Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Η ΥΠΑΚΟΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ«Ὅλη μου ἡ ζωή ἦ­ταν ἕ­νας πα­ρά­δει­σος. Προ­σευχή, θεία λα­τρεία, ἐρ­γό­χειρο, ὑ­πα­κοή στούς Γέ­ρον­τές μου. Ἀλλά ἡ ὑ­πα­κοή μου ἦ­ταν ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἀ­γά­πης, ὄχι ἀ­ναγ­κα­στική... Ἡ ὑ­πα­κοή δεί­χνει τήν ἀ­γάπη πρός τόν Χρι­στό. Καί ὁ Χρι­στός ἰ­δι­αί­τερα ἀ­γα­πάει τούς ὑ­πά­κου­ους. Γι᾿ αὐτό λέει: ‘‘Ἐγώ τούς ἐμέ φι­λοῦν­τας ἀ­γαπῶ, οἱ δέ ἐμέ ζη­τοῦν­τες εὑ­ρή­σουσι χά­ριν’’ (Πα­ροιμ. 8, 17)».

 Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἡ ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα, ἔκδ. Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014.