Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Ο ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣὉ Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης.
Σχέδιο μέ σινική μελάνη τοῦ φιλιοαθωνίτου καλλιτέχνη Νίκου Μπαζώνη (πρώτη δημοσίευση). Ἀγρίνιο 2001.

«Ἡ ζωή τοῦ Ἁ­γίου Ὄ­ρους εἶ­ναι ζωή ἀ­γρυ­πνίας», ἔ­λεγε μέ νό­ημα ὁ Γέ­ρων Πορ­φύ­ριος. «Στήν ἀ­γρυ­πνία, ὅ­ταν γί­νε­ται σω­στά, ὅ­ταν δη­λαδή, αὐ­τοί πού συμ­με­τέ­χουν εἶ­ναι ἑ­νω­μέ­νοι στήν κοινή λα­τρεία, δη­μι­ουρ­γεῖ­ται μία ἀ­τμό­σφαιρα πνευ­μα­τική, πού ὅ­λοι μπαί­νουν εὔ­κολα μέσα σ’ αὐτή κι ἐ­πέρ­χε­ται με­γάλη πνευ­μα­τική ὠ­φέ­λεια. Λε­πτύ­νε­ται ἡ ψυχή καί δη­μι­ουρ­γοῦν­ται οἱ πιό κα­τάλ­λη­λες προ­ϋ­πο­θέ­σεις γιά πνευ­μα­τική ἀ­νά­ταση καί βα­θιά ἐ­πι­κοι­νω­νία μέ τόν Κύ­ριο. Στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος δύο ἡ ὥρα γί­νε­ται ξε­ση­κω­μός. Αἰ­σθα­νό­μουνα δέος τήν ὥρα ἐ­κείνη. Ἡ προ­σευχή ἔ­σειε τόν τόπο, τόν πνευ­μα­τικό κό­σμο. Νά ποιά εἶ­ναι ἡ ἀ­γάπη στόν Χρι­στό».
  


Τό παραπάνω κείμενο εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ, τό ὁποῖο κυκλοφόρησε πρόσφατα, σύν Θεῷ, σέ τρίτη ἔκδοση.