Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Τί εἶναι ὁ Παράδεισος....

 «Καί τί εἶναι ὁ Παράδεισος, καί ἡ μακαριότης, τά ὁποῖα ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς καί ὅσιοι ἄνθρωποι ἐλπίζουσι νά ἀπολαύσουν; Νά βλέπωμεν τό πρόσωπον τοῦ Θεοῦ πρόσωπον πρός πρόσωπον εἰς ἐκείνην τήν ἀνεκλάλητον δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας του. Νά Τόν ἀγαποῦμε αἰωνίως, νά Τόν ἔχωμεν εἰς τήν καρδίαν μας, χωρίς νά λείπει ποτέ. Νά δοξαζόμεθα μέ θεϊκήν δόξαν».
                                                ἅγιος ἱερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Φιλοθεΐτης