Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


«Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον Ἀόρατος Πόλεμος. Συντεθέν μέ πρῶτον παρά τινος σοφοῦ ἀνδρός καλλωπισθέν δέ, καί διορθωθέν μετά πλείστης ἐπιμελείας παρά τοῦ ὁσιωτάτου ἐν μοναχοῖς κυρίου Νικοδήμου. Ἐν ᾧ προσετέθησαν παρά τοῦ αὐτοῦ καί Εὐχαί κατά ἀλφάβητον ἐν εἴδει οἴκων εἰς τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν κατανυκτικαί καί ὡραῖαι. Νέα Ἔκδοσις. Βενετία 1870».