Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου  Νείλου τοῦ  Μυροβλύτου 


Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Νείλου τοῦ νέου Μυροβλύτου καί θαυματουργοῦ... Ψαλλομένη τῇ 7 ῃ Μαΐου, καθ᾿ ἥν εὑρέθησαν τά ἅγια αὐτοῦ λείψανα... Ἥτις ἐγράφη μέν μετ᾿ ἐπιμελείας τῇ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Προκοπίου Ἁγιοπετρίτου... τοῦ ἐκ τῆς ἱερᾶς βασιλικῆς καί πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Φιλοθέου...
Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ᾳωμζ΄ 1847. Χείρ Δοσιθέου. Ἐν τῷ Ἀγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος.