ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 2011

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ:


 «Πονεῖ ἡ ψυχή μου, ἀλγεῖ μου τά σπλάγχνα, πῶς γένος χριστώνυμον, ἔθνος ἑλληνικόν, ἱεράτευμα ἅγιον, καθίσταται ἐπιλῆσμον τόσων ἀγαθῶν, τόσης δόξης, τόσης ψυχικῆς ὠφελείας, καί αὐτῆς εἰσέτι τῆς ὑπάρξεώς του ὡς ἔθνους καί ὡς κράτους, ἅτινα ὀφείλει εἰς τόν μοναχικόν θεσμόν, καί δέν ἔχει ὑπ᾿ ὄψιν του, ὡς ἔπρεπε καί ἐμπρέπει, ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Διδάσκαλοι τοῦ Γένους, Ἱερομάρτυρες καί Ἐθνομάρτυρες, Ἐθναπόστολοι καί τάγματα ὅλα ἀφανῶν ἡρώων τῆς πίστεως καί πατρίδος εἶναι Μοναχισμός... Εἴτε ὡς στρατευόμενος οὗτος καί προκινδυνεύων ἐν τῇ κοινωνίᾳ, εἴτε ἐπιμελούμενος καί ἰώμενος τάς ψυχάς, εἴτε «ἐν ὄρεσι καί σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς», εὔχεται ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καί ὑπέρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν θλιβομένης καί καταπονουμένης. Αὐτός ὁ «ἀείποτε προσευχόμενος διά τούς μηδέποτε προσευχομένους», κατά τόν Βίκτωρα Οὐγκώ, εἶναι καί θά εἶναι τό ἀσφαλέστερο στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ἔθνους μας, τῆς κοινωνίας μας.
Ἀρχιμ. Γαβριήλ Διονυσιάτου, Λαυσαϊκόν τοῦ Ἁγίου ῎Ορους, α΄ ἔκδ. 1953,
β΄ἔκδ. 2002, σ. 14-15.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


«Ὁ ὡραῖος κάλλει, παρά πάντας βροτούς, ὡς ἀνείδεος νεκρός
καταφαίνεται, ὁ τήν φύσιν ὡραΐσας τοῦ παντός».

(ἀπό τά Ἐγκώμια τοῦ Ἐπιταφίου).

Φωτογραφία: Πατάπιος μον. Καυσοκαλυβίτης.ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 18ου αἰ., περίτεχνο
βοτσαλωτό δάπεδο καί καλλιτεχνική ὀροφή μέ ἐπιζωγραφισμένη ξύλινη
ἐπένδυση, ὑπογραμμίζονται ἀπό τό ὀρθρινό φῶς πού εἰσβάλει στόν
ἐξωνάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Δοχειαρίου.

Φωτογραφία: Πατάπιος μον. Καυσοκαλυβίτης.ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Θεοτοκάριον ὡραιότατον καί χαρμόσυνον.
Συγγραφέν παρά Ἀγαπίου μοναχοῦ [Λάνδου τοῦ Κρητός, τοῦ
Μικραγιαννανίτου] μετά πλείστης ἐπιμελείας ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους βίβλων.
Βενετία 1643.ΜΑΙΟΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ:

«Ἡ χαρά πού νιώθει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δέχεται ὑλική εὐλογία, εἶναι χαρά ἀνθρώπινη. Ἐνῶ ἡ χαρά πού νιώθει, ὅταν δίνει ὁ ἄνθρωπος, εἶναι θεϊκή. Ἡ θεϊκή ἔρχεται μέ τό δόσιμο. Τήν πνευματική ἀλλοίωση πού δέχεται ἡ ψυχή μαζί μέ τήν καρδιακή ἀγαλλίαση κι ἀπό μιά μικρή ἐλεημοσύνη ἤ καλοσύνη πρός τό συνάνθρωπο, δέν μπορεῖ νά τή δώσει οὔτε ὁ μεγαλύτερος καρδιολόγος, ἀκόμη κι ἄν τοῦ δώσεις ἕνα σακί δολάρια. Ὅποιος κουράζεται γιά τόν πλησίον του, ἀπό καθαρή ἀγάπη, ξεκουράζεται μέ τήν κούραση. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού ἀγαπάει τόν ἑαυτό του καί τεμπελιάζει, κουράζεται μέ τό νά κάθεται».

Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, «Ἁγιορεῖτες Πατέρες καί Ἁγιορείτικα».


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


«Τά πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια».
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Κυριακό σκήτης Καυσοκαλυβίων. Πάσχα 2011.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Μικρογραφία χειρόγραφης ἱστορίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους στή ρουμανική γλώσσα.
Βιβλιοθήκη λαυριωτικῆς σκήτης Τιμίου Προδρόμου.

Φωτογραφία: Πατάπιος μον. ΚαυσοκαλυβίτηςΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:«Βιβλίον καλούμενος Παράδεισος. Ἐκ τῶν Λόγων τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Συμεῶνος τοῦ μεταφραστοῦ. 
Μεταφρασθέν, παρά Ἀγαπίου Μοναχοῦ τοῦ Κρητός [τοῦ Μικραγιαννανίτου]. Μετά πάσης ἐπιμελείας καί πόθου πολλοῦ ἐκ τῆς τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν κοινήν διάλεκτον. 
Διορθωθέν ὑπ᾿ αὐτοῦ». Βενετία 1641.

Φωτογραφία: Πατάπιος μον. ΚαυσοκαλυβίτηςΙΟΥΝΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ:

«... οἱ μοναχοί, μαζί μέ τό κομποσχοίνι καί τήν προσευχή, ἀγαποῦσαν τά ὡραία πράγματα καί ἤξεραν νά τά ἐκτιμοῦν, εἴτε αὐτά ἀναφέρονταν στήν καθημερινή ζωή, εἴτε στά γράμματα καί στή θεία λατρεία. Οἱ μοναχοί στεροῦνταν τά πάντα, προκειμένου νά φτιάξουν κάτι καλό καί πρακτικό
γιά τό μοναστήρι τους... Κανείς δέν μπορεῖ νά παρουσιάσει πολιτισμό, ἄν δέν ἔχει ὡραία καρδιά. Τό ξύλο, τό μέταλλο, τό χρῶμα, ἡ πέτρα, τό χαρτί, τό μελάνι, τό ὕφασμα δέν ἀξιοποιοῦνται, ἄν δέν πέσουν σέ χέρια πού ἔχουν συντομεύσει τήν ἀπόσταση ἀπό τό μεγάλο κέντρο τοῦ ἀνθρώπου, τήν καρδιά».

Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος, καθηγούμενος μονῆς Δοχειαρίου. Πρόλογος στό
ἔργο «Παρουσία Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου», Ἅγιον Ὄρος 2001.ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


 «Ἡ νοτιά ἔχει μεγαλοπρέπεια στ᾿ Ἅγιον Ὄρος. Βρέθηκα μιά φορά τέτοιον καιρό στά Καψοκαλύβια, πού εἶναι μιά σκήτη χτισμένη ἀπάνω σ᾿ ἕναν ἀπό τούς πολλούς κάβους πού κοιτάζουνε κατά τή νοτιά. Σάν πάρει λοιπόν νοτιά, οἱ θάλασσες ξεκινᾶνε ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια καί περνᾶνε χιλιάδες μίλια ὥς νά φτάξουνε στό Ὄρος. Μπροστά στά Καψοκαλύβια... ὁλόγυρα ἡ ἀκρογιαλιά ἀσπρίζει ἀπό τόν ἀφρό... καί πετιοῦνται τά νερά σ᾿ ἕνα μεγάλο ὕψος...».

Ἀναμένοντας μέ ἐλπίδα ἀλλά καί φόβο τό πλοῖο τῆς γραμμῆς.

Καυσοκαλύβια. Φωτογραφία Ρώσου προσκυνητοῦ. 2009.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Ξυλογραφία μέ τήν τεχνική τοῦ φυτευτοῦ (μαρκετερί). 
Παραδοσιακό ἐργόχειρο, πού καί σήμερα καλλιεργεῖται στό Ἅγιον Ὄρος (Κερασιά).

Ἀριστερό τμῆμα τῆς πύλης τοῦ παρεκκλησίου Ἁγ. Γεωργίου. Καλύβη
Ἰωασαφαίων. Καυσοκαλύβια. 1890.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Πεντηκοστάριον Χαρμόσυνον. 
Τήν ἀπό τοῦ Πάσχα μέχρι τῆς τῶν Ἁγίων Πάντων Κυριακῆς ἀνήκουσαν αὐτῷ Ἀκολουθίαν περιέχον.... Νεωστί διορθωθέν καί δι᾿ ἑνός Προλόγου πλουτισθέν ὑπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου.

Ἔκδοσις Δευτέρα....Βενετία 1848.
ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ:

«Ὅταν ἔρχεται πειρασμός, καλό εἶναι νά προσευχόμαστε, νά βοηθήσει ὁ Κύριος, νά ὑπομένουμε καί κατόπιν πρέπει νά δοξολογήσουμε τόν Κύριο, πού ἐπιτρέπει τούς πειρασμούς γιά τήν σωτηρία μας. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα πρέπει νά προσευχόμαστε, ὁ καιρός τῶν πειρασμῶν νά περάσει, χωρίς βλάβη τῆς ψυχῆς. Ἡ σωτηρία ἔρχεται μετά τούς πειρασμούς, γιατί ἐκεῖνος πού δέν δέχεται τούς πειρασμούς, διώχνει καί τήν σωτηρία. Ἐκτός αὐτοῦ, μένει καί χωρίς νά ἀποκτήσει πεῖρα».

Δοσίθεος ὁ Πνευματικός (19ος αἰώνας). Ἀπό τό βιβλίο, «Ἄγνωστες ὁσιακές
μορφές Ἁγιορειτῶν τοῦ 19ου αἰ.». Ἀθῆναι 1994.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Ἄν καί τό κάρο ἔχει ἀπό καιρό σταματήσει, ὁ ἁγιορείτικος χρόνος
καλπάζει συντονισμένος μέ τήν αἰωνιότητα.
Ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς μονῆς Ἐσφιγμένου. 
Φωτογραφία Παταπίου μον. Καυσοκαλυβίτου.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Διακοσμημένος δίσκος κολλύβων, ἐπί τοῦ ὁποίου φιλοτεχνήθηκε μέ τίς ἄκρες τῶν δακτύλων, μέ χρωματιστή ζάχαρη, ἡ προσωπογραφία τοῦ ὁσίου
Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. Ἔργο Καυσοκαλυβιτῶν Πατέρων. 
Πανήγυρη Μεγίστης Λαύρας 2007.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Νείλου τοῦ Νέου Μυροβλύτου καί θαυματουργοῦ.... Ψαλλομένη τῇ ἑβδόμῃ Μαΐου καθ᾿ ἥν εὑρέθησαν τά ἅγια αὐτοῦ λείψανα. Ἥτις ἐγράφη μέν μετ᾿ ἐπιμελείας τῇ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Προκοπίου... τοῦ ἐκ τῆς ἱερᾶς βασιλικῆς καί πατριαρχικῆς μονῆς Φιλοθέου... 
Ἐν ἔτει 1847 σωτηρίῳ. Ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Ἄθωνος.


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:

Αληθινά, Αυτή είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο τ' όνομά Της χαροποιεί την ψυχή. Αλλά κι όλος ο ουρανός κι όλη η γη χαίρονται με την αγάπη Tης. Αξιοθαύμαστο κι ακατανόητο πράγμα. Ζη στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα την δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί κι εμάς τους φτωχούς κι αγκαλιάζει με την ευσπλαγχνία Της όλη τη γη κι όλους τους λαούς. Αυτή την Άχραντη Μητέρα Του ο Κύριος την έδωσε σ' εμάς. Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας.
Αυτή είναι η πνευματική μας Μητέρα και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη πρός Αυτήν.

Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

Αυγουστιάτικο ηλιοβασίλεμα στην κορυφή του Άθωνα.
Φωτογραφία Παταπίου μον. Καυσοκαλυβίτου.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Παραμυθίας που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου
Φωτογραφία: Πατάπιος μον. Καυσοκαλυβίτης 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ: 


Εορτοδρόμιον... η ερμηνεία των ασματικών κανόνων όλων των Δεσποτικών και Θεομητoρικών εορτών. 
Αγίου Νικoδήμου Αγιορείτου. Βενετία 1836 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ:

«... Ὁ δέ Θεός, ὅπου εἶναι ὁ μέγας ζωγράφος, ἅπλωσε τήν χεῖρα του καί εὐλόγησε τό ἐργόχειρόν τους καί ἐπρόκοψεν ἡ μυροβόλος αὐτή ἄμπελος, οὐκ ἐν σοφίᾳ κοσμικ ἀλλ᾿ ἐν χάριτι Θεοῦ....
Μυστική κατάνυξις τυλίγει τό ἐργόχειρόν τους μέ εὐωδίαν πνευματικήν, ἁπλήν καί ἁγνήν ὡσάν τήν μυρωδίαν τῶν ξηρῶν χόρτων, ὅπου φυτρώνουν εἰς τούς κρημνούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τά ἔργα πού βγαίνουν ἀπό τήν ταπείνωσιν καί τήν εὐλάβειαν, εἰμπορεῖ νά τά παρομοιάσει κανένας ὡσάν τά δένδρα τά ἀσάλευτα εἰς τά βαθύρριζα, πού τρανεύουν μέ χρόνους καί μέ καιρούς, καί ὁ ἄνθρωπος ἐξίσταται πῶς ἐγεννήθηκαν ἀπό ἕναν ταπεινόν σπόρον, τόν ὁποῖον δέν τόν ἔβλεπεν ἡ ἀλαζονεία μας». 

Ὁ μακαριστός κυρ Φώτης Κόντογλου (1897-1965), γιά τούς Κρήτες ζωγράφους τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Ἀπό τό κείμενό του «Οἱ Παντοκράτορες τοῦ Ἄθω».


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Ὁ Εὐαγγελισμός. Λεπτομέρεια ἀπό ξυλόγλυπτο σταυρό, πιθ. τοῦ 18ου αἰ. 
Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Ἅγιον Ὄρος. 

Φωτογραφία: Πατάπιος μον. Καυσοκαλυβίτης ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ Τό πρίν ἐπιμελῶς συγγραφέν ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους βίβλων παρ᾿ Ἀγαπίου Μοναχοῦ τοῦ Κρητός [τοῦ Μικραγιαννανίτου]. 
Καί τά νῦν μετατυπωθέν τε καί διορθωθέν εἰς δόξαν αὐτῆς τῆς Ἀειπαρθένου Κόρης καί Θεομήτορος. Παρά Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐνετίησιν. Ἔτει ἀπό Θεογονίας ᾳχπα΄[1681]. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ:


Στό παραθύρι μου ἦρθαν χελιδόνια.
Στούς λογισμούς μου ἀκούονται ψαλμοί γιά τήν δόξα σου.
Εὐχαριστῶ τήν καταστροφή πού μέ ὕψωσεν ὡς ἐσένα.
Εὐλογημένες οἱ ἀποτυχίες πού μ᾿ ἔκαμαν ν᾿ ἀκούω τόν ἑσπερινό.
Κάβοι καρτεροῦσαν τό καράβι τῆς νειότης μου ξεκινημένο τήν αὐγή.
Στίς ἅρπες τῶν σκοινιῶν του μάταια πέρασαν οἱ συμφωνίες τῶν ἀνέμων καί πίσω ἀπ᾿ τά κατάρτια μου μάταια ἔσβυσαν ἥλιοι ὠκεανῶν.
Κάβοι καρτεροῦσαν τό καράβι τῆς νειότης μου ξεκινημένο τήν αὐγή.
Σέ μαῦρον κάβο τό καράβι τῆς νειότης μου ἔπεσε.
Πρός τόν Ἄθω πλέουν τά συντρίμματά του, Κυρία τῶν Ἀγγέλων!

         Ζαχαρία Παπαντωνίου, Πεζοί Ρυθμοί.


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


Καυσοκαλυβίτης μοναχός τῆς Καλύβης τῶν Ἰωασαφαίων.
Φωτογραφία (ἀδημοσίευτη) τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰ. ἀπό τό φωτογραφικό ἐργαστήριο τῶν Ἰωασαφαίων.
 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

Περίτεχνο βοτσαλωτό δάπεδο καί τοιχογραφίες στό δυτικό διαβατικό τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Διονυσίου.
 Φωτογραφία Παταπίου μον. Καυσοκαλυβίτου.
 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:
 
Ἡμερολόγιον τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Συλλεχθέν ἐκ τῶν συγγραμμάτων τῶν μεγάλων τῆς Ἐκκλησίας Πατέρων καί Διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀθανασίου καί Νείλου τοῦ Σοφοῦ ὑπό τῆς ἀδελφότητος Ἰωασαφαίων ἁγιογράφων ἐκ τῆς ἱερᾶς Σκήτης Καυσοκαλυβίων τοῦ ἁγιωνύμου ὄρους Ἄθωνος. Ἐν Ἀθήναις .
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ:

«Ἡ ζήλεια εἶναι χειρότερη ἀπ᾿ ὅλα τά κακά. Ὁ ζηλόφθονος συχνά πέφτει. Ὁ Θεός μπορεῖ νά διασκορπίσει ὅλες τίς σκέψεις του. Ἄν μερικές φορές, ἀντιθέτως πρός τήν προσεκτική συμπεριφορά μας, συμβῆ κάτι δυσάρεστο, εἶναι θέλημα Θεοῦ καί ἀναγκαῖο γιά νά γνωρίσουμε τίς ψυχές μας. Τότε εἶναι ἀρκετό σέ μᾶς νά μήν κάνουμε κακό σέ ὅσους μᾶς δυσαρέστησαν μέ λόγο ἤ μέ ἔργο».

                                        Γέρων Δανιήλ (+ 1889)
[ἀπό τό βιβλίο: Βίοι Ἀθωνιτῶν ΙΘ’ αἰ., τ. Β΄, Ὀρμύλια 1995]ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


 Καρυές. Στήν αὐλή τῆς παλαιᾶς Ἀθωνιάδος. Στήν αὐγή μιᾶς καινούργιας μέρας.
 Φωτογραφία Παταπίου μον. Καυσοκαλυβίτου.ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


 Ὁ Ἄθωνας μέ τά μοναστήρια τῆς δυτικῆς ἀκτῆς. Παράσταση στή φαρμακοθήκη τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος. Λεπτομέρεια φορητῆς εἰκόνας τῶν ζωγράφων Ἰωασαφαίων. 
Ἀρχές ΙΘ’ αἰ. Καλύβη Ἁγ. Γεωργίου. Καυσοκαλύβια.ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:


Εὐλογίου Κουρίλα Λαυριώτου. Διοσκουρίδειοι Μελέται καί ὁ Λαυριωτικός Διοσκορίδης. 
Μελέτη κριτική καί ἱστορική. Ἐν Ἀθήναις 1935.