Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 1
Στίς μέρες μας πληθαίνουν τά δημοσιεύματα καί οἱ τηλεοπτικές ἐκπομπές, μεγάλης μάλιστα θεαματικότητας, μέ θέμα τους τή Μαγειρική. Ἡ Μαγειρική εἶναι μιά τέχνη˙ θέλει πεῖρα, ἔμπνευση, τεχνική, ὑπομονή, φιλότιμο καί μεράκι. Τίς ἀρετές αὐτές ἀλλά καί τήν ἴδια τήν τέχνη τῆς Μαγειρικῆς ἐξασκοῦν καί οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί, πρός χάριν τῶν ἰδίων, τῶν συνασκητῶν τους ἀλλά καί τῶν πολυάριθμων προσκυνητῶν τοῦ Περιβολιοῦ τῆς Παναγίας. Πάντοτε πρός δόξαν τοῦ ζωοδότου Θεοῦ, πού Τούς δίδει τόν «ἄρτον τόν ἐπιούσιον» καί εὐχαριστίαν πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, ἡ ὁποία ἔχει εὐλογήσει μέσα στό Περιβόλι της νά εὐδοκιμοῦν ὅλα τά λαχανικά καί τά φροῦτα στούς μεγάλους καί μικρούς ἀθωνικούς λαχανοκηπους, κάνοντάς το ἀλλον ἐπίγειο παράδεισο.

   Τέχνη λοιπόν ἡ Ἁγιορειτική Μαγειρική καί ὡς ἁγιορείτικη τέχνη ἐλκύει τό ἐνδιαφέρον καί τοῦ ἱστολογίου μας ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ.

   Γιά τόν λόγο αὐτό, καί ἀνταποκρινόμενοι στό αἴτημα ἀρκετῶν ἀπό τούς ἀναγνῶστες μας τολμοῦμε τήν παράθεση ὁλίγων συνταγῶν μαγειρικῆς πού ὡς βασικά ὑλικά τους ἔχουν τά λαχανικά, τά ὁποῖα παράγονται στούς ἀθωνικούς λαχανόκηπους. Ἐννοεῖτε πῶς μέ τίς δημοσιεύσεις αὐτές δέν στοχεύουμε, ὄχι μόνο νά ἀντικαταστήσουμε ἀλλά οὔτε κἄν νά συμπληρώσουμε τίς ἤδη δημοσιευμένες συνταγές ἀπό καταξιωμένους Ἁγιορεῖτες μαγείρους. Ἁπλῶς διατυπώνουμε «ἁγιορείτικο λόγο», ἀρτιμένο –αὐτή τή φορά- μέ τά ἐδέσματα τῆς ἁγιορειτικῆς μαγειρικῆς. Ἄλλωστε, νά μή ξεχνᾶμε ὅτι ὁ «ἁγιορείτικος λόγος» συνοδεύει πάντοτε τούς Ἁγιορεῖτες μοναχούς ἀλλά καί τούς προσκυνητές κατά τό γεῦμα τους, ἀφοῦ κατά τή διάρκειά του, ὁ μοναχός-ἀναγνώστης διαβάζει τόν βίο τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας ἤ ἀποσπάσματα ἀπό πατερικά κείμενα.

  Πρίν τή δημοσίευση τῶν πρωτότυπων Συνταγῶν μας, στήν ἑπόμενη ἀνάρτησή μας θά παραθέσουμε ἕνα πρωτοδημοσευόμενο κείμενο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, ὡς ἀναγκαῖα καί ἐλπίζουμε κατατοπιστική Εἰσαγωγή στήν Ἁγιορείτικη Μαγειρική. Τοῦ ἰδίου Γέροντα θά εἶναι καί οἱ δημοσιευόμενες Συνταγές, πού θά ἀναρτοῦμε κατά καιρούς στό ἱστολόγιό μας. 

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

ΜΝΗΜΗ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ - ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

5 Ἰουλίου/18 Ἰουλίου
Μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου
Αρχίζει απόψε ο πανηγυρικός εορτασμός της μνήμης του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, με την μεγαλοπρεπή αγρυπνία στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.

Τήν ἐν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, ἀγγέλων τάγματα. Πῶς μετά σώματος πρός ἀοράτους συμπλοκάς, ἐχώρισας ἀοίδιμε; καί κατετραυμάτισας τῶν δαιμόνων τάς φάλαγγας; Ὅθεν Ἀθανάσιε, ὁ Χριστός σέ τιμήσατο πλουσίαις δωρεαῖς. Διό Πάτερ πρέσβευε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. 


Αεροφωτογραφία της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Καθολικό της Μονής Μεγίστης Λαύρας

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τό ἱστολόγιό μας ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  καλεῖ τούς φιλοαθωνῖτες ἀναγνῶστες μας τῆς περιοχῆς τῶν Ἀθηνῶν νά συμμετάσχουν στήν Πανήγυρη τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ πού θά τελεστεῖ στό καθολικό τῆς μονῆς Πεντέλης
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019