Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

ΕΝΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

 
  Στήν εἰσήγηση αὐτή παρατίθενται νέα στοιχεῖα πού ἀφοροῦν στήν ἵδρυση καί τήν ἱστορία τῆς μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ζακονίνων πού ἱδρύθηκε τήν περίοδο 1740 – 1742 καί τῆς ὁποίας τό καθολικό λειτουργεῖ σήμερα ὡς κοιμητηριακός ναός τοῦ χωριοῦ Παλαιοκαρυά Τριχωνίδος.
 Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα, κτήτορας τῆς Μονῆς (ἡ ὁποία πιθανώτατα ὑπῆρξε μετόχι τῆς μονῆς Προυσοῦ) εἶναι ὁ λόγιος Ἁγιορείτης ἱερομόναχος Ἰωνᾶς ὁ Καυσοκαλυβίτης ὁ Αἰτωλός (+ 1765), ἐνῶ πρώτη ἡγουμένη τῆς Μονῆς ὑπῆρξε ἡ μοναχή Πελαγία, ἀδελφή τοῦ Ἰωνᾶ. Σώζονται δύο φορητές εἰκόνες, κτητορικά δῶρα τοῦ Ἰωνᾶ στή Μονή: τοῦ «Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βασιλέως τῶν βασιλευόντων καί Μεγάλου Ἀρχιερέως» τοῦ ἔτους 1741 καί τῆς Θεοτόκου, «Κυρίας τῶν Ἀγγέλων», τοῦ ἔτους 1740, σύμφωνα μέ τίς πλούσιες σέ πληροφορίες ἐπιγραφές. 
 Οἱ εἰκόνες ἐστάλησαν ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, ἀπό τήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων ὅπου ἀσκήθηκε ὁ ἱερομόναχος Ἰωνᾶς καί ἀποδίδονται στό ἁγιογραφικό ἐργαστήριο τοῦ Ἁγιορείτου ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Εὐχή τοῦ εἰσηγητοῦ εἶναι ἡ προσεχής ἔρευνα νά φωτίσει περισσότερο τήν πολύ σημαντική αὐτή ἁγιορειτική πτυχή τῆς ἱστορίας τῆς ἔρημης καί ξεχασμένης αὐτῆς μονῆς τῆς Τριχωνίδος, πρός δόξαν καί «ἐπίσκεψιν» Θεοῦ «εἰς πᾶσαν τήν Αἰτωλίαν», σύμφωνα καί μέ τήν ἐπιγραφή μίας ἀπό τίς προαναφερθεῖσες εἰκόνες.


Περίληψη εἰσηγήσεως τοῦ μοναχοῦ  Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, ὑπό τόν τίτλο: Δύο εἰκόνες τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων ἀφιερώματα τοῦ ἱερομονάχου Ἰωνᾶ Καυσοκαλυβίτου τοῦ Αἰτωλοῦ. Συμβολή στήν ἱστορία τῆς μονῆς Γενεσίου Θεοτόκου Παλαιοκαρυᾶς Τριχωνίδος στό Α΄ Ἐπιστημονικό Συνἐδριο "Στά βήματα τοῦ πατρο Κοσμᾶ. Ἀνακαλύπτοντας τά ἴχνη τῆς βυζαντινῆς Αἰτωλοακαρνανίας"  Ἀγρίνιο 21 Νοεμβρίου 2014