1553-1570.

56) «Ἀνέκδοτες τυπικές λειτουργικές διατάξεις σέ κώδικες τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων», Γηθόσυνον Σέβασμα. Ἀντίδωρον τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν μακαριστόν καθηγητήν τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννην Φουντούλην († 2007), τ. Β΄, σ. 1571-1598.

57) «Σχέσεις Μοσχοπόλεως καί Ἁγίου Ὄρους. Οἱ περιπτώσεις τοῦ Βίου τοῦ ὁσιομάρτυρος Νικοδήμου καί τοῦ ἔργου τῶν ζωγράφων Κωνσταντίνου καί Ἀθανασίου ἀπό τήν Κορυτσᾶ καί Δαβίδ ἀπό τή Σελενίτζα», Ἡπειρωτικό Ἡμερολόγιο ΛΑ΄ (2012) 5-60.

58) «Ὄψεις τῆς ἀπήχησης τῆς Ἀπελευθέρωσης τοῦ Ἁγίου Ὄρους (1912) στή ζωή τῶν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν», Τό Ἅγιον Ὄρος στά χρόνια τῆς Ἀπελευθέρωσης. Πρακτικά Ζ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, (Θεσσαλονίκη 23-25 Νοεμβρίου 2012), Θεσσαλονίκη 2013, σ. 147-159.

59) «Ὁ ἁγιογραφικός οἶκος τῶν Ἰωασαφαίων στή σκήτη Καυσοκαλυβίων (ἵδρυση 1858): εἰκονογραφικά πρότυπα, ἀπήχηση, ἐπιδράσεις», Τό Ἅγιον Ὄρος στά χρόνια τῆς Ἀπελευθέρωσης. Πρακτικά Ζ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου. Στρογγυλή Τράπεζα ‘’Ναζαρηνή Ζωγραφική’’, (Θεσσαλονίκη 23-25 Νοεμβρίου 2012), Θεσαλονίκη 2013, σ. 491-519.

60) «Μοναχός Γεώργιος Βίτκοβιτς (1920-1972). Ἕνας λαμπρός κρίκος στήν χρυσῆ ἁλυσίδα τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων», Εἰσαγωγή στό βιβλίο τοῦ Ἰωσήφ Μ. Δ., Μοναχός Γέωργιος Βίτκοβιτς. Ἕνας Ἁγιορείτης ἀσκητής τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἐκδ. Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου, Ἅγιον Ὄρος 2013, σ. 13-21.

61) «Ὁ ἁγιορείτης ἱερομόναχος Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ καί τό εἰκονογραφικό του ἐργαστήριο. Οἱ νεώτερες ἔρευνες. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Κυριακοῦ τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων», Πρακτικά Συνεδρίου: Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός καί αἱ Σχολαί τῶν Ἀγράφων κατά τήν Τουρκοκρατία (Καρπενήσι 7-9 Ὀκτωβρίου 2011), τ. Β΄, Ἀθῆναι 2014, 1029-1094 (οἱ τοιχογραφίες τοῦ Κυριακοῦ στίς σ. 1043-1094).

62) «Ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ὑμναγιολογικά ἔργα πρός τιμήν τοῦ Ἁγιορείτου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ τοῦ ἐκ Κλειτζοῦ τῶν Ἀγράφων», Ἱστορία καί Πολιτισμός Δημοτικῆς Ἑνότητας Φουρνᾶ Εὐρυτανίας. Πρακτικά Συνεδρίου (20-22 Ἰουλίου 2012), τ. Β΄, Ἀθήνα 2014, σ. 783-828.63) «Ὁ ἑλληνοσέρβος ἁγιορείτης ὅσιος Νικόδημος τῆς Τισμάνα (1320-1406)», Βυζαντινός Δόμος 19-20-21 (2011-2012-2013) 423-443.

63) «Ὁ ἑλληνοσέρβος ἁγιορείτης ὅσιος Νικόδημος τῆς Τισμάνα (1320-1406)», Βυζαντινός Δόμος 19-20-21 (2011-2012-2013) 423-443.

64) «Τά τοιχογραφημένα παρεκκλήσια τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων (19ος-ἀρχές 20οῦ αἰ.), Χρονικά τῆς Χαλκιδικῆς 56-57 (2011-2012) 57-78.

65) «Ὁ Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης καί ἡ λογία παράδοση στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων κατά τόν ΙΗ΄ αἰώνα»,  Πρακτικά Συνεδρίου:  Ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης καί τό ἔργο του (Πύργος Ἠλείας 24-25 Μαΐου 2008), Πύργος Ἠλείας 2014, σ. 185-242.

66) "Ὄψεις τῆς ἐπιδράσεως τῆς ἁγιορειτικῆς πνευματικότητας στίς τοπικές κοινωνίες διά τῶν Μετοχίων: λειτουργική ζωή-γενίκευση τῆς τιμῆς τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τιμωμένων Ἁγίων", Πρακτικά Θ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου: Ἠ ἐξακτίνωση τοῦ Ἀγίου Ὄρους στόν ὀρθόδοξο κόσμο: τά Μετόχια (Θεσσαλονίκη 21-23 Νοεμβρίου 2014), Θεσσαλονίκη 2015, σ. 501-513