Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Καλύβη Αγίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου


patapios 5
Μέ ἐπίκεντρο τήν ἱστορική καί ἁγιοτόκο Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, τῆς ὁποίας πανηγύριζε τό παρεκκλήσι, ἀλλά καί ἑτέρα καυσοκαλυβίτικη Καλύβη, πού εἶναι ἀφιερωμένη στή μεγάλη αὐτή θεομητορική ἑορτή κορυφώθηκαν στήν Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων οἱ πανηγυρισμοί γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἶχε προηγηθεῖ ὁλονύκτια Ἀγρυπνία στό σεπτό Κυριακό τῆς Ἁγίας Τριάδος.


Τό περικαλλές καί κατανυκτικό παρεκκλήσι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι κτισμένο στήν κορυφή τοῦ βράχου τοῦ Σπηλαίου τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου καί εἶναι τό ἀρχαιότερο ἐν λειτουργίᾳ σωζόμενο παρεκκλήσι τῆς Σκήτης.
Ὁ ναός, θαυμαστό μνημεῖο ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, πλήρως ἀνακαινισμένος στίς μέρες μας, μετά τήν καταστροφή τοῦ ἐσωτερικοῦ του ἀπό πυρκαϊά τό 1988 ἀλλά καί τίς καθιζήσεις ἐδαφῶν, κοσμεῖται πλέον ἀπό νέο ξυλόγλυπτο περίτεχνο τέμπλο, φιλντισένια καί σεντεφένια προσκυνητάρια, ἐξαίρετες φορητές εἰκόνες, ἄλλα ἀφιερώματα καί ἱερά λείψανα.
Τό παρεκκλήσι εἶναι τοῦ πολύ δημοφιλοῦς στά μεταβυζαντινά χρόνια συνεπτυγμένου σταυροειδοῦς ἐγγεγραμμένου τύπου ναοῦ, μέ τρούλο, ὁ ὁποῖος δέ στηρίζεται σέ τύμπανο.
Σύμφωνα μέ τή χαραγμένη σέ λίθο κάτω ἀπό παράθυρο τῆς νότιας ὅψης χρονολογία, τό παρεκκλήσι κτίστηκε τό 1747. Κτίτοράς του εἶναι -σύμφωνα μέ τήν σωζόμενη ἐπιγραφή στό ἐσωτερικό τοῦ παρεκκλησίου- ὁ ἱερομόναχος Ἰωνᾶς ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὑποτακτικός, βιογράφος καί ὑμνογράφος τοῦ ὁσίου Ἀκακίου.
Τό παρεκκλήσι εἶναι ἀφιερωμένο, σύμφωνα μέ ἐπιθυμία τοῦ ὁσίου Ἀκακίου, στήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Προχωρώντας στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ παρατηροῦμε ὅτι αὐτός εἶναι κατάγραφος ἀπό τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1759, δημιουργία τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων τοῦ Σκούρτου, πού ἱστόρησε ἐπίσης καί τό Κυριακό τῆς Σκήτης.
Ἡ μεταβυζαντινή τέχνη τοῦ ζωγράφου καί τοῦ συνεργείου του πού ἱστόρησαν τό περικαλλές αὐτό παρεκκλήσι, ἐντάσσεται στό ἀνανεωτικό καλλιτεχνικό ρεῦμα, καθαρά ἁγιορείτικο, πού ἐμφανίζεται τό πρῶτο τέταρτο τοῦ 18ου αἰ. καί προτείνει τήν ἐπιστροφή καί ἀντιγραφή τῶν παλαιότερων προτύπων τῆς τέχνης τῆς ἐποχῆς τῶν Παλαιολόγων καί κυρίως τῆς συμβατικά λεγόμενης "Μακεδονικῆς" Σχολῆς, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ († περ. 1746), τοῦ ὁποίου ἄλλωστε ἔργα ὑπάρχουν στά Καυσοκαλύβια.
 Οἱ φωτογραφίες προέρχονται ἀπό τό πανηγυρίζον παρεκκλήσι τῆς Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου.

patapios 1
patapios 1
patapios 1
patapios 1
patapios 1
patapios 1
patapios 1
patapios 1

Πηγή: Romfea.gr