Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΚ ΚΛΕΙΤΖΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝΠατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ὑμναγιολογικά ἔργα πρός τιμήν τοῦ Ἁγιορείτου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ τοῦ ἐκ Κλειτζοῦ τῶν Ἀγράφων

   

Στήν εἰσήγηση αὐτή παρουσιάζονται τρία ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ἁγιολογικά καί ὑμνογραφικά ἔργα πού συντάχθηκαν στό Ἅγιον Ὄρος κατά τόν 18ο καί 19ο αἰώνα πρός τιμήν τοῦ ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, πού καταγόταν ἀπό τόν Κλειτζό τῶν Ἀγράφων, ἀσκήθηκε στό Κουτλουμουσιανό Κελλί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί μαρτύρησε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1679. Πιό συγκεκριμένα πρόκειται γιά:
 α) Τό «Μαρτύριον χαριέστατον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Κυπριανοῦ τοῦ νέου, ὅς ἐμαρτύρησεν ἐν Κωνσταντινουπόλει κατά τό ᾳχοθ’ Ἰουλίῳ ε’, ἡμέρα Σαββάτῳ», πού συνέταξε στά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων ὁ λόγιος Ἁγιορείτης ἱερομόναχος Ἰωνᾶς ὁ Καυσοκαλυβίτης ( 1765), ὑποτακτικός τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων
β) Τήν «Ἄθλησιν μετ᾿ ἐγκωμίου τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος καί ἱεροάθλου Κυπριανοῦ τοῦ ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου ἀσκήσαντος ἐν ἔτει 1679», πού συνέταξε τήν περίοδο 1862-1863, «ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει Ἄθω», ὁ λόγιος Ἁγιορείτης μοναχός Ἰάκωβος Νεασκητιώτης ( 1869)
γ) Τήν «Ἀσματική  ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ τοῦ ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου ἐν τῷ κελλίῳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀσκήσαντος καί ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀθλήσαντος», ἔργο τοῦ αὐτοῦ Ἰακώβου Νεασκητιώτου
Περίληψη τῆς εἰσηγήσεως τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου στό Συνέδριο Ἱστορίας καί Πολιτισμοῦ Δημοτικῆς Ἑνότητας Φουρνᾶ, Φουρνᾶ - Κλειτσός – Βράχα 20-22 Ἰουλίου 2012