Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ
Πορεία πρός τό Πάσχα,

μέσα ἀπό τήν ἁγιορείτικη εἰκονογραφική τέχνη 3.
Προσευχή τοῦ Χριστοῦ καί ἡ Προδοσία.


Τοιχογραφίες γ΄μισοῦ τοῦ 18ου αἰ. Κυριακό Καυσοκαλυβίων. Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Παρθενίου Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων.
Δημοσίευση: ἀδημοσίευτη.

Ἀνάκρισις τοῦ Καϊάφα.Τοιχογραφία γ΄μισοῦ τοῦ 18ου αἰ. Κυριακό Καυσοκαλυβίων. Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Παρθενίου Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων.
Δημοσίευση: ἀδημοσίευτη.


Ἀπόνιψις τοῦ Πιλάτου.Τοιχογραφία γ΄μισοῦ τοῦ 18ου αἰ. Κυριακό Καυσοκαλυβίων. Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Παρθενίου Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων.
Δημοσίευση: ἀδημοσίευτη.