Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 3

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 3


Τήν Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013, ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Λαυριώτης καί ἡ συνοδεία του, ἐπισκέφθηκαν στό Κισινάου, τήν πρωτεύουσα τῆς χώρας, τόν καθεδρικό ναό τῆς Μητροπόλεως Μολδαβίας, πού τιμᾶται στήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ
  Στή συνέχεια μετέβησαν στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, ὅπου τούς δέχθηκε ὁ μητροπολίτης Κισινάου καί πάσης Μολδαβίας κος Βλαδίμηρος. Τούς Ἁγιορεῖτες πατέρες συνόδευε καί ὁ ὑπουργός Μακεδονίας Θράκης κος Καράογλου, πού βρισκόταν στό Κισινάου ὑπηρεσιακῶς.


Μέ ἀφορμή μάλιστα τήν ἐπίσκεψη αὐτή, ὁ Μητροπολίτης Μολδαβίας τίμησε τόν Ἁγιορείτη ἡγούμενο μέ τό παράσημο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ, καθώς τίς ἡμέρες αὐτές, ἑορτάσθηκαν μέ μεγαλοπρέπεια τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Μητροπόλεως Χοτίν καί Κισινάου (δηλ. τῆς Μητροπόλεως Μολδαβίας) τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1813.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΥ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ
Ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας προσέφερε ὡς δῶρο, ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Κουκουζέλισσας, εὐχαριστώντας παράλληλα τόν προκαθήμενο τῆς Μολδαβικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν τιμή πού ἐπιφύλαξε στό πρόσωπό του, μέ τήν παρακάτω ὁμιλία.


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ
 Λόγος εὐχαριστήριος πρός τόν μητροπολίτην Μολδαβίας κον Βλαδίμηρον


   Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κισινάου καί πάσης Μολδαβίας κε Βλαδίμηρε!
   Μέ αἰσθήματα εὐλαβείας καί πνευματικήν ἀγαλλίασιν, ἐπισκεφθήκαμε σήμερον εἰς τήν ἔδραν σας, τόν σεπτόν ποιμενάρχην τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας καί πνευματικόν καθοδηγητήν τοῦ εὐσεβοῦς μολδαβικοῦ λαοῦ.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
      Καί ἀσφαλῶς Σεβασμιώτατε, χαιρόμεθα ἐν Κυρίῳ, διά τήν θεοφιλῆ καί πλήρη πνευματικῶν καρπῶν ὑμετέραν ἀρχιερατικήν διακονίαν, τήν ὁποίαν ὁμολογεῖ σύμπας ὁ εὐσεβής μολδαβικός λαός. Καί τοῦτο εἶναι κάτι τό ὁποῖον μᾶς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία κατ᾿ ἰδίαν νά διαπιστώσομεν, κατά τήν σύντομον αὐτήν ἐπίσκεψίν μας μετά τῆς ἡμετέρας λαυριωτικῆς συνοδείας, εἰς τά ἱερά Προσκυνήματα τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας σας. Ἐπίσκεψιν τήν καλήν ἀνάμνησιν τῆς ὁποίας θά διατηροῦμεν ζωηράν ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν.


ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ

    Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, εἶναι ὡς γνωστόν ὁ θεσμοθέτης τοῦ ἁγιορειτικοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς τό μέγα κοινόβιον τῆς Λαύρας, ἀπετέλεσεν τόν πυρῆναν διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς μοναστικῆς πολιτείας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
     Εἰς τό πέρασμα τῶν αἰώνων, ἡ μοναχική τάξις τήν ὁποίαν ἐκαθιέρωσεν ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος, ὄχι μόνον ἐπεκράτησεν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλ᾿ ἐξηπλώθη σύν καιρῷ εἰς ὁλόκληρον τήν Ὀρθοδοξίαν καί εἰς αὐτήν ταύτην τήν ρωσική καί ρουμανικήν γῆν. Ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Βίος τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου, ἡ φήμις του εἶχε ἐξαπλωθεῖ σέ Ἀνατολή καί Δύση καί πολλοί μεγάλοι ἀσκητές κατέφθανον εἰς τήν Λαύρα τουδγιά νά τεθοῦν κάτω ἀπό τήν πνευματικήν του καθοδήγησιν. Εἶιναι δέ γενική ὁμολογία τῶν ἱστορικῶν ὅτι τόσο ὁ ρωσικός ὅσο καί ὁ ρουμανικός Μοναχισμός, ἔθεσαν τίς βάσεις τῆς ὀργανώσεώς τους εἰς τήν μοναχικήν πολιτείαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπόηχοι τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ εἰς τήν περιοχήν τῆς Μητροπόλεώς σας, εἶναι τό γεγονός ὅτι κατά τά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα, ἡ ἀρχαία ἱερά Μονή Καπριάνα ἀπετέλεσε Μετόχιον τῆς ἱερᾶς μονῆς Ζωγράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
     Δεόμεθα,  Σεβασμιώτατε, τοῦ Κυρίου καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου Οἰκονομίσσης τε καί Κουκουζελίσσης, ὅπως σᾶς συμπαρίστανται εἰς ὅλας σας τάς ποιμαντικάς δραστηριότητας.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΚΙΣΙΝΑΟΥ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ
      Ἐκφράζοντες τάς θερμάς εὐχαριστίας μας διά τήν ἀρχιερατικήν εὐλογίαν σας, καθώς καί διά τήν ἀποδιδομένην τιμήν πού ἐπιφυλάξατε εἰς τήν μετριότητά μου.
  
 Εὐχόμεθα υἱϊκῶς τά ἔτη σας νά εἶναι πολλά καί εἰρηνικά καί ἡ ποιμαντορία σας εὐλογημένη καί πνευματικά καρποφόρος παρά τοῦ δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΗΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ. ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

   Μέ ἀφορμήν μάλιστα τήν συμπλήρωσιν ἐφέτος, 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐπισκοπῆς Χοτίν καί Κισινάου, θά προσευχόμεθα Μακαριώτατε, ὅπως ὁ δοτήρ πάντων τῶν ἀγαθῶν, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Κύριος, νά εὐλογεῖ πλουσίως τό ὑμέτερον ἔργον, καί νά συνεχίσῃ νά παράσχῃ εἰς τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα τήν ἐξ ὕψους δύναμιν διά τήν συνέχειαν τῆς θεοφιλοῦς ἀρχιερατικῆς διακονίας σας, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ εὐσεβοῦς μολδαβικοῦ λαοῦ.