ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ στήν ἐπιθυμία του νά καταστήσει περισσότερο προσιτά στούς ἀναγνῶστες του τά δημιουργήματα τῆς ἁγιορείτικης πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς (μέ ἔμφαση στόν ἁγιορείτικο λόγο καί σκέψη) ἐγκαινιάζει τήν προσφορά σπάνιων ἐκδόσεων, ἁγιορείτικου ἐνδιαφέροντος, σέ ψηφιακή μορφή, ὑπό τόν γενικό τίτλο: Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Στά πλαίσια τῶν τεχνικῶν δυνατοτήτων τοῦ Ἰστολογίου μας ἀλλά καί τῶν συνεργατῶν μας, κάθε ἔντυπο (βιβλίο ἤ περιοδικό) θά προσφερθεῖ σέ μία σειρά ἀναρτήσεων φωτογραφιῶν, καλῆς σχετικά ἀνάλυσης, ὥστε τό κείμενο νά εἶναι ἀναγνώσιμο.

 Νέον Μαρτυρολόγιον. Ἔκδοση πρώτη. Βενετία 1799.
 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

Ἀκολουθία Ἀσματική  μετά  Ἐγκωμίου τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἁγίου Νικόδημου Ἁγιορείτου, ἐν Ἀθήναις 1897

 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώἉγιορείτικη Πολιτεία, μοναχοῦ Ἰωακείμ Ἰβηρίτου
(Θεσσαλονίκη 1921)
πό τό : ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «Ο ΑΘΩΣ»


Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Πύρρου τοῦ Θετταλοῦ.
Ἐπιστολή αὐτοσχέδιος καί ἀδελφική πρός τούς Ἁγιορεῖτας Πατέρας. 
Ἀθῆναι 1851

Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ 


Προσκυνητάριον τῆς Βασιλικής καί Σεβασμίας Μονῆς Μεγίστης Ἁγίας Λαύρας
Μακάριος Τριγώνης, 1772

 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ


Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος Επιστολή

Διακηρύχθεισα παρα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου και της περι Αυτόν Ιεράν Σύνοδον, κατά των ήδη  αναφανεισών Λατινικών Καινοτομιών και τις Επιστολή του αοιδίμου Ευγενίου του Βουλγάρεως περί αυτών.
(Κωνσταντινούπολη 1839) 
 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ


 Απάντησις εις Α. Δημητριέφσκι
Ἰσιδώρου μοναχοῦ, Ἀπάντησις εἰς Α. Δημητριέφσκι περί Διεθνοποιήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐν Σμύρνῃ 1913

  Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώΠροσκυνητάριον της Βασιλικής και Σεβασμίας Μονής Μεγίστης ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
του ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εν τω Άθω.
Εν Βενετία 1780

Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ


Ἀντωνίου μοναχοῦ Νεασκητιώτου, Κανόνες Παρακλητικοί καί Χαιρετισμοί στόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα

Δημοσίευση στό βιβλίο:
 Κανόνες Παρακλητικοί καί Χαιρετισμοί Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πάτραι 1925

 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ


Ἱερομονάχου Παντελεήμονος, Πρός ὑπεράσπισιν τοῦ ἐπιγείου κλήρου τῆς ΘεομήτοροςΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΡΩΣΣΙΣΤΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ Ι.Π.
ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 25  1914

Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ
 

Ακολουθία και Μαρτύριο  του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλληνού.
Ἔκδοση πρώτη. Κωνσταντινούπολις 1840.

 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

 
Ορθόδοξος Λυρική Πανοπλία.  
Αρχ. Πανάρετος Πολυκάρπου Ἔκδοση Πρώτη. Αθήνα 1927.
 
Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ