Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Ἀφιερωτήριον γράμμα Θεοδώρας Παλαιολογίνης τῆς Φιλανθρωπηνῆς τοῦ ἔτους 1376


Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'.
Πανηγυρικόν ἐπί τῆ τεσσαρακονταετηρίδι τῆς ἱδρύσεως τῆς Χ.Α.Ε.
Σελ. 3-17