Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΓΕΡΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣΠαταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

               Ὁ γέ­ρων Χα­ρά­λαμ­πος Καυσοκαλυβίτης (+ 1938)

  ­νας ἀπό τούς ὑ­πο­τα­κτι­κούς τοῦ γέ­ρον­τος Ἰ­σι­δώ­ρου γιά τόν ὁ­ποῖο ἔ­γινε ἀ­να­φορά πιό πάνω, ἦ­ταν καί ὁ μο­να­χός Χα­ρά­λαμ­πος ἀπό τό Κα­στελ­λό­ριζο, πού ἐ­κάρη μο­να­χός σέ  ἡ­λι­κία ἑ­βδο­μῆντα χρο­νῶν· «τε­λώ­νιο τῆς θά­λασ­σας, πού ἔ­ζησε φου­ΐ­στρος στά βα­πό­ρια καί τα­ξί­δεψε ἴ­σαμε τόν Κί­τρινο πο­ταμό τῆς Κί­νας», ὅ­πως χα­ρα­κτη­ρι­στικά ση­μει­ώ­νει γι’ αὐ­τόν ὁ ἀ­εί­μνη­στος Φώ­της Κόν­το­γλου.
   Ὁ γερο-Χα­ρά­λαμ­πος γιά τήν ἁ­πλό­τητα, τήν εἰ­λι­κρινῆ με­τά­νοια καί τήν ἁ­γνό­τητα τῆς καρ­διᾶς του ἀ­ξι­ώ­θηκε νά προ­γνω­ρί­σει τήν ἡ­μέρα τοῦ θα­νά­του του λέ­γον­τας:
- Ὅ­ταν θά κτυ­πή­σει ἡ καμ­πάνα τοῦ Ἁ­γίου Γε­ωρ­γίου γιά τόν νέο Δι­καῖο, θά κτυ­πή­σει καί γιά τόν γερο-Χα­ρά­λαμπο.
   Τήν ἡ­μέρα τῆς μνή­μης τοῦ ἁ­γίου Γε­ωρ­γίου, δη­λαδή στίς 23 Ἀ­πρι­λίου, γί­νον­ται σέ ὅ­λες τίς ἀ­θω­νι­κές σκῆ­τες οἱ ἐ­κλο­γές γιά τήν ἀ­νά­δειξη τοῦ νέου Δι­καίου· εὐ­χά­ρι­στο γιά κάθε Σκήτη γε­γο­νός πού ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται καί συ­νάμα ὑ­πο­γραμ­μί­ζε­ται μέ χαρ­μό­συ­νες καμ­πά­νες. Ἔτσι, ἐ­κεῖ­νον τόν Ἀ­πρί­λιο τοῦ 1938, ἡ καμ­πάνα κτύ­πησε γιά δύο αἰ­τίες καί μέ δύο ρυ­θμούς: πρῶτα πα­νη­γυ­ρικά γιά τόν νέο Δι­καῖο καί ἔ­πειτα πέν­θιμα γιά τήν κοί­μηση τοῦ γερο-Χα­ρά­λαμ­που.
  Ἔ­γραφε λίγο ἀρ­γό­τερα ὁ π. Ἰ­σί­δω­ρος στό φίλο του Φώτη Κόν­το­γλου, ἀ­ναγ­γέ­λον­τάς του τήν ὁ­σι­ακή κοί­μηση τοῦ ὑ­πο­τα­κτι­κοῦ του:                     
  «Ἀ­δελφέ Φώτη,
   Μέγα δυ­στύ­χημα εἰς τό σπίτι μας. Ἐ­χά­σαμε τόν γέρο Χα­ρά­λαμπο. Μᾶς ἔ­φυγε διά τό αἰ­ώ­νιον τα­ξίδι. Ἕως τήν ὥρα τοῦ θα­νά­του εἶχε τά λο­γικά του, καί ὅλο μᾶς ἐ­δί­δα­σκε. Οὔτε εἶδα, οὔτε θά ἰδῶ τοι­οῦ­τον θά­να­τον. Ἀ­φοῦ ἐ­κοι­νώ­νησε τῶν Ἀ­χράν­των Μυ­στη­ρίων, μᾶς ἀ­πο­χαι­ρέ­τησε μέ τό χα­μό­γελό του, καί ἔ­κλεισε τά μα­τά­κια του».
«Εἰς μνη­μό­συ­νον αἰ­ώ­νιον ἔ­σται δί­και­ος».       


Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου, «Ἁγιασμένες Μορφές τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἀπό τόν ὅσιο Μάξιμο ὥς τόν γέροντα Πορφύριο», Ἅγιον Ὄρος 2013, σ. 205-206.