ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 2018

 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Περί τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους τοῦ Ἄθω ἐν εἴδει Ἐγκωμίου καί Διηγήσεως.
(…) Κατά πολλά σ᾿ ἀγάπησεν ἡ πάναγνος Μαρία,
σ᾿ ἐπλούτισε, σ᾿ ἐστόλισε μέ ἀγαθά μυρία,
μέ σκήταις, μοναστήρια καί μέ πολλά κελλία,
μέ καλογήρους ὁποῦ ζοῦν, Ἀγγέλων πολιτεία,
εἰς τά ὁποῖα εὑρίσκονται χιλιάδες τοιοῦτοι
ἐγκρατευταί ἐνάρετοι μέ πνευματικά πλούτη.
Ἄλλοι εἰς μοναστήρια, ἄλλοι δέ εἰς κελλία
καί ἄλλοι, ὡς θερμότεροι, εἰς τά ἀσκηταρεῖα.
Μέ εἰκόνας θαυματουργούς καί λείψανα ἁγίων 
πανθαύμαστα πανέντιμα, πού βλύζουν μύρον θεῖον.
(…) Ὡς οὐρανός κατάστερος εἶναι ἐστολισμένον
Τό Ὄρος τοῦτο, τό σεπτόν καί τό χαριτωμένον.
Ἁπάντων καταφύγιον, λιμήν ἀπηλπισμένων
εἶναι κατ᾿ ἀλήθειαν τοῦτο τό εὐλογημένον.
        ἱερομονάχου Εὐθυμίου Λαυριώτου Μακεδόνος τοῦ ΤραπεζουντίουΟΚΤΩΒΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:
  
«Ἡ πνευματική ἀνδρεία συνίσταται στή σταθερή καί ἀκλόνητη ἐλπίδα στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά ὅ,τι καί νά μᾶς συμβαίνει, σέ ὁποιονδήποτε πειρασμό καί νά πέσουμε. Ἔστω κι ἄν διαλυόταν ἡ γῆ κάτω ἀπό τά πόδια μας. Ἔστω κι ἄν ὅλος ὁ κόσμος καί ὅλος ὁ Ἅδης ὁρμοῦσε ἐναντίον μας».
                                            
ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σαχάρωφ τοῦ Ἔσσεξ


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Τό διαβατικό τῆς πύλης τῆς μονῆς Φιλοθέου. 
Φωτογραφία Γ. Κουτούδη


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Ἡ τέχνη τῆς μαρμαρογλυπτικῆς. 
Σταυρός στόν τρούλο παρεκκλησίου στήν Ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:

 

Ραφαήλ Καυσοκαλυβίτου, ἱερομ. 
ΚΔ΄ Οἴκοι χαιρετιστήριοι στήν ἁγία Βαρβάρα, Βενετία 1780
  
«Ἰαματική Χάρις ἤτοι Βιβλιαρίδιον περιέχον ΚΔ΄ Οἴκους κατά Ἀλφάβητον, καί μία εὐχήν, ἱκετηρίως λεγόμενα ἔμπροσθεν τῆς θείας εἰκόνος τῆς μεγαλομάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας. Ἀρίστως συντεθέντα παρά τοῦ ἱερολογιωτάτου κυρίου Ραφαήλ, τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ Καυσοκαλύβῃ ἀσκουμένου, τῇ ὑπό τήν μεγίστην καί ἁγίαν Λαύραν. Ἐπιμελείᾳ καί διορθώσει προηγουμένου Κυρίλλου Λαυριώτου. ᾳψπ΄, Ἐνετίησιν, 1780».