Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΛΗΠΤΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣΠαταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου


Ὁ γέ­ρων Θε­ό­λη­πτος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ Αἰ­γι­νί­της

   Στή Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων, βρίσκεται, ἀνάμεσα σέ ἄλλες, καί ἡ φι­λό­ξενη Κα­λύβη τῆς Κοι­μή­σεως τῆς Ἁ­γίας Ἄν­νης. Σ’ αὐ­τήν ἔ­ζη­σαν κατά και­ρούς ἐ­νά­ρε­τοι γέ­ρον­τες μέ ἀ­ξι­ό­λογη προ­σφορά στή σκήτη.
  Ἕ­νας ἀπ’ αὐ­τούς ἦ­ταν καί ὁ φί­λερ­γος γέ­ρων Θε­ό­λη­πτος, πού κα­τα­γό­ταν ἀπό τήν Αἴ­γινα. Μέ τή συ­νετή καί δι­α­κρι­τική δι­α­κο­νία του ὡς Δι­καίου τῆς σκή­της συν­δέ­θηκε καί ἡ θαυ­μα­στή πα­ρου­σία τοῦ ἱ­δρυ­τοῦ τῆς σκή­της ὁ­σίου Ἀ­κα­κίου, μέσῳ τῆς ἄρ­ρη­της εὐ­ω­δίας πού ἐ­ξῆλθε ἀπό τή λει­ψα­νο­θήκη του, τό 1893, μετά τή δι­α­πί­στωση ὅτι ἡ τι­μία κάρα του, πού βρι­σκό­ταν στό Κυ­ρι­ακό, ἀ­νῆκε σ’ αὐ­τόν.
   Ἀ­νά­μεσα στήν ἐ­κλε­κτή συ­νο­δεία τοῦ γέ­ρον­τος Θε­ο­λή­πτου, δι­α­κρί­θη­καν γιά τίς ἀ­ρε­τές τους καί τήν φι­λο­πα­τρία τους κατά τήν πε­ρί­οδο τοῦ Μα­κε­δο­νι­κοῦ ἀ­γῶνα, ὁ ἱ­ε­ρο­μό­να­χος Παῦ­λος († 1941), ἀπό τήν Κα­στο­ριά, κα­θώς καί οἱ γέ­ρον­τες Ἰ­ω­α­κείμ ἀπό τίς Σπέτ­σες καί Δι­ο­νύ­σιος ἀπό τήν Αἴ­γινα, πού ἀ­ξι­ώ­θη­καν νά γνω­ρί­σουν καί νά συ­να­να­στρα­φοῦν τόν ἅ­γιο Νε­κτά­ριο Αἰ­γί­νης. Ἄ­ξιος δι­ά­δο­χος τῶν πα­ρα­πάνω γε­ρόν­των στά­θηκε καί ὁ ἱ­ε­ρο­μό­να­χος Νι­κά­νωρ (1929-1998), πού κα­τα­γό­ταν ἀπό τήν Ἀ­χαΐα καί ἔ­μεινε γνω­στός γιά τήν φι­λο­ξε­νία του καί τήν ἱ­ε­ρα­τική δι­α­κο­νία του, πού στή­ριξε τή σκήτη, τήν πε­ρί­οδο τῆς λει­ψαν­δρίας της.Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου, «Ἁγιασμένες Μορφές τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἀπό τόν ὅσιο Μάξιμο ὥς τόν γέροντα Πορφύριο», Ἅγιον Ὄρος 2013, σ. 251-252.