Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΑΥΛΟΥ


Παύλου τοῦ θείου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαί ἑρμηνεθεῖσαι μέν ἑλληνιστί ὑπό τοῦ μακαρίου Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, μεταφρασθεῖσαι δέ εἰς τήν καθ᾿ ἡμᾶς κοινοτέραν διάλεκτον... παρά τοῦ μακαρία τῇ λήξει γενομένου Νικοδήμου Ἁγιορείτου... ἤδη πρῶτον τύποις ἐξεδόθησαν τῇ συνδρομῇ καί ἀντιλήψει τῶν παναγιωτάτων πατριαρχῶν Γρηγορίου καί Κυρίλλου καί τοῦ ἐξοχωτάτου καί πανεκλάμπρου κόμητος Ἰωάννου Καποδίστρια... Τόμος Τρίτος. Ἐνετήισιν 1819.