Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑΠερί τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους τοῦ Ἄθω ἐν εἴδει Ἐγκωμίου καί Διηγήσεως.

(…) Κατά πολλά σ᾿ ἀγάπησεν ἡ πάναγνος Μαρία,
σ᾿ ἐπλούτισε, σ᾿ ἐστόλισε μέ ἀγαθά μυρία,
μέ σκήταις, μοναστήρια καί μέ πολλά κελλία,
μέ καλογήρους ὁποῦ ζοῦν, Ἀγγέλων πολιτεία,
εἰς τά ὁποῖα εὑρίσκονται χιλιάδες τοιοῦτοι
ἐγκρατευταί ἐνάρετοι μέ πνευματικά πλούτη.
Ἄλλοι εἰς μοναστήρια, ἄλλοι δέ εἰς κελλία
καί ἄλλοι, ὡς θερμότεροι, εἰς τά ἀσκηταρεῖα.
Μέ εἰκόνας θαυματουργούς καί λείψανα ἁγίων
πανθαύμαστα πανέντιμα, πού βλύζουν μύρον θεῖον.
(…) Ὡς οὐρανός κατάστερος εἶναι ἐστολισμένον
Τό Ὄρος τοῦτο, τό σεπτόν καί τό χαριτωμένον.
Ἁπάντων καταφύγιον, λιμήν ἀπηλπισμένων
εἶναι κατ᾿ ἀλήθειαν τοῦτο τό εὐλογημένον.

        ἱερομονάχου Εὐθυμίου Λαυριώτου Μακεδόνος τοῦ Τραπεζουντίου