ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 2014

 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:
 
«Ὅλη μου ἡ ζωή ἦ­ταν ἕ­νας πα­ρά­δει­σος. Προ­σευχή, θεία λα­τρεία, ἐρ­γό­χειρο, ὑ­πα­κοή στούς Γέ­ρον­τές μου. Ἀλλά ἡ ὑ­πα­κοή μου ἦ­ταν ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἀ­γά­πης, ὄχι ἀ­ναγ­κα­στική... Ἡ ὑ­πα­κοή δεί­χνει τήν ἀ­γάπη πρός τόν Χρι­στό. Καί ὁ Χρι­στός ἰ­δι­αί­τερα ἀ­γα­πάει τούς ὑ­πά­κου­ους. Γι᾿ αὐτό λέει: ‘‘Ἐγώ τούς ἐμέ φι­λοῦν­τας ἀ­γαπῶ, οἱ δέ ἐμέ ζη­τοῦν­τες εὑ­ρή­σουσι χά­ριν’’ (Πα­ροιμ. 8, 17)».
 Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἡ ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα, ἔκδ. Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014.
 

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


 Σταλακτίτες στήν παγωμένη αὐλή τῆς καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου. Καυσοκαλύβια. 2013.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:Πετρόκτιστες καί  πλινθόκτιστες ἀψίδες στό κωδωνοστάσιο τῆς Νέας Σκήτης.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:«Βίβλος ψυχωφελεστάτη περιέχουσα ἀποκρίσεις διαφόροις ὑποθέσεσιν ἀνηκούσαις. Συγγραφεῖσα μέν παρά τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου.  
Ἐπιμελῶς δέ διορθωθεῖσα... παρά Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Νῦν δέ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα... Ἐνετίησιν 1816».ΜΑΡΤΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:
 
«Ὁ ὀρθόδοξος ἀσκητισμός δέν εἶναι μόνο γιά τά μοναστήρια ἀλλά καί γιά τόν κόσμο. Εἶναι μεγάλη εὐλογία ἡ προσευχή μέσα στό ναό, οἱ μακρές ἀκολουθίες καί ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ ἐν πνεύματι ἀγάπης. Νά ξέρατε πόσες ψυχές βασανίζονται ἀπό τά πάθη καί πόσο ἀνακουφίζονται κοντά στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ!».
                                
 Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἡ ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα, ἔκδ. Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014.


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Παραπλέοντας τόν Ἀνατολικό Ἄθωνα.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


 Τό καθολικό τῆς Μεγίστης Λαύρας. Λεπτομέρεια σύγχρονης φορητῆς εἰκόνας τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. Ἔργο χιλανδαρινοῦ κελίου τοῦ Ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρι.
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:


«Βιβλίον καλούμενον Θηκαρᾶς. Περιέχον ὕμνους τε καί εὐχάς εἰς δόξαν τῆς Ὑπερυμνήτου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος... 
Νεωστί μετατυπωθέν, δαπάνη τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ρούσικου... Ἐν Ἰασίῳ 1814».ΑΠΡΙΛΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:
 
Το­νί­ζον­τας ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης σέ ἐ­πι­σκέ­πτες του τή με­γάλη ἀ­ξία πού ἔ­χουν οἱ ἁ­γι­α­σμέ­νοι τό­ποι, ἀ­φοῦ εἶ­ναι διαπο­τι­σμέ­νοι ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔ­λεγε χα­ρα­κτη­ρι­στικά:
  «Μπαίνω γιά πα­ρά­δει­γμα μέσα σ᾿ ἕνα ἅ­γιο σπή­λαιο, ὅ­πως τό σπή­λαιο τοῦ Ἁ­γίου Ἀ­κα­κίου ἤ τοῦ Ἁ­γίου Νεί­λου στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος ἤ στό σπή­λαιο τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψεως καί δέν προ­λα­βαίνω ν᾿ ἀρ­χίσω νά προ­σεύ­χο­μαι κι ἀ­μέ­σως ὁ ἁ­γι­α­σμέ­νος χῶ­ρος μέ ἀ­νε­βά­ζει στά ὕψη».
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. 
Ἡ ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα, ἔκδ. Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014.


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

 Ἄνοιξη στή μονή Καρακάλλου.
Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

 Ἡ Θεοτόκος Ρόδον τό Ἀμάραντον. Μικροξυλογλυπτικό ἔργο τοῦ ἐργαστηρίου τῶν Νικοδημαίων τῆς καλύβης τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῶν Καυσοκαλυβίων. 1903.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:
 
«Ἐραστής Σοφίας ὑπό τῶν θείων γραφῶν ὁδηγούμενος ἤγουν Εἰσήγησις Δογματική ἐκτεθεῖσα παρά τοῦ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Σεργίου τοῦ Μακραίου. Ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου καί θειωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Κυρίλλου κυρίου κυρίου Κυρίλλου...». Κωνσταντινούπολις 1816.ΙΟΥΛΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

 «Κάθε προσευχή τῆς Ἐκκλησίας βοηθεῖ στήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς. Ἰδιαιτέρως ὅμως βοηθεῖ ἡ λεγόμενη μονολόγιστος εὐχή ἤ νοερά προσευχή ἤ καρδιακή προσευχή, τό ΄΄Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν΄΄.
   Αὐτή ἡ προσευχή, πού ἀνέκαθεν παραδίδεται στό Ἅγιον Ὄρος, ἔχει τό ἑξῆς πλεονέκτημα: ἐπειδή εἶναι μονολόγιστος, δηλαδή μόνο μία πρότασις, μᾶς βοηθεῖ νά συγκεντρώνουμε εὔκολα τόν νοῦ μας. Συγκεντρώνοντας τόν νοῦ μας τόν βυθίζουμε στήν καρδιά καί προσέχουμε ἐκεί νά μήν ἀπασχολεῖται μέ ἄλλα πράγματα καί νοήματα, οὔτε καλά, οὔτε κακά, ἀλλά μόνο μέ τόν Θεό.
   Πολύ βοηθεῖ τούς Χριστιανούς πού εἶναι στόν κόσμο, μέσα στίς διάφορες μέριμνες καί ἀπασχολήσεις τῆς κάθε ἡμέρας, νά βρίσκουν τουλάχιστον λίγα λεπτά ἡσυχίας γιά νά ἀσκοῦνται σ᾿ αὐτὴν τήν προσευχή».
                        μακαριστοῦ ἀρχιμανδρ. Γεωργίου Καψάνη, προηγουμένου Ἱ. Μ. Γρηγορίου


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

 Μεγίστη Λαύρα. Ἡ περίτεχνη Φιάλη τῆς Μονῆς μπροστά στό Καθολικό.

Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

 «Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ ἐν τῷ Ἄθῳ διά προσταγῆς τῆς Θεοτόκου ἐκβλύζει ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας».
Τοιχογραφία τοῦ 1820 στόν νότιο νάρθηκα τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης Ἁγ. Τριάδος Καυσοκαλυβίων. 
Ἐργαστήριο Καρπενησιωτῶν ζωγράφων ὑπό Μητροφάνους μοναχοῦ τοῦ ἐκ Βιζύης.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:


Ἀκολουθίαι καί Μαρτύρια τῶν ἁγίων ἐνδόξων τεσσάρων νέων ὁσιομαρτύρων Εὐθυμίου, Ἰγνατίου, Ἀκακίου καί Ὀνουφρίου, τῶν ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ὑπέρ Χριστοῦ ἀθλησάντων, συγγραφέντα ὑπό Ὀνουφρίου τοῦ Ἰβηρίτου...
Ἐκδίδονται δέ ὑπό Ἀκακίου μοναχοῦ Προδρομίτου..., ἐν Ἀθήναις 1869.


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

 «...Ελάτε όλοι οι Ορθόδοξοι, λαϊκοί και μοναχοί, όσοι τρέχετε να βρείτε την βασιλεία του Θεού, που υπάρχει μέσα σας, και τον θησαυρό που είναι στον αγρό της καρδιάς σας, δηλαδή τον γλυκύ Ιησού Χριστό. με το σκοπό όπως, αφού ελευθερωθεί ο νους σας από την αιχμαλωσία στα γήινα και από την άτακτη περιφορά του και καθαρθεί από τα πάθη η καρδιά με την αδιάλειπτη και φοβερή επίκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τη συνέργεια των άλλων αρετών, που διδάσκονται στο βιβλίο αυτό, ενωθείτε πρώτα με τον εαυτό σας και δια του εαυτού σας με τον Θεό, σύμφωνα με την παράκληση του Κυρίου Ιησού προς τον Πατέρα, που είπε: «ίνα ώσιν εν, ως ημείς εν εσμέν». Κι έτσι, ενωμένοι με το Θεό και τελείως αλλοιωμένοι από την ενέργεια και έκσταση του θείου έρωτα, θεωθείτε στο πιο υψηλό επίπεδο, με νοερή αίσθηση και αδίστακτη βεβαιότητα, επανερχόμενοι στον πρώτο σκοπό του Θεού – που ήταν η θέωση του ανθρώπου – να δοξάζετε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τη μία θεαρχικότατη Θεότητα, στην οποία πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνες των αιώνων. Αμήν».
Ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου,
περί τοῦ βιβλίου ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


 Στά μέρη τῆς Σταυρονικήτα καί τῆς Καλλιάγρας. 
Φωτογραφία Θανάση Ταυρίδη
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


 Ἡ τέχνη τῆς κωδονοκρουσίας. Μονή Ἰβήρων. 
Φωτογραφία Fred Boisonnas
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:Προσκυνητάριον τοῦ βασιλικοῦ, πατριαρχικοῦ, σταυροπηγιακοῦ τε καί σεβασμίου ἱεροῦ μοναστηρίου τοῦ Δοχειαρίου, τοῦ ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος.
Συσταθέν καί φιλοπονηθέν παρά τοῦ πανοσιολογιωτάτου... Κυρίλλου τοῦ ἐκ Σμύρνης... 
Ἐν Βουκουρστίῳ 1843