ΒΙΒΛΙΑ π. ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

Κυκλοφοροῦν τά ἑξῆς ἔργα τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου:Ἀθωνικά Ὑμναγιολογικά Μελετήματα 1
ἐκδόσεις Κυριακίδη (Θεσσαλονίκη) 2017


Υπό τόν τίτλο Ἀθωνικά Ὑμναγιολογικά Μελετήματα 1, ἀπό τίς ἐκδόσεις Κυριακίδη (Θεσσαλονίκη) καί στή σειρά «Λειτουργικά καί Ὑμνολογικά Παράλληλα» ἀρ. 6, πού διευθύνει ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παν. Σκαλτσῆς,
κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου. Στό βιβλίο, πού προλογίζει ὁ καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐμπεριέχονται οἱ ἀκόλουθες δεκαοκτώ ὑμνογραφικές, ἁγιολογικές καί λειτουργικές μελέτες:
1. Τό ὑμναγιολογικό ἔργο τοῦ μοναχοῦ Ἰακώβου Νεασκητιώτου († 1869). Ἡ Ἀκολουθία τῶν ὁσίων Ἀντωνίου καί Θεοδοσίου, δομητόρων τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου.

2. Ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ὑμναγιολογικά ἔργα πρός τιμήν τοῦ Ἁγιορείτου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ τοῦ ἐκ Κλειτζοῦ τῶν Ἀγράφων

3. Ὁ «μακάριος καί ἀοίδιμος Διδάσκαλος Θεοδώρητος» Λαυριώτης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων. Συμβολή στή μελέτη τοῦ βίου καί τῶν ἔργων του, μέσα ἀπό ἀνέκδοτα κείμενα.

4. Ἀνέκδοτες τυπικές λειτουργικές διατάξεις σέ κώδικες τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.

5. ΚΔ΄ Οἴκοι χαιρετήσιμοι εἰς τόν ἅγιον Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα. Τό ἔργο καί ὁ ποιητής του ἱερομόναχος Ἰσίδωρος Κυριακόπουλος.

6. Ἀνέκδοτοι ὀκτώηχοι Κανόνες στόν Μέγα Ἀντώνιο. Τό ἔργο καί ὁ ποιητής του, μοναχός Ἀντώνιος Λαυριώτης.        

7. Ὁ ἁγιορείτης λόγιος Κύριλλος Λαυριώτης καί τά ἀνέκδοτα Συναξάρια τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου. Συμβολή στή μελέτη τοῦ ἔργου του.

8. Ὁ Ἅγιος Μακάριος Κορίνθου ὁ Νοταρᾶς (1735-1805) καί ἡ Ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσάρων Μακαρίων. Συμβολή στή μελέτη τῆς ὑμνογραφίας του.

9. Ἡ πανηγυρική Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Μακαρίων καί οἱ Ἁγιορεῖτες ὑμνογράφοι Χριστοφόρος Προδρομίτης καί Ἀντώνιος Νεασκητιώτης. 

10. Ἁγίου Ἰσιδώρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1347-1350), «Κανών χαρμόσυνος εἰς τόν Τίμιον Πρόδρομον». 

11. Ἀσματικός Κανόνας στόν ἅγιο Ἀχίλλιο τῆς Λάρισας. Τό ἔργο καί ὁ ποιητής του Χαρίτων Τρικκαῖος

12. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Σχήματος. Ἑρμηνεία καί θεολογία τῶν εὐχῶν τῆς μοναχικῆς καθιερώσεως

13. Ὁ ἁγιορείτης ὑμνογράφος Νήφων Ἰβηροσκητιώτης καί οἱ Χαιρετιστήριοι Οἴκοι του στούς ἁγίους Ἀντώνιο καί Ἀθανάσιο ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας, τούς Μεγάλους.

14. Ὁ ἅγιος Μιχαήλ ὁ ἐκ Γρανίτσης καί ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσας. Συμβολή στή μελέτη τῆς ὑμνογραφίας καί τῆς εἰκονογραφίας του.

15. Ὁ Καυσοκαλυβίτης μοναχός Θεόκλητος Καρατζᾶς ὁ Βυζάντιος καί τό ὑμνογραφικό του ἔργο.

16. Ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ὑμνογραφήματα τοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου τῆς περιόδου 1926-1941 στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Συμβολή στή μελέτη τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου του.

17. Ὁ ἱεροδιάκονος Βενέδικτος ὁ «ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ» καί τό ὑμνογραφικό του ἔργο.

18. Ἁγιορείτικη Ἀγρυπνία: Διάλογοι μέ τόν Θεό σέ ὧρες νυκτερινές.


σιος Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης
Βιος - Παρακλητικός Κανών
κδ. Καλύβη γ. κακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014, λιαν. τιμή 8 Ε
Μετά τοῦ Παρακλητικοῦ κανόνος πρός τόν Ἅγιο 

Ἔκδοση Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου 
Σειρά: Ἐρημοπολῖτες ἀρ. 11

 (...) Ἡ ἁγιοτόκος καί ἱστορική ἱερά Καλύβη μας, πού παραδίδει στούς εὐσεβεῖς ἀναγνῶστες τήν ἔκδοση αὐτή, σεμνύνεται ἰδιαιτέρως γιά τόν βιογραφούμενο ὅσιο Ἀκάκιο, τόν καί πρῶτο κτίτορα τῆς Καλύβης, καθώς σ᾿ αὐτήν ἀσκήθηκε ἐπί πενῆντα ὁλόκληρα χρόνια.
Ἡ ἱστορία τῆς καλύβης ξεκινᾶ τό ἔτος 1680, ὅταν ὁ Ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης ὁ ἐξ Ἀγράφων ἔφθασε στήν περιοχή τῆς καλύβης, καί συγκεκριμένα στό σπήλαιο, στό ὁποῖο εἶχε ἀσκηθεῖ ἕνα μέρος τῆς ζωῆς του ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης († περ. 1365). Τή θαυμαστή πολιτεία τοῦ Ὁσίου Ἀκακίου μιμήθηκαν σέ ὅλα κυρίως τρεῖς ἀπό τούς μαθητές του, πού ἀσκήθηκαν ἐπί χρόνια ὡς ὑποτακτικοί του στήν καλύβη του καί οἱ ὁποῖοι 
ἀργότερα ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στόν Χριστό, ἀφοῦ προετοιμάστηκαν πνευματικά ἀπό τόν Ὅσιο. Πρόκειται γιά τόν ὁσιομάρτυρα Ρωμανό ἀπό τά Ἄγραφα, πού μαρτύρησε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1694, τόν ὁσιομάρτυρα Νικόδημο ἀπό τή Βόρειο Ἤπειρο, πού μαρτύρησε στό Μπεράτι τῆς Ἀλβανίας τό 1722, καί τόν ὁσιομάρτυρα Παχώμιο, ὁμογενή ἀπό τήν Κάτω Ρωσία, πού μαρτύρησε στή Μικρά Ἀσία τό 1730. Τό μαρτύριό τους, ὅπως καί πολλῶν ἄλλων νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, συνέταξε ὁ λόγιος ἱερομόναχος Ἰωνᾶς ὁ Καυσοκαλυβίτης (†1765), τελευταῖος ὑποτακτικός τοῦ ὁσίου Ἀκακίου, βιογράφος καί ὑμνογράφος του, ἀπό τίς σημαντικότερες πνευματικές ἁγιορείτικες μορφές κατά τόν
18ο αἰ. Κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ Ὁσίου Ἀκακίου, ὁ παπα-Ἰωνᾶς ἔκτισε τό σημερινό Κυριακό τῆς Σκήτης (1745) καί τό παρεκκλήσι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου (1747). Ἐκτός ἀπό τόν Βίο τοῦ ὁσίου Ἀκακίου καί τῶν μαθητῶν του, πού συντάχθηκε ἀπό τόν παπα-Ἰωνᾶ καί ὁ ὁποῖος στήν παρούσα ἔκδοση παραδίδεται σέ ἀπόδοση στή νεοελληνική ἀπό τόν Γέροντα Πατάπιο, τό βιβλίο περιέχει καί τόν Παρακλητικό Κανόνα πρός τόν ἴδιο Ἅγιο. 


σιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
γιότητα στόν 21ο αώνα
κδ. Καλύβη γ. κακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014, β' εκδοση, λιαν. τιμή 8 Ε             Μετά τοῦ Παρακλητικοῦ κανόνος πρός τόν Ἅγιο

Ἔκδοση Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου
Σειρά: Ἐρημοπολῖτες ἀρ. 10

(...) Διαβάζοντας τίς πολύτιμες αὐτές μαρτυρίες γιά τόν ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, ἀντιλαμβανόμαστε πώς ἡ ζωή πολλῶν ἀπό τούς ἀνθρώπους πού γνώρισαν καί συναναστράφηκαν τόν Ἅγιο ἄλλαξε ριζικά, γιατί ἡ παρουσία του ἦταν καταλυτική καί σφράγισε τήν ὕπαρξή τους

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
Βιβλιοθηκαρίου Ἱ. Σκήτης Καυσοκαλυβίων
Διδάκτορος Θεολογίας Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ὁ μοναχός Ἰάκωβος Νεασκητιώτης († 1869)
καί τό ἔργο του.
Ὑμναγιολογικά γιά τή Θεοτόκο καί τούς Ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες
Συμβολή στή μελέτη τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ κατά τόν 19ο αἰώνα

Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου. Ἅγιον Ὄρος 2014
Σύνολο σελίδων 912, λιαν. τιμή 50 ΕΠρόκειται γιά Διδακτορική Διατριβή πού ὑποβλήθηκε στό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε μέ ἄριστα τόν Νοέμβριο τοῦ 2012.
Στή μελέτη αὐτή παρουσιάζεται μία σημαντική ἐκκλησιαστική προσωπικότητα τοῦ 19ου αἰώνα, τοῦ λογίου Ἁγιορείτου μοναχοῦ Ἰακώβου Νεασκητιώτου. Ἀντικείμενο τῆς μελέτης ὑπῆρξε ἐπίσης ἡ παρουσίαση καί ἀνάλυση τοῦ κωδικογραφικοῦ καί συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Ἰακώβου, μέ
ἔμφαση στό ὑμναγιολογικό του ἔργο γιά τή Θεοτόκο καί τούς Ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες.
Ὁ μοναχός Ἰάκωβος γεννήθηκε στά Κύθηρα, πιθανότατα τήν τελευταία δεκαετία τοῦ 18ου αἰ., ἐνῶ τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του ἔζησε στό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκάρη μοναχός στή μονή Ἐσφιγμένου, ἀλλά ἀσκήθηκε καί στή μονή Ἁγίου Παύλου, τή Νέα Σκήτη καί τήν βατοπαιδινή σκήτη Ἁγίου Δημητρίου. Ἐκοιμήθη, σύμφωνα μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις, τό 1869.
Ἡ καταγραφή τῆς κωδικογραφικῆς του δράσης ἀποκάλυψε τόν Ἰάκωβο ὡς τόν παραγωγικότερο Ἁγιορείτη γραφέα, πιθανότατα ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀφοῦ ἀπό τή γραφίδα του ἐξῆλθαν, κατά τήν περίοδο 1824-1868, 215 χειρόγραφα, ἡ πλειονότητα τῶν ὁποῖων εἶναι ἄγνωστα καί ἀκαταλογογράφητα.
Ὁ Ἰάκωβος ὡς συγγραφέας εἶχε εὐρύ πεδίο συγγραφῆς, ἀπό τήν ὑμνογραφία καί τή μετάφραση σέ ἁπλούστερη γλώσσα ἁγιολογικῶν, πατερικῶν καί ἀσκητικῶν κειμένων ὥς τήν ἁγιορειτική ἱστορία καί τά θεολογικά καί ἀντιρρητικά του κείμενα. Στό βιβλίο ἐπιχειρεῖται μιά πρώτη καταγραφή τοῦ μέχρι σήμερα γνωστοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Ἰακώβου. Ἐντοπίστηκαν νέα ἔργα, ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα τά περισσότερα. Καταγράφηκαν 42 ἁγιολογικά, 91 ὑμνογραφικά, 38 μεταφραστικά, 25 λειτουργικά καί περί τά 42 θεολογικά ἔργα. Ἀπό τήν καταγραφή αὐτή ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι πρόκειται γιά τόν πολυγραφέστερο Ἁγιορείτη συγγραφέα κατά τόν 19ο αἰώνα.
Ἡ μελέτη αὐτή στρέφει τό βλέμμα τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας στό ἄγνωστο, στό μεγαλύτερο μέρος του, συγγραφικό ἔργο τοῦ Ἰακώβου, καθώς ἀπ᾿ αὐτό ἀντλοῦνται πολύτιμες πληροφορίες, πού ἀφοροῦν σέ ἱερά πρόσωπα,
πού συνδέονται ἄμεσα μέ τό Ἅγιον Ὄρος, στόν ἁγιορειτικό μοναστικό βίο τῶν χρόνων τῆς μετεπαναστατικῆς ἀθωνικῆς περιόδου καί στή λειτουργική ζωή τῶν ἐνασκουμένων στόν ἱερό Ἄθωνα. Ὡς ἐκ τούτου, τό βιβλίο αὐτό συμβάλλει στή μελέτη τῆς ἱστορίας τῆς μεταβυζαντινῆς ἁγιολογικῆς, ὑμνογραφικῆς καί λειτουργικῆς γραμματείας, στήν ἔρευνα σχετικά μέ τήν ἁγιορειτική ὑμνογραφική καί ἁγιολογική παραγωγή, στή μελέτη τῆς ἀθωνικῆς προσωπογραφίας καί τοῦ ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ κατά τόν 19ο αἰώνα, καθώς καί τῆς νεότερης πνευματικῆς πορείας τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί, κατ᾿ ἐπέκταση, τοῦ Γένους μας.

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
Ὁ μοναχός Ἰάκωβος Νεασκητιώτης († 1869) καί τό ἔργο του

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Βιβλιοπωλεῖο – Ἐκδόσεις Ἀντώνης Σταμούλης
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ 38, στό κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310-264748
Θά τό βρεῖτε ἐπίσης, στό
Βιβλιοπωλεῖο «Ναυτίλος», Χαριλάου Τρικούπη 28, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, τηλ. 210-3616204

ζητεῖστε το ἀπ᾿ εὐθείας ἀπό τήν Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου στό Ἅγιον Ὄρος, νά σᾶς σταλεῖ ἐπί ἀντικαταβολῇ
Ἱερά Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου
Τ.Θ. 9 63087 Δάφνη ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
τηλ. 23770-23717 καί 6946921281


Ἅγιον Ὄρος.

Βηματίζοντας στόν τόπο καί τήν ἱστορία του

ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2012, σελ.: 330, λιαν. τιμή 13 Ε Τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου: Ἅγιον Ὄρος. Βηματίζοντας στόν τόπο καί τήν ἱστορία του περιλαμβάνει 20 κείμενα μέ ἀναφορά στήν ὑπερχιλιόχρονη ἁγιορειτική πνευματικότητα, ἱστορία, τέχνη καί παράδοση.
Τό νέο βιβλίο ἐγκαινιάζει μία νέα σειρά στίς ἐκδόσεις τῆς Καλύβης, μέ τόν γενικό τίτλο: Ἁγιορείτικος Λόγος.
Ἁγιασμένες μορφές τῶν Καυσοκαλυβίων.
Ἀπό τόν ὅσιο Μάξιμο ὥς τόν γέροντα Πορφύριο.

ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2007,  γ΄ ἔκδοση, 2013, λιαν. τιμή 13 Ε


     Τό βιβλίο αὐτό μιλάει γιά τίς ἁγιασμένες μορφές πού ἔζησαν στήν ἁγιορείτικη σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων. Εἶναι ἕνα πνευματικό ὁδοιπορικό στά φωτεινά μονοπάτια τῆς ἁγιότητας καί τῆς ἀναζήτησης τῆς κατά Θεόν εὐτυχίας, πού θά κάνει μέ τό ξεφύλλισμά του ὁ σύγχρονος ἀναζητητής τῆς ἀλήθειας. Ἀπό τόν ὅσιο Μάξιμο τόν Καυσοκαλύβη, τόν μεγάλο αὐτόν ἡσυχαστή τοῦ 14 ου αἰ. μέχρι καί τόν σύγχρονό μας γέροντα Πορφύριο, μιά χρυσή ἀδιάκοπη ἁλυσίδα μεγάλων ὁσίων καί ἐνάρετων γερόντων ὕφαναν τό περιούσιο ἐργόχειρο τῆς ψυχῆς τους στά ἐρημικά ἀλλά πάντερπνα Καυσοκαλύβια.


Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης.
Ἁγιολογία-Ὑμνογραφία-Τέχνη. Συμβολή στή μελέτη τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ κατά τό 14ο αἰ.

ἔκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 555, λιαν. τιμή 35 Ε

Ἡ διαπρεπής ἁγιορειτική ἀσκητική μορφή τοῦ Ὁσίου μελετᾶται μέσα ἀπό τήν πανεπιστημιακή αὐτή μελέτη, πού ἀξιοποιεῖ ἕνα εὐρύ σύνολο ὑμναγιολογικῶν κειμένων ἀλλά καί ἔργων ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, τά ὁποῖα ἐπίσης πρωτοδημοσιεύονται ἐδῶ. Ἡ θεολογική ἐμβάθυνση σέ πτυχές τῆς μοναχικῆς βιοτῆς τοῦ ὁσίου Μαξίμου ὅπως ὁ Ἡσυχασμός καί ἡ διά Χριστόν σαλότητα, ἡ ἐκτενής βιβλιογραφία καθώς καί ἕνα πλούσιο εὑρετήριο συμπληρώνουν τήν προσπάθεια αὐτή.

                                                                                             

φωτογραφία: Κ. Τσιώλης
Καυσοκαλυβίτικα Νεομαρτυρολογικά. 
Ὑμνοαγιολογικά κείμενα περί Νεομαρτύρων ἀπό τή Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

ἔκδ. Ἡρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2003, λιαν. τιμή: 30 Ε

Στό ἔργο αὐτό, πού εἶναι καρπός συνεργασίας τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου καί τοῦ ἀναπληρ. καθηγητοῦ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Μ. Βαρβούνη, ἐξετάζονται οἱ περί Νεομαρτύρων πληροφορίες ποὐ ὑπάρχουν καί διαφυλάσσονται στήν ἱερά Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων. Πρόκειται γιά ἕνα πλούσιο ὑλικό, πού ἀποτελεῖται ἀπό κείμενα, χειρόγραφα καί ἔντυπα, φορητές εἰκόνες καί τοιχογραφίες. Τό ὑλικό αὐτό καταλογραφεῖται καί μελετᾶται, μέ βάση τήν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία γύρω ἀπό τούς Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι τά τελευταῖα χρόνια βρίσκονται στό ἐπίκεντρο τῆς ἱστορικῆς, θεολογικῆς καί λαογραφικῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Ἐκδίδονται ἐπίσης ἐδῶ δύο παραλλαγές μιᾶς συνοπτικῆς διήγησης περί νεομαρτύρων, Ἀκολουθίες, γενικές καί εἰδικές γιά τούς νεομάρτυρες, ἀλλά καί ἐπιστολές νεομαρτύρων. Τέλος, τό ὑλικό συμπληρώνεται μέ μιά ἀναλυτική βιβλιογραφική τεκμηρίωση γιά κάθε ἕναν ἀπό τούς ἀναφερόμενους στά κείμενα τοῦ βιβλίου Νεομάρτυρες. Ἡ προσθήκη αὐτή εἶναι σημαντική, ἀφοῦ τά τελευταῖα χρόνια ἡ ἐπιστημονική βιβλιογραφία γιά τούς νεομάρτυρες ἐπεκτείνεται συνεχπως. Ἔτσι, προσφέρεται μιά βάση, σέ ὅσους θά ἤθελαν νά προχωρήσουν στή μελέτη τῶν νεομαρτύρων, χρησιμοποιώντας ὡς ἀφετηρία καί τό βιβλίο αὐτό.
Κατάλογος τῶν Χειρογράφων Κωδίκων τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων.

ἔκδ. Ἀντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2005,  σελ. 465   λιαν. τιμή 30 Ε

Ἀναλυτική ἐπιστημονική περιγραφή τῶν 242 χειρογράφων τῆς μικρῆς πλήν πολύ ἀξιόλογης συλλογῆς τῆς Σκήτης, πού χρονολογοῦνται ἀπό τόν 11ο ὥς τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. Πλούσια Εὑρετήρια, Πίνακες καί φωτογραφίες.

                                                 
«Διαβάζοντας» τήν εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων.   
Συμβολισμός καί θεολογική ἑρμηνεία,  Ἅγιον Ὄρος: Μυσταγωγία στό Ἅγιο Δωδεκαήμερο
  
ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου, σειρά Εἰκονογραφικά 1, Ἅγιον Ὄρος, β έκδοση 2011  λιαν. τιμή 15 ΕΠροσκυνώντας τήν ἱερή εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων, τῆς ὁποίας ὁ συμβολισμός ἀναλύεται στό βιβλίο αὐτό, ὁ πιστός ἀνταποκρίνεται στό κάλεσμα τῆς ψαλμωδίας Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί πού ἐγεννήθη ὁ Χριστός, καί μελετᾶ, "διαβάζοντας" μέ τά μάτια, τόσο τά σαρκικά ὅσο καί τῆς ψυχῆς του, τή θεολογία τῆς Ἑορτῆς. Χρῶμα, σχέδιο, σύνθεση γίνονται θεολογία. Χωρίς νά στερεῖ ἀπό τόν θεατή - πιστό τή χαρά τῶν αἰσθήσεων, πού πάντα παράγει μιά μεγάλη τέχνη ὅπως ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική ζωγραφική, ἡ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, κατορθώνει νά γίνεται πύλη εἰσόδου στό μυστήριον ξένον καί παράδοξον.Στή νέα αὐτή ἔκδοση, πρωτοδημοσιεύεται τό κείμενο τοῦ π. Παταπίου, Ἅγιον Ὄρος: Μυσταγωγία στό Ἅγιο Δωδεκαήμερο, μέ στοχασμούς γιά τήν έμπειρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων στό Περιβόλι τῆς Παναγίας καθώς καί τή βίωση καί αἴσθηση τοῦ Χρόνου στή μακρόχρονη ἀθωνική παράδοση.Ὅσιος Παρθένιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων ὁ Σκοῦρτος.  Ὁ βίος καί τό ζωγραφικό του ἔργο.   

ἐκδ. Πανευρυτανική Ἕνωση, Ἀθήνα  2010, σελ. 175   λιαν. τιμή 13 Ε


Μελέτη γιά τόν ὁσιακῆς βιοτῆς ἱερομόναχο Παρθένιο, πού συνέδεσε τή ζωή καί τή δράση του μέ σημαντικές πτυχές τῆς ἁγιορειτικῆς ἱστορίας κατά τό 18ο αἰ. Παρουσιάζεται ἡ σχέση του μέ τό φιλοκαλικό κίνημα τῶν ἱερῶν Κολλυβάδων καί τόν ἅγ. Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε Πνευματικός, ἐνῶ γίνονται ἀναφορές στήν ἁγιότητά του ἀλλά καί στήν εὐωδία πού ἐξέπεμπαν τά λείψανά του μετά τήν ἀνακομιδή τους. Γίνεται ἐπίσης ἐκτενής ἀναφορά στήν ὑψηλῆς ποιότητας εἰκονογραφική του τέχνη μέ παράλληλη ἔγχρωμη δημοσίευση τῶν σημαντικότερων ἔργων τοῦ ἐργαστηρίου του.  Ἡ τέχνη τοῦ ὁσίου Παρθενίου καί τοῦ ἐργαστηρίου του, ἐντάσσεται στό ἀνανεωτικό καλλιτεχνικό ρεῦμα, καθαρά ἁγιορείτικο, πού ἐμφανίζεται τό α΄ τέταρτο τοῦ 18 ου αἰώνα καί προτείνει τήν ἐπιστροφή καί ἀντιγραφή τῶν παλαιότερων προτύπων τῆς τέχνης τῶν Παλαιολόγων καί κυρίως τῆς συμβατικά λεγόμενης "Μακεδονικῆς" Σχολῆς. Ἐντυπωσιακές σέ σύνθεση καί ἐκτέλεση τοιχογραφίες ἀλλά καί περίτεχνες φορητές εἰκόνες τοῦ ἐργαστηρίου κοσμοῦν ἱερούς ναούς στόν Ἄθωνα ἀλλά καί ἐκτός αὐτοῦ. Στό βιβλίο ἀναλύεται μέ σχεδιαγράμματα καί ὑπομνήματα τό εἰκονογραφικό πρόγραμμα τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ παρεκκλησίου τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου, ἔργο τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ ἔτους 1759.

          

Ἀπό τό περιοδικό ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ


Βιβλιοπαρουσίαση: Δελτίο Ἐπικοινωνίας Ἱστορικοῦ Λαογραφικοῦ Μουσειακοῦ Κέντρου Εὐρυτανίας , ἀρ. φ. 33 Ὀκτωβ.-Δεκ. 2010

φωτογραφία: Κ. Τσιώλης


γιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας στόν κῆπο τοῦ Θεοῦ.

Ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2000  ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ


 Ἰωνᾶς ὁ Καυσοκαλυβίτης.
 Ὁ βίος καί τά ἔργα μιᾶς πνευματικῆς μορφῆς τοῦ 18ου αἰ.

ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 1999, λιαν. τιμή 5 Ε


                                                                         Χαρίτων ὁ Πνευματικός (1836-1906).
Βίος καί Ἔργα.

ἔκδ. Βρυέννιος, Σειρά: Ὁσίων Θησαύρισμα 2, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 150  


«... Ὁ γέροντας Χαρίτων ὁ Πνευματικός διαζωγραφεῖται στό παρόν πόνημα ὡς ἀσκητική νηπτική
μορφή, ὡς ἄριστος καί ἔμπειρος πνευματικός πού ἄφησε ἐποχή, ὡς ἡσυχαστής καί μύστης τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ὡς λόγιος καί φιλομαθής μοναχός, καί ὡς ὑμνογράφος καί ἄριστος γνώστης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ. Ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Κυριακοῦ τῆς Ἱ. Σκήτης Ἁγ. Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων διασώζει τά περισσότερα χειρόγραφα τοῦ μακαρίου καί εὐλογημένου αὐτοῦ πνευματικοῦ. Δέν ὑπῆρχε γι᾿ αὐτό καταλληλότερο πρόσωπο γιά τήν παρουσίαση τοῦ προσώπου καί τοῦ ἔργου του, ἀπό τόν βιβλιοθηκάριο τῆς Σκήτης μοναχό Πατάπιο, ὁ ὁποῖος καί μέ ἄλλα του δημοσιεύματα συμβάλλει σημαντικά στήν φανέρωση ἀγνώστων ἁγιορειτικῶν μορφῶν καί ποικίλων θησαυρισμάτων καί χαρισμάτων...». 

Ἀπό τόν Πρόλογο τοῦ πρωτοπρεσβ. Θεοδώρου Ζήση, καθηγητή Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςἩ σώζουσα ἀγωνία. Ὁ Βίος τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Παχωμίου.

Ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος.     ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟἩ ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου στά Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μικρό Προσκυνητάρι.

 Ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2010.


Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Αὐτή πού ἀγάπησε πολύ.
Ἁγιολογικά καί ὑμνογραφικά κείμενα.

Ἔκδ. Τέρτιος, ΚατερίνηὉσία Φιλοθέα τοῦ Ἄρτζες. Μία βυζαντινή ἁγία ἀπό τή Μικρά Ἀσία στή Ρουμανία.
Σέ συνεργασία μέ  τόν καθηγ. Δημ. Γόνη.         Ἔκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.
Παρακλητικός Κανόνας, Χαιρετιστήριοι Οἶκοι.


 
ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου,  Ἅγιον Ὄρος 2002,  λιαν. τιμή 7 Ε

Ἅγιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης.
 Βίος, πολιτεία, θαύματα ὑπό Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἀσματική Πανηγυρική Ἀκολουθία.


ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2004, Γ΄ἔκδ.
ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ

                                                                                               ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ


Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νέου ὁσιομάρτυρος Παχωμίου.
Παρακλητικός Κανόνας, Χαιρετιστήριοι Οἶκοι.


ἔκδ. Καλύβη Ἁγ. Άκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2005,  λιαν. τιμή 7 Ε.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

Μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης
Τ.Θ. 9
63087 Δάφνη    ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

τηλ.-φαξ 2377023717 
        κιν.  6946921281
Στά βιβλιοπωλεῖα, έκθέσεις ἱερῶν μονῶν καί ναῶν, για τά παραπάνω βιβλία παρέχεται ἔκπτωση 30% ἐπί τῆς λιανικῆς τιμῆς.