Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ....«Ὤ ἀδελφοί, πίπτω εἰς τά γόνατα καί παρακαλῶ ὑμᾶς:
Πιστεύετε εἰς τόν Θεόν, πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπερ μαρτυρεῖ περί τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους τούς ναούς ὑμῶν καί ἐν τῇ ψυχῇ μου.
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἶναι ἀγάπη. Καί ἡ ἀγάπη αὕτη πλημμυρεῖ  ὅλας τάς ψυχάς τῶν οὐρανοπολιτῶν ἁγίων. Τό αὐτό δέ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἐπί τῆς γῆς ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀγαπώντων τόν Θεόν.
Ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ὅλοι οἱ οὐρανοί βλέπουν τήν γῆν, καί ἀκούουν τῶν προσευχῶν ἡμῶν καί προσφέρουν αὐτάς εἰς τόν Θεόν».

                                                         Ὅσιος Σιλουανός ὁ  Ἀθωνίτης