Κυριακή 13 Απριλίου 2014

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ


Η ΒΑΙΟΦΟΡΟΣ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ. 18 ΑΙΩΝΑΣ


    Φθά­νο­ντας πο­ρεί­α μας πρός τό Πάσχα, στό ­πο­κο­ρύ­φω­μά της, ­ορ­τά­ζουμε σήμερα τήν θρι­αμ­βευ­τι­κή ε­σο­δο το Χρι­στο στά ­ε­ρο­σό­λυ­μα. Σήμερα, Κυριακή τν Βαΐων, ποδεχόμαστε κι μες τόν σιωπηλό, προβληματισμένο καί κατά πάντα περίλυπο ησο, πού εσέρχεται στήν γία Πόλη.
    Στήν ρθόδοξη εκονογραφία τς ορτς τς Κυ­ρι­α­κς τν Βα­ΐ­ων, ν σταθομε μπροστά στήν εκόνα, θά παρατηρήσουμε τι τό πρόσωπο το ησο χει μία περίσκεψη καί φαίνεται νά πέχει πό τά σα συμβαίνουν γύρω του. Γι᾿ ατό καί σιωπ δέν χαιρετ δέν ελογε δέν θαυματουργε δέν προσέχει στά σσανά. λ᾿ ατά γνωρίζει τι εναι τά σημάδια μις μαρτυρικς πορείας πού μέλλει νά διανύσει.
   Γι᾿ ατό κι μες, δέν πρέ­πει νά πα­ρα­μεί­νου­με στούς πα­νη­γυ­ρι­σμούς τς ­μέ­ρας α­τς.
  Χρι­στός ­πεί­γε­ται νά σταυ­ρώ­σει τήν ­μαρ­τί­α, γι­ά νά θα­να­τώ­σει τό θά­να­το καί νά ­να­στή­σει τόν ν­θρω­πο.
   ν ­πι­θυ­μο­με βα­θει­ά νά ­νω­θο­με μέ τόν Χρι­στό καί νά μπο­ρέ­σου­με νά βρε­θο­με δί­πλα Του τή στι­γμή τς δό­ξας Του, ­φεί­λου­με νά Τόν ­κο­λου­θή­σου­με στό Πά­θος Του· νά συ­σταυ­ρω­θο­με καί συ­ντα­φο­με μ᾿ Α­τόν.
   λεγε κάποτε νας γιορείτης γέροντας: « Χριστός μς θέλει λεβέντες καί παλληκάρια». Καί δέν ννοοσε τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο πό κενο πού κφράζει φαινομενικά κοσμική ατή εκόνα: Δυνατό καί ρωϊκό νθρωπο, γυμνασμένο στό σμα λλά κυρίως στήν ψυχή, τοιμο γιά γνες, γιά ττες καί γιά νίκες.
  Γιατ πως Χριστός, τσι κι μες, π τ θλίψη το Σταυρο κα το πάθους, π τν πόνο κα τ θάνατο, φθάνουμε στ χαρ τς ναστάσεως, πρς τν ποία κα πορεύομαστε μ κουράγιο κα δύναμη.
  Στήν πορεία πρός τήν συνάντησή μας μέ τόν ναστημένο Χριστό, τόν Θεό μας, στόν ποο πρέπει κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνηση, στούς αώνες τν αώνων. μήν!
       Κα­λήν ­νά­στα­ση !


Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ


πόσπασμα μιλίας το μοναχο Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, κατά τήν Κυριακή τν Βαΐων. μιλία πραγματοποιήθηκε στόν ερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαϊδαρίου ττικς στίς 13 πριλίου 2014.