Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου...


Ακολουθία της αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, ψαλλομένη τη Α'Οκτωβρίου, : (ή και Λόγοι τινές Πανηγυρικοί της Θεοτόκου προσετέθησαν) / Συντεθείσα μεν υπό Ιακώβου Μοναχού Αγιορείτου, νυν δε το πρώτον εκδίδοται επιμελεία και δαπάνη του Πανοσιωτάτου Αβερκίου του εκ του ιερου κοινοβίου του Ρωσσικού.


...συντεθεῖσα ὑπό Ἰακώβου μοναχοῦ Ἁγιορείτου (Νεασκητιώτου), ἐν Ἀθήναις 1869.