Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΣΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ
 Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Αγιογραφείο Καλύβης Αγίου Ακακίου 2013
Ὁ πρῶτος ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων, τόν τόπο ὅπου ἀσκήθηκε ὁ ἅγιος.
Μέ κατάνυξη καί αἰσθήματα εὐλαβείας καί χαρᾶς ἑορτάσθηκε στίς 2 Δεκεμβρίου (μέ τό ἁγιορείτικο ἡμερολόγιο), γιά πρώτη φορά, ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου (1906-1991), στή σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόν τόπο τῆς ἀσκήσεως ἀλλά καί τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου. Τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν
Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ἀπολυτίκιον
Τόν συνάναρχον λόγον. Ἦχος πλ. α΄.

χνηλάτης τῶν πάλαι πατέρων γέγονας,
Ἁγιωνύμου τοῦ Ὄρους ἀσκήσας Σκήτῃ σεπτῇ,
Τριάδος τῆς Ζωαρχικῆς, τῶν Καυσοκαλυβίων,
ἄβυσσος θείων δωρεῶν,
λυτήρ δεινῶν ἀσθενειῶν,
ἐδείχθης ὦ θεοφόρε.
Πορφύριε οἰκουμένης,
πάσης, ποιμήν ἡμῶν καί στήριγμα.

Κοντάκιον
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ. Ἦχος πλ. δ΄.

γίων Πάντων ὁ χορός νῦν εὐφραινέσθωσαν
καί ὀρθοδόξων τά πληρώματα χαιρέτωσαν,
ὅτι ἄρτι τῇ Ἐκκλησίᾳ,
λαμπρός ἀστήρ ἐφάνη.
Τριάδος τῆς Ἁγίας Σκήτης σεπτῆς,
τῶν Καυσοκαλυβίων κόσμος φανείς.
Διό κράζομεν, χαίροις πάτερ Πορφύριε.

Μεγαλυνάριον

Χαῖρε καί εὐφραίνου Σκήτη λαμπρά,
Καυσοκαλυβίων, ἐν σοί ηὔγασεν ἀληθῶς,
 ἄστρον καταυγάσαν, τήν οἰκουμένην πάσαν,
καί  πάντας ἀφυπνίζων,
 πρός βίον κρείττονα.
Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τήν ἱστορική αὐτή ἡμέρα τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τοῦ ἁγίου Πορφυρίου κατά τή Θεία Λειτουργία στό Κυριακό τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.