Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΙΩΑΣΑΦ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ


Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ὁ ἱ­ε­ρο­μό­να­χος Ἰ­ω­ά­σαφ ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ βι­βλι­ο­θη­κά­ριος

   Στήν Κα­λύβη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἰωασαφαίων τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων ἔ­ζησε τόν φι­λό­σοφο βίο τῶν μο­να­χῶν ὁ παπα-Ἰ­ω­ά­σαφ (1870-1938), ὁ ὁ­ποῖος κοι­νο­βί­ασε ἐ­κεῖ τό 1888. Ἦ­ταν κα­λός καί δι­α­κρι­τι­κός πνευ­μα­τι­κός καί πολ­λούς ἁ­γι­ο­ρεῖ­τες πα­τέ­ρες βο­ή­θησε μέσα ἀπό τήν δι­α­κο­νία του αὐτή. Ἦ­ταν πολύ εὐ­λα­βής, φι­λό­τι­μος, πρᾶος, τα­πει­νός, ἐ­λε­ή­μων καί ἐ­ξαι­ρε­τικά φι­λο­μα­θής.                                 
  Ἡ δι­α­κο­νία του ὡς βι­βλι­ο­θη­κα­ρίου τῆς Σκή­της, ἀ­πο­δείχ­τηκε ἐ­ξαι­ρε­τικά εὐ­ερ­γε­τική κα­θώς ὄχι μόνο ἀ­να­συγ­κρό­τησε ἐ­πι­τυ­χῶς τήν -μι­κρή πλήν ὅ­μως πολύ ἀ­ξι­ό­λογη- Βι­βλι­ο­θήκη τοῦ Κυ­ρι­α­κοῦ, φρον­τί­ζον­τας ὄχι μόνο γιά τόν πλου­τι­σμό της μέ νέες συλ­λο­γές βι­βλίων, ἀλλά καί γιά τή συν­τή­ρηση τῶν πα­λαιῶν χει­ρο­γρά­φων καί πα­λαι­τύ­πων. Συ­νερ­γά­στηκε δέ μέ τόν Εὐ­λό­γιο Κου­ρίλα Λαυ­ρι­ώτη, με­τέ­πειτα Μη­τρο­πο­λίτη Κο­ρυτ­σᾶς, γιά τή σύν­ταξη τοῦ πρώ­του κα­τα­λό­γου τῶν χει­ρο­γρά­φων τῆς Σκή­της. Ἐ­κοι­μήθη τό 1938 καί ἡ κη­δεία του ὑ­πῆρξε πάν­δημη.


Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου, «Ἁγιασμένες Μορφές τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἀπό τόν ὅσιο Μάξιμο ὥς τόν γέροντα Πορφύριο», Ἅγιον Ὄρος 2013, σ. 235-236.


Φωτογραφία:
Ἱερομόναχος Ἰωάσαφ. Προσωπογραφία μέ κάρβουνο διά χειρός Ἰωασαφαίων. Καυσοκαλύβια 1938.