Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΛΟΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

 Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ὁ ἁγιορείτης λόγιος Κύριλλος Λαυριώτης καί τά ἀνέκδοτα Συναξάρια τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου. Συμβολή στή μελέτη τοῦ ἔργου του

 

  

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 844 (2012) 27-72.

 

Για τη λήψη της μελέτης πατήστε ΕΔΩ.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

ΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή:

Ἕνα βιωματικό ταξίδι στό βάθος τοῦ εἶναι μας

τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου

Ξε­κι­νή­σα­με τό Τριώδιο, τήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους μέ τή με­τά­νοι­α, ἀ­φοῦ αἰ­σθαν­θή­κα­με βα­θει­ά, ὑ­παρ­ξι­α­κά μέ­σα μας, ὅ­πως ὁ Ἄ­σω­τος τῆς πα­ρα­βο­λῆς, τήν ἀ­νά­γκη ἐ­πι­στρο­φῆς ἀ­πό τήν ἀ­πο­ξέ­νω­σή μας⋅ τήν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στήν πη­γή τῆς ζω­ῆς, τόν Θε­ό (Κυ­ρι­α­κή τοῦ Ἀ­σώ­του).

Συ­νε­χί­σα­με τήν πο­ρεί­α μας πρός τόν ἀ­να­στη­μέ­νο Χρι­στό, μέ­σα ἀ­πό τή συ­νά­ντη­σή μας μέ τόν συ­νάν­θρω­πο· τόν «ἐ­λά­χι­στο­» ἀ­δελ­φό μας (Κυ­ρι­α­κή τῆς Τυ­ρι­νῆς).

Ἀπαρνούμαστε στή συ­νέ­χει­α, οὐ­σι­α­στι­κά, τόν ἴ­δι­ο μας τόν ἑ­αυ­τό, μέ­σα ἀ­πό τή τεσ­σα­ρα­κον­θή­με­ρη νη­στεί­α τῶν τρο­φῶν καί τῶν πα­θῶν. Μα­θαί­νο­ντας νά λέ­με ὄ­χι στήν ἐ­πι­θυ­μί­α μας γι­ά τρο­φή, μά­θα­με νά λέ­με «ὄ­χι­» στό δι­κό μας θέ­λη­μα, πού πο­λύ συ­χνά εἶ­ναι αὐ­το­κα­τα­στρο­φι­κό, καί νά λέ­με «ναί­» στό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ, πού εἶ­ναι πά­ντα σω­τή­ρι­ο.

Ἡ Ἐκκλησία, πού στό πέρασμα τῶν αἰώνων ἔχει ἀποδειχθεῖ ταμεῖο πραγματικό τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς πείρας θεοφόρων Πατέρων, γενεῶν καί γενεῶν, ὅταν προβάλλει τό θεσμό τῆς Νηστείας, δέν καταφρονεῖ τό σῶμα, ὅπως ἐπιπόλαια πολλές φορές λέγεται, ἀλλά τό θεωρεῖ δῶρο καί κτῆμα τοῦ Θεοῦ, «μέλος Χριστοῦ» καί «ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο. Ὁ χριστιανός δέν μισεῖ τή σάρκα του, δέν ἀπέχει ἀπό τίς τροφές ἀπό περιφρόνηση⋅ δέν ἐξουσιάζεται ὅμως κι ἀπό τίποτε. Ἡ σύμμετρη χρήση τῆς τροφῆς ἤ ἡ ἀποχή γιά ἕνα διάστημα ἀπό αὐτή διατηρεῖ τή ψυχοσωματική ἰσορροπία τοῦ σώματος καί ἀποτελεῖ τρόπο δοξολογίας τοῦ Θεοῦ «ἐν τῷ σώματι καί ἐν τῷ πνεύματι τοῦ ἀνθρώπου», ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος.

 Καί μέσα ἀπό τήν προοπτική αὐτή, ἡ Σαρακοστή εἶναι ἕνα βιωματικό ταξίδι στό βάθος τοῦ εἶναι μας. Ἕνα ταξίδι πρός ἀναζήτηση νοήματος⋅ πρός τήν ἀνακάλυψη ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους τοῦ θεϊκοῦ νοήματος στή ζωή μας⋅ τοῦ κρυμμένου βάθους της. Καί γιά νά φέρουμε ἕνα παράδειγμα, μέ τό νά ἀπέχουμε ἀπό τήν τροφή, νηστεύοντας δηλαδή, ξαναβρίσκουμε τή γλύκα της καί ξαναμαθαίνουμε πῶς νά τήν παίρνουμε ἀπό τό Θεό μέ χαρά καί εὐγνωμοσύνη. Μέ τό νά περιορίζουμε τίς ψυχαγωγίες, τή διασκέδαση, τή μουσική, τίς ἀτέλειωτες συζητήσεις, τίς ἐπιπόλαιες κοινωνικότητες, ἀνακαλύπτουμε τελικά τήν ἀξία τῶν εἰλικρινῶν διαπροσωπικῶν ἀνθρώπινων σχέσεων, ἀκόμα καί τῆς τέχνης.

 Καί τά ξαναβρίσκουμε ὅλ᾿ αὐτά, ἀκριβῶς γιατί ξαναβρίσκουμε τόν ἴδιο τόν Θεό⋅ γιατί ξαναγυρίζουμε σ᾿ Αὐτόν καί δι᾿ Αὐτοῦ σέ ὅλα ὅσα ἐκεῖνος μᾶς προσέφερε μέσα ἀπό τήν τέλεια ἀγάπη καί τό ἔλεός Του. 


ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΚΟΧΙΛΑ, ΒΙΟΣ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ (14ος αι.)

  Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ἱερομονάχου Ἰωαννικίου Κόχιλα, βίος ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη (14ος αἰ.). 

Ἔκδοση τοῦ κειμένου ἀπό τό ἀρχαιότερο χειρόγραφο

 Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Γρηγόριος Παλαμς 819 (2007), σ. 513-577.

 Για τη λήψη της μελέτης πατήστε ΕΔΩ.

 

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 18ο ΑΙΩΝΑ

 Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

 Ἄσκηση καί λογιότητα στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων κατά τό 18ο αἰ.

 

 

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Παρνασσός Ν΄ (2008), σ. 115-172.

 

Για τη λήψη της μελέτης πατήστε ΕΔΩ.

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Πανήγυρις Παρεκκλησίου του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη

 

Μέ κατάνυξη, μέ ὁλονύκτιο πανηγυρική ἀγρυπνία ἀλλά καί μεθεόρτιο Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη (13/26 Ἰανουαρίου).


Τόσο στό Κυριακό τῆς πανηγυρίζουσας Σκήτης ὅσο καί στό ἀνακαινισμένο παρεκκλήσι τῆς ἔρημης καλύβης τοῦ Ἁγίου Μαξίμου (τήν ἑπόμενη ἡμέρα, στίς 14/27 Ἰανουαρίου), οἱ Καυσοκαλυβίτες πατέρες συνεόρτασαν μέ ἄλλους Ἁγιορεῖτες πατέρες καί προσκυνητές τῆς Σκήτης τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τοῦ ὁσίου Μαξίμου, τοῦ πρώτου οἰκιστοῦ τῶν Καυσοκαλυβίων καί ἑνός ἀπό τούς μεγαλύτερους Ἁγιορεῖτες Ἁγίους πού ἤκμασε κατά τόν 14ο αἰώνα καί θεωρεῖται ἀπό τίς διαπρεπέστερες ἁγιορειτικές ἀσκητικές μορφές σέ ὅλους τούς αἰῶνες.

Στη συνέχεια, παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε στό ἀνακαινισμένο παρεκκλήσιο τῆς ἔρημης καλύβης τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, στίς 14/27 Ἰανουαρίου 2023, τήν ἑπομένη τῆς μνήμης τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη.

Δημοσιεύτηκε στη ΡΟΜΦΑΙΑ

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

  Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

«Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Σχήματος. Ἑρμηνεία καί θεολογία τῶν εὐχῶν τῆς μοναχικῆς καθιερώσεως»


 

  

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Θεολογία, τόμ. 82, τχ. 1, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2011, σελ. 141-167

Για τη λήψη της μελέτης, πατήστε ΕΔΩ.

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ. (ΜΕΡΟΣ Δ')

 Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. Αρχ. Πανάρετος Πολυκάρπου Ἔκδοση Πρώτη. Αθήνα 1927. (Μέρος Δ' τελευταίο)

  κα­τα­γό­με­νος ἀπό τήν Κρή­τη λό­γιος ἀρ­χι­μαν­δρί­της Πα­νά­ρε­τος Πο­λυ­κάρ­που (+1943) ἀ­σκήθηκε στήν κα­λύβη Με­τα­μορ­φώ­σεως. Στή Σκήτη δι­δά­χθηκε τήν ἁ­γι­ο­γρα­φία, τέ­χνη πού θε­ρα­πεύ­θηκε σέ ἐ­ξαί­ρετο βα­θμό ἀπό τούς κατά και­ρούς καυ­σο­κα­λυ­βί­τες πα­τέ­ρες. Ἔργα του βρίσκονται σέ διάφορους ναούς στήν Ἑλλάδα. Ἀ­σχο­λή­θηκε ἐν­τα­τικά καί σέ βά­θος μέ τή με­λέτη τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σίας, κάτι τό ὁ­ποῖο συ­νέ­βαλε θε­τικά καί κα­θο­ρι­στικά στή δι­α­μόρ­φωση τῆς προ­σω­πι­κό­τη­τάς του. Ἀ­ξι­ώ­θηκε ἐπίσης νά γνω­ρί­σει τόν ἅ­γιο Νε­κτά­ριο Αἰ­γί­νης, πι­θα­νό­τατα κατά τό προ­σκύ­νημα τοῦ Ἁ­γίου στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος τό 1898. Ἀρ­γό­τερα μά­λι­στα συ­νερ­γά­στηκε μαζί του, στήν ἀρχή συγ­κεν­τρώ­νον­τας ἀπό δι­ά­φο­ρους συν­δρο­μη­τές τό ἀ­πα­ραί­τητο χρη­μα­τικό ποσό γιά τήν ἔκ­δοση τοῦ ἔρ­γου τοῦ ἁ­γίου Νε­κτα­ρίου Ψαλ­τή­ριον τοῦ Προ­φη­τά­να­κτος Δα­βίδ (Ἀ­θῆ­ναι 1908) καί στή συ­νέ­χεια ἐκ­δί­δον­τας ὁ ἴ­διος τό βι­βλίο τοῦ ἰδίου ἁ­γίου μέ τίτλο, Με­λέτη ἱ­στο­ρική περί τῶν αἰ­τιῶν τοῦ σχί­σμα­τος (Ἀ­θῆ­ναι 1911), τό ὁποῖο καί προλόγισε. Ὁ ἴδιος συνέταξε τό ἔργο Ὀρθόδοξος Λυρική Πανοπλία (Ἀθῆναι 1927).


 


Για τη λήψη του Δ΄ Μέρους, πατήστε ΕΔΩ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ -----> ΕΔΩ

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. (Μέρος Α')

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. (Μέρος B')

Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία. (Μέρος Γ')

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Παρουσίαση βιβλίου: «Παπα-Ιωνά Καυσοκαλυβίτου (+1765) Νεομαρτυρολογική Συλλογή»

 

 ἀσκητική καί ἁγιοτόκος ἱερά σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων, κατά τή φωτεινή διαδρομή τῶν τριῶν αἰώνων τῆς ἱστορίας της, ἄν καί βρίσκεται «εἰς τήν ἐσχατιάν τῆς ἀθωΐτιδος χερσονήσου», προσείλκυσε πολλές λόγιες πνευματικές μορφές, θεράποντες τῶν χριστιανικῶν γραμμάτων καί ἐκφραστές τῆς πλούσιας καί γνήσιας παράδοσης, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στήν ἀκμή τῆς ἁγιορειτικῆς πνευματικῆς ζωῆς, πού σημειώθηκε κατά τόν 18ο αἰώνα.

Στή σεπτή χορεία τῶν Καυσοκαλυβιτῶν λογίων καί σέ σημαίνουσα θέση, βρίσκουμε τόν ἱερομόναχο Ἰωνᾶ τόν Αἰτωλό, γνωστότερο στή βιβλιογραφία ὡς παπα-Ἰωνᾶς Καυσοκαλυβίτης (+ 1765).
Ἀπό ὅλους τούς ἐρευνητές, παλαιούς καί σύγχρονους, τό ἔργο του ἐκτιμᾶται ὡς πρωτοποριακό γιά τήν ἐποχή του, καθώς εἶναι ὁ πρῶτος συλλέκτης καί μεταφραστής-διασκευαστής Νεομαρτυρολογίων.


 Ἡ πλούσια φιλολογική δράση τοῦ ἱερομονάχου Ἰωνᾶ χρωματίζεται κυρίως ἀπό τή μνημειώδη συλλογή του μέ βίους νεοφανῶν μαρτύρων.

Ἡ Συλλογή Ἰωνᾶ σώζεται στόν ἄριστα καλλιγραφημένο αὐτόγραφο κώδικα 2 τῆς καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου.
Ἡ Συλλογή περιλαμβάνει τριάντα δύο ἐκτενῆ Μαρτύρια, Συναξάρια καί συναξαριακά σημειώματα γιά νεομάρτυρες, πέντε Ἀκολουθίες, τρεῖς Λόγους, Διηγήσεις καί Σχόλια.

Στό πολύ σημαντικό αὐτό πρωτογενές ὑλικό τῶν νεομαρτυρολογικῶν κειμένων τοῦ παπα-Ἰωνᾶ, στηρίχθηκαν οἱ συντάκτες τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου (Βενετία 1799) ἅγιος Μακάριος Νοταρᾶς καί ὅσιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, εἴτε χρησιμοποιώντας αὐτούσιες ἐκφράσεις εἴτε κάνοντας ἐπιτομή ἀπό τά νεομαρτυρολογικά κείμενα πού συνέταξε ὁ παπα-Ἰωνᾶς.

 Πρόσφατα ἡ παραπάνω νεομαρτυρολογικά συλλογή τοῦ παπα-Ἰωνᾶ εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητας μέσα ἀπό τό βιβλίο πού συνέγραψαν ὁ ὁμότιμος καθηγητής τοῦΠανεπιστημίου Ἀθηνῶν Δημ. Γόνης καί ὁ μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, Βιβλιοθηκάριος τῆς Ἱ. Σκήτης Ἁγ. Τριάδος, Δρ. Θεολογίας.

Τό ἔργο ὑπό τόν τίτλο: Παπα-Ἰωνᾶ Καυσοκαλυβίτου (+ 1765) Νεομαρτυρολογική Συλλογή (Εἰσαγωγή – Κριτική ἔκδοση τοῦ κειμένου), ἐκδόθηκε ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο Ἀντ. Σταμούλης (Θεσσαλονίκη 2020).

Ἡ σημασία τῆς παρούσας συλλογῆς εἶναι πολυποίκιλη, δεδομένου ὅτι τὸ περιεχόμενό της ἀποτελεῖ σταθμὸ στὴν ἱστορία τῶν νεομαρτυρολογικῶν συλλογῶν.

Εἶναι πολύτιμος κρίκος στὴν ἁλυσίδα τῶν Νεομαρτυρολογίων τῆς περιόδου τῆς Ὀθωμανοκρατίας.

Ἡ ἔκδοση τῆς Συλλογῆς κρίθηκε ἀναγκαία ὄχι μόνο γιὰ νὰ ἰδεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μία ἀκόμη νεομαρτυρολογικὴ συλλογὴ καὶ νὰ ἀπολαύσουν οἱ ἀναγνῶστες τὰ κείμενα τοῦ Ἰωνᾶ (διασκευὲς καὶ πρωτότυπα), ἀλλὰ καὶ νὰ τεθεῖ αὐτὴ στὴ διάθεση τῶν ἐρευνητῶν, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἐξετάσουν ἀντικειμενικὰ καὶ ὑπεύθυνα τὴ σχέση τῆς συλλογῆς αὐτῆς μὲπρογενέστερα Μαρτύρια καὶ μὲ προγενέστερες καὶ μεταγενέστερες νεομαρτυρολογικὲς συλλογές.

Πρόσφατα, στίς 12 Δεκεμβρίου 2022, ἔγινε παρουσίαση τοῦ βιβλίου στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τήν παρουσίαση συνδιοργάνωσαν τό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Σπουδές στήν Ἱστορία, τήν Πνευματικότητα, τήν Τέχνη καί τήν Μουσική Παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους», Ἡ Ἁγιορειτική Ἐστία καί ὁἘκδοτικός Οἶκος Ἀντ. Σταμούλη τῆς Θεσσαλονίκης.

Μίλησαν οἱ καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Παναγ. Σκαλτσῆς καί Συμεών Πασχαλίδης καθώς καί οἱ δύο συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου.

 

Σήμερα Σάββατο 7 Ἰανουαρίου 2023, στήν ἐκπομπή ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ τοῦτηλεοπτικοῦ σταθμοῦ TV 100 τῆς Δημοτικῆς Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, στίς 19.00, οἱσυγγραφεῖς τοῦ βιβλίου καθηγ. Δημ. Γόνης καί π. Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, συζητοῦν μέ τόν δημοσιογράφο Στέλιο Λουκᾶ, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη παρουσίαση τοῦ ἔργου στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 

Ἡ ἐκπομπή ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ, πού θά μεταδοθεῖ καί διαδικτυακά στή διεύθυνση www.fm100.gr  θά προβληθεῖ σέ ἐπανάληψη στίς 10 Ἰανουαρίου, στίς 19.00.

Οἱ φωτογραφίες προέρχονται ἀπό τήν πρόσφατη παρουσίαση τοῦ βιβλίου στό Α.Π.Θ. καί ἀπό τό τρέϊλερ τῆς ἐκπομπῆς.


 


Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΙΩΝΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣήμερα Σάββατο 7 Ἰανουαρίου 2023, στήν ἐκπομπή ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ TV 100 τῆς Δημοτικῆς Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, στίς 19.00, οἱ συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου καθηγ. Δημ. Γόνης καί π. Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, συζητοῦν μέ τόν δημοσιογράφο Στέλιο Λουκᾶ, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη παρουσίαση τοῦ ἔργου στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Ἡ ἐκπομπή ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ, πού θά μεταδοθεῖ καί διαδικτυακά στή διεύθυνση www.fm100.gr  θά προβληθεῖ σέ ἐπανάληψη στίς 10 Ἰανουαρίου, στίς 19.00.


 

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

O ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ" TV100 07/01/23

Ο Δημήτρης Γόνης Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, μιλούν για το βιβλίο "Παπά Ιωνά Καυσοκαλυβίτου(1765) Νεομαρτυρική συλλογή (εκδόσεις Σταμούλη Θεσσαλονίκη).

Επιμέλεια - παρουσίαση: Στέλιος Λουκάς.

ΕΚΠΟΜΠΗ "ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ" TV100 07/01/23


Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ εὔχεται στούς συνεργάτες του καί σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες του

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2023

Εὐχόμαστε σέ ὅλους ὑγεία καί ἐκπλήρωση ὅλων τῶν κατά Θεόν προσδοκιῶν.