Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

O Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

                  
Εἰκόνα τοῦ 18ου αἰ. στήν Ἱερά Καλύβη
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων
 

 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’.

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον,
καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις,
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται,
καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται.
                                 Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν,                                   
Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ