Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Εὐαγγελική Σάλπιγξ. Συντεθεῖσα παρά τοῦ σοφωτάτου κυρίου Μακαρίου τοῦ ποτε χρηματίσαντος τῆς ἐν Πάτμῳ Σχολῆς διδασκάλου. Τύποις καί αὖθις ἐκδοθεῖσα διά σπουδῆς καί δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου καί χρησιμωτάτου κυρίου Κωνστῆ Ἀβράμη. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας 1765».
Στίς σελίδες 327-332 τῆς πρώτης αὐτῆς ἔκδοσης βρίσκουμε καί τό ἔργο «Λόγος εἰς τόν Νέον ὁσιομάρτυρα Παχώμιον». Πρόκειται γιά τόν Ἁγιορείτη νεομάρτυρα Παχώμιο, τόν ὑποτακτικό τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, πού μαρτύρησε στό Οὐσάκι (Φιλαδέλφεια) τῆς Μ. Ἀσίας στίς 7 Μαΐου 1730. Τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Παχωμίου φυλάσσεται στό καθολικό τῆς Μονῆς Ἁγ. Θεολόγου Πάτμου, καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ο ὅσιος Μακάριος ὁ Καλογερᾶς τοῦ ἀφιέρωσε αὐτόν τόν Ἐγκωμιαστικό Λόγο.