Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016

ΕΚΛΟΓΙΟΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ ΠΑΡΑ ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ


Βιβλίο καλούμενον Ἐκλόγιον


Τουτέστιν οἱ ὡραιότεροι Βίοι τῶν Ἁγίων, ἐκ τοῦ Μεταφραστοῦ Συμεῶνος. Ἐκλεγμένοι καί εἰς κοινήν μεταφρασθέντες διάλεκτον παρά Ἀγαπίου Μοναχοῦ [Ἁγιορείτου τοῦ Κρητός] καί τανῦν νεωστί τυπωθέντες, διορθωθέντες ὑπό τοῦ ἄνωθεν μετά πλείστης ἐπιμελείας... Ἐνετίησιν ᾳχπα΄ [1681]