Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ«Ἐάν δέν ἤθελέ τις γεννηθῇ εἰς τόν κόσμον τοῦτον δι᾿ ἄλλο τι, ἔπρεπε νά γεννηθῇ διά νά ἀναβῇ ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ Ἄθω... Ἐνταῦθα ὁ ἄνθρωπος, ἔχων ὑποπόδιον τόν τεράστιον ὄγκον τοῦ Ἄθω, καί πέριξ καί ἄνω παρατηρῶν τό μεγαλεῖον τῆς φύσεως ἐν ἁπάσῃ τῇ ἐπιβλητικότητι αὐτοῦ, ὠχρᾶν πλέον διατηρεῖ τήν ἀνάμνησιν τοῦ κόσμου...
     
Ἡ ποίησις τῆς φύσεως καί ἡ ποίησις τοῦ θείου κυριαρχοῦσιν ἐφ᾿ ὅλης τῆς χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί ὁ αἰσθανόμενος εὑρίσκει ἀφορμάς ἀνά πᾶν βῆμα ὅπως διατηρήσῃ  ἐν ἑαυτῷ πάντοτε λάμπον τό φῶς τῆς ζωῆς».
                       
ἱεροδιάκονος Κοσμᾶς Βλάχος Ἁγιοπαυλίτης (ἀρχές 20οῦ αἰ.)

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΥΡΤΟΥ

Δεσποτική εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, πού βρίσκεται στό Ζωγραφίτικο κελλί τῆς Ἀναλήψεως
 στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους


Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς καλλιτεχνικότερες εἰκόνες τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Στό κάτω μέρος εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος ἐν μέσῳ τῶν Ἀποστόλων, ἐνῶ στό πάνω μέρος τῆς ἐντυπωσιακῆς σύνθεσης εἰκονίζεται ὁ ἀναληφθείς Κύριος ἐντός ἡμικυκλικῆς δόξας, καθήμενος ἐπί χερουβίμ. Τήν δόξα περιβάλλουν νεφέλες ἐνῶ γύρω ἀπό αὐτήν πλῆθος ἀγγέλων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι κρατοῦν ἕνα μουσικό ὄργανο, ἀναγγέλουν μέ πανηγυρικό τρόπο τό γεγονός. Κάτω ἀπό τό χορό τῶν ἀγγέλων, στά ἀριστερά καί δεξιά τῆς σύνθεσης, εἰκονίζονται οἱ προφήτες Δαβίδ καί Ζαχαρίας, πού εἶχαν προαναγγείλει τό γεγονός.
 Τό πολύ ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι ἡ εἰκόνα συνυπάρχει στό ἴδιο τέμπλο μέ τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος καί τῆς Θεοτόκου Ὁδηγητρίας, οἱ ὁποῖες θά πρέπει νά ἀποδοθοῦν στό ἐργαστήριο τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ. δεσποτική εἰκόνα Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος ἱερομόναχος Παρθένιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων ὁ Σκοῦρτος. Ὁ Βίος καί το ζωγραφικό του ἔργο, Ἀθήνα 2009.
Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τῶν ἱερομονάχων Διονυσίου καί Παρθενίου τῶν ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Μέρος Α΄)», Ἀρχεῖο Εὐρυτανικῶν Σπουδῶν καί Ἐρευνῶν 3 (2009), σ. 45-50

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΕΠΙΣΗΜΗ ΡΑΒΔΟΣ ΠΟΥ ΔΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ


Πολύτιμη ράβδος πού δωρήθηκε στόν πρωθυπουργό Ἐλευθέριο Βενιζέλο ἀπό τούς Ἁγιορεῖτες πατέρες κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στό Ἅγιον Ὄρος τό 1930.

  ράβδος ἐκτίθεται στό Μουσεῖο Ἐλευθερίου Βενιζέλου στά Χανιά καἰ εἶναι ἐπενδυμένη μέ ἡμιπολύτιμους λίθους. Στήν κορυφή της ἐπιστέφεται ἀπό ἀργυρό κάλυμα, στήν ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου εἶναι χαραγμένη ἡ μορφή τοῦ μεγάλου Ἕλληνα πολιτικοῦ, καθώς καί ἡ ἐπιγραφή ΑΘΩΣ.Στό Ἀρχεῖο τοῦ Ἱδρὐματος Ἐλευθερίου Βενιζέλου στά Χανιά, φυλάσσεται ἡ παρακάτω ἐπιστολή τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρός τόν πρωθυπουργό Ἐλευθέριο Βενιζέλο (22 Ἀπριλίου 1930),


 μέ τήν ὁποία τό ἀνώτερο διοικητικό ὄργανο τῆς μοναστικῆς πολιτείας, τοῦ ἀνακοινώνει τήν δωρεά σ᾿ αὐτόν ξυλόγλυπτης εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἕνα ἀντίτυπο τοῦ Λευκώματος τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπίσκέψεώς του στό Ἅγιον Ὄρος. Στήν ἐπιστολή πάντως δέν γίνεται λόγος γιά τήν ἐν λόγω ρἀβδο.


Στίς ἀρχές Μαΐου τοῦ 1930 πραγματοποιήθηκε ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ τότε πρωθυπουργού Ἐλευθερίου Βενιζέλου στό Ἅγιον Ὄρος.
Το ατμόπλοιο «Κανάρης», το οποίο μετέφερε τον Πρωθυπουργό, έπρεπε σύμφωνα με το πρόγραμμα να λιμενισθεί στην Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας όπου θα γινόταν και η επίσημη υποδοχή. Λόγω όμως σφοδρής θαλασσοταραχής το ατμόπλοιο «Κανάρης» ελιμενίσθη στην Ι. Μονή Βατοπαιδίου και εκεί αποβίβασε τον Πρωθυπουργό. Εκεί τον υπεδέχθη ο εκπρόσωπος της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας Ευλόγιος Κουρίλας. Στην προσφώνηση προς τον Πρωθυπουργό, η οποία μάλιστα ήταν μεγάλη, 20 σελίδες, κατέληγε ο Ευλόγιος με τρεις προτάσεις: «Να ανασυσταθή η Αθωνιάς Ακαδημία διά την πνευματικήν μόρφωσιν. Να συσσωματωθεί εις Σχολήν Καλών Τεχνών η εγκατεσπαρμένη διάθεσις και επίδοσις των μοναχών εις την ζωγραφικήν και την ξυλογλυπτικήν και χειροτεχνίαν. Να ιδρυθεί Τυπογραφείον, διά να τυπώνονται αί μελέται των χειρογράφων και άλλα πολύτιμα βιβλία».


Ο Πρωθυπουργός στην απάντησή του «υπεσχέθη εισόδημα έναντι των απαλλοτριώσεων, υπεσχέθη την Αθωνιάδα Ακαδημίαν, το Τυπογραφείον και την Σχολήν των Καλών Τεχνών, ιδίως διά την αγιογραφίαν και ξυλογλυπτικήν». Πηγή γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Βενιζέλου:
 "Ὁ πρωθυπουργός κ. Ἐ. Βενιζέλος εἰς τό Ἅγιον Ὄρος καί τήν Βόρειον Ἑλλάδα", ἔκδοσις Φιλελευθέρων Δημοσιογράφων Ἀν. Μακεδονἰας - Θράκης 1931  1932. Πρώτη εἰκονογραφημένη ἔκδοσις, Θεσσαλονίκη, ἐκδοτικὀς οἷκος Μ. Τριανταφὐλλου, 1932.


Φωτογραφίες καί περιγραφή τῆς ράβδου: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

                                                Μουσεῖο Ἐλευθερἰου Βενιζἐλου                                                      

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑἈνηφορίζοντας ὁλάνθιστο καλντερίμι στίς Καρυές τήν Ἄνοιξη.
Φωτογραφία Γρηγ. Κουτούδη ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ἡ τέχνη τῆς Καλλιγραφίας:
Περίτεχνο ἀρχικό γράμμα Τ, τό ὁποῖο περιτρέχει ταινία ὅπου γράφεται: «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον Χαραλάμπους μοναχοῦ». Ἐπίσης ἐντός ταινίας πού περιτρέχει τό περίτεχνο ζωγραφικό μονόγραμμα «Χ. Μ.», ἡ σημείωση: «Γέρων Χαράλαμπος Μοναχός / 1912». Ἀπό τόν κώδ. Καυσοκαλυβίων 277, διά χειρός Ἰσιδώρου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου. 1912