Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, ΨΑΛΛΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
ΨΑΛΛΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
       
 

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.

Πρός Χριστόν τόν Σωτῆρα πάτερ Ἀκάκιε, σέ πρεσβευτήν καί μεσίτην ἡμεῖς κεκτήμεθα νῦν, συμπαράλαβε τούς τρεῖς Ὁσιομάρτυρας, σούς φοιτητάς τόν Ρωμανόν καί τόν Παχώμιον ὁμοῦ Νικόδημον καί αἰτεῖτε, δωρηθῆναι πλημμελημάτων, ἡμῶν τήν λύσιν καί παντοίων δεινῶν.

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

 Προσκυνητάριον της Βασιλικής και Σεβασμίας Μονής Μεγίστης 
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
του ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εν τω Άθω.
Εν Βενετία 1780


«Προσκυνητάριον τῆς Βασιλικῆς καί Σεβασμίας Ἁγίας Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ
Συντεθέν μέν παρά τοῦ πανοσιολογιωτάτου γεροπροηγουμένου καί Σκευοφύλακος τῆς αὐτῆς Μονῆς, κυρίου Σάββα. Τύποις δέ νῦν ἐκδοθέν, ἐπιμελείᾳ σπουδῇ, καί δαπάνῃ τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀνηψιοῦ αὐτοῦ προηγουμένου Κυρίλλου. ᾳχπ’ Ἐνετίησιν 1780»
 


Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Δωροθέου, οἱ Κατανυκτικοί Λόγοι. Ἔκδοσις τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθω ἱερᾶς καί σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, τοῦ Ῥωσσικοῦ. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1871.

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Τί εἶναι ὁ Παράδεισος....

 «Καί τί εἶναι ὁ Παράδεισος, καί ἡ μακαριότης, τά ὁποῖα ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς καί ὅσιοι ἄνθρωποι ἐλπίζουσι νά ἀπολαύσουν; Νά βλέπωμεν τό πρόσωπον τοῦ Θεοῦ πρόσωπον πρός πρόσωπον εἰς ἐκείνην τήν ἀνεκλάλητον δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας του. Νά Τόν ἀγαποῦμε αἰωνίως, νά Τόν ἔχωμεν εἰς τήν καρδίαν μας, χωρίς νά λείπει ποτέ. Νά δοξαζόμεθα μέ θεϊκήν δόξαν».
                                                ἅγιος ἱερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Φιλοθεΐτης