Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


«Ἀπόκρισις Ὀρθοδόξου τινός πρός τινα ἀδελφόν ὀρθόδοξον περί τῆς τῶν Κατολικῶν δυναστείας καί περί τίνες οἱ Σχῖσται καί οἱ Σχισματικοί. Καί περί τῆς βαρβαρικῶς λεγομένης Οὐνίας. Καί περί τῶν Οὐνιτῶν. Καί περί τοῦ πῶς δεῖ τούς Ὀρθοδόξους ἀπαντᾶν τῇ τῶν Κατολίκων τυραννίᾳ.
 Ἐξεδόθη τό πρῶτον ἐν Χάλκῃ κατά τό ἔτος 1775.
 Ἐν Ἀθήναις 1892».
Ἄν καί στήν ἔκδοση  δέν ἀναγράφεται τό ὄνομα τοῦ ἐκδότη, τό βιβλίο αὐτό μπορεῖ νά θεωρηθεῖ Ἁγιορειτική ἔκδοση, καθώς, ὅπως φαίνεται ἀπό τόν Κατάλογο τῶν φιλομούσων Συνδρομητῶν, στίς σελ. 133-140, τό σύνολο τῶν χορηγῶν τῆς ἔκδοσης τοῦ βιβλίου ἦταν Ἁγιορεῖτες πατέρες.