Κυριακή 19 Ιουλίου 2015

ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

Ἡ Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων
 τοῦ Ἁγίου Ὄρους

   Στό ἄ­κρο τῆς ἱ­ε­ρᾶς χερ­σο­νή­σου τοῦ οὐ­ρα­νο­γεί­το­νος Ἄθω καί κάτω ἀπό τόν Ἄθω. Στόν κό­σμο καί ἔξω ἀπό τόν κό­σμο. Ἐκεῖ πού ἡ με­γα­λό­πρεπη ἀ­γρι­ό­τητα τῆς φύ­σης συ­να­γρυ­πνεῑ μέ τούς ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νους στόν Θεό ἐ­ρη­μῖ­τες, ὑ­ψώ­νε­ται τῆς ἡ­συ­χίας ἀ­κρό­πολη, σάν ἱ­ερό βῆμα στόν θε­όδ­μητο ναό τοῦ Ἁ­γίου Ὄ­ρους, ἡ Ἱ­ερά Σκήτη Ἁ­γίας Τρι­ά­δος τῶν Καυ­σο­κα­λυ­βίων.
  Ἡ Σκήτη, ὡς ὀρ­γα­νω­μέ­νος μο­να­στι­κός οἰ­κι­σμός, ἱ­δρύ­θηκε στίς ἀρ­χές τοῦ 18ου αἰ.  ἀπό τόν ὅ­σιο Ἀ­κά­κιο τόν Καυ­σο­κα­λυ­βίτη (+ 12 Ἀπριλίου 1730). Ὁ ὅ­σιος Ἀ­κά­κιος ἦρθε ἐδῶ στά 1680 καί κα­τοί­κησε στό Σπή­λαιο πού βρί­σκε­ται στήν ἀ­να­το­λική πλευρά τῆς Σκή­της καί στό ὁ­ποῖο, τέσ­σε­ρις αἰ­ῶ­νες πρίν, ἀ­σκή­θηκε ὁ ὅ­σιος Μά­ξι­μος ὁ Καυ­σο­κα­λύ­βης (13 Ἰανουαρίου 1365).
     Σή­μερα, στίς ἀρ­χές τοῦ 21ου αἰῶνα, ἡ Σκήτη τῆς Ἁ­γίας Τρι­ά­δος, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, γρά­φει ἤδη τόν τέ­ταρτο αἰ­ῶνα τῆς ἱ­στο­ρίας της. Στή χώρα αὐτή τῆς με­τα­νοίας, σέ 25 κα­τοι­κη­μέ­νες Κα­λύ­βες-ἡ­συ­χα­στή­ρια, ἀ­σκοῦν­ται γύρω στούς 30 Πα­τέ­ρες, φιλότιμοι ἐρ­γά­τες τῆς ἀ­ρε­τῆς καί τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς τέ­χνης καί πι­στοί στήν τή­ρηση τῶν πα­τρι­κῶν πα­ρα­δό­σεων. Ἐ­κτός ἀπό τίς κα­θη­με­ρι­νές ἀ­κο­λου­θίες πού ἐ­πι­τε­λεῖ κάθε συ­νο­δεία στό πα­ρεκ­κλήσι τῆς Κα­λύ­βης τους, οἱ Καυ­σο­κα­λυ­βῖ­τες Πα­τέ­ρες προ­σφέ­ρουν ἀπό κοι­νοῦ τίς πρός Κύ­ριον εὐ­χές τους στό Κυ­ρι­ακό, τόν κεν­τρικό ναό τῆς Σκή­της, ἀ­φι­ε­ρω­μένο στήν Ἁ­γία Τρι­άδα.       Μία ἀπό τίς ἱερές αὐτές Καλύβες εἶναι καί ἡ Καλύβη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, πού βρίσκεται στήν ἀνατολική πλευρά τῆς Σκήτης. Ἱδρυμένη στίς ἀρχές τοῦ 19 ου αἰώνα, κατοικήθηκε ἀπό εὐλαβεῖς καί φίλεργους μοναχούς, πού ἐτίμησαν τόν ἀθωνικό μοναχισμό καί τήν πνευματική παράδοση τῆς Σκήτης. Στό κατανυκτικό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, καί ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου, φέγγει ἡ φλόγα ἐντός ἑνός ἱστορικοῦ κανδηλίου, ἡ ὁποῖα ὑπενθυμίζει συνεχῶς στούς πατέρες καί ὅλους τούς πιστούς ἕνα θαῦμα τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους πού ἔγινε ἐντός τοῦ ναοῦ αὐτή περί τό 1821-1830, κατά τήν περιόδο τῆς κατοχῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπό τόν τουρκικό στρατό.

   Στίς μέρες μας, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐδοκία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἡ ἱερά αὐτή Καλύβη μετά ἀπό τήν ἐρήμωση τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἐπανδρώθηκε καί, ταυτόχρονα μέ τίς προσπάθειες ἀνακαινίσεως τῶν κτισμάτων της, ἀναμένεται νά ἐπανεύρει τόν προορισμό της, τόσο ὡς τόπος μετανοίας καί καλλιέργειας τῶν ἀρετῶν ὅσο καί ἐκκλησιαστικῆς τιμῆς τοῦ θαυματουργοῦ ἁγίου Χαραλάμπους πρός δόξαν Θεοῦ καί ὠφέλεια τῶν προσκυνητῶν τῆς Σκήτης.