Σάββατο 19 Αυγούστου 2017

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ «Τό ἄσχετον τῆς σῆς φωτοχυσίας θεασάμενοι τῶν Ἀποστόλων οἱ πρόκριτοι ἐπί τοῦ ὄρους τῆς Μεταμορφώσεώς σου, ἄναρχε Χριστέ, τήν θείαν ἠλλοιώθησαν ἔκστασιν…».


 Ὤ τότε ἐκστατικῶς ἠλλοιώθημεν ὅλοι, ἐπί τῆς ἀπροσίτου ἐκείνης κορυφῆς, καί πρηνεῖς ὅλοι, κατεπέσαμεν ἐπί τοῦ πετρίνου ἐδάφους, ζωντανήν παριστάνοντες τήν εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως, ἀνελθόντες ἄλλους, καί ἄλλους τόσους ἀκόμη πόδας ὑψηλότερα τοῦ Ἄθωνος διά τῆς ἐπαρθείσης ἡμῶν φαντασίας, καί προσεγγίζοντες ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀνεκλάλητος καί ἀνέσπερος φωτοχυσία… Καί παρέστημεν τότε ἐνώπιον ὑπερτάτου θεάματος, τοῦ ὁποίου τό μεγαλεῖον ἀδύνατον να μεταδοθεῖ… Ὅλη ἡ ἀθωνική χερσόνησος ἐκτείνεται ἤδη ὑπό τούς πόδας ἡμῶν μακρά καί στενή. Ἐνώπιόν μας ἔχομεν τάς ἀκτάς καί τούς ὄρμους της, αἱ δέ Μοναί καί αἱ Σκῆται καί αἱ Καλύβαι ὅλαι, ἐν γραφικωτάτῃ εἰκόνι παρίστανται ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας.
                                                                       Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου,
                                  Ἅγιον Ὄρος. Μέ τοῦ Βορηᾶ τά κύματα, Ἀθῆναι 1924


Φωτογραφία: «Κορυφή Ἄθω» 6 Αὐγούστου 2017. Ὑπό τό φῶς τῆς ἀπαστραψούσης πανσελήνου καί τό συγκρατημένο ἰσοκράτημα ἀρχέγονων ἀστερισμῶν μαρμαίρει ὁ σταυρός, ὅν ἐν ἔτει 1897 ὁ πατριάρχης τοῦ Γένους Ἰωακείμ ὁ Γ΄ ἔπηξε εἰς τήν κορυφή τοῦ οὐρανογείτονος Ἄθω.
Προσφορά ἀγάπης τοῦ φωτογράφου Κωνσταντίνου Καραδήμου στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου

Τρίτη 15 Αυγούστου 2017

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


 


ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ἡ Καλύβη τοῦ Ἁγ. Ἀκακίου ἀλλά καί ὁλόκληρο τό Ἅγιον Ὄρος Ἄθως, πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν Παναγία, εὔχεται σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες μας, ἀλλά καί τούς προσκυνητές τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου καί τῆς ἐν πρεσβείαις ἀκοιμήτου Θεοτόκου.

Απολυτίκιο Κοίμησεως της Θεοτόκου


 Ἦχος α΄

ν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ π. Παταπίου δημοσιεύθηκε στό ἐπιστημονικό περιοδικό Παρνασσός  τ. Ν΄ (2008) σ. 115-172.