Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΠάσχα τῶν Ἑλλήνων


Ὄλυμπος Καρπάθου. Λιτανεία Τρίτης Διακαινησίμου
Κέρκυρα. Λιτανεία Δευτέρας Διακαινησίμου.


Πάσχα στήν ΚέρκυραἌγιον Ὄρος. Καυσοκαλύβια.

Δεῦτε λάβετε φῶς!
Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Ἀρχιμανδρίτου Προδρόμου, καθηγουμένου Μεγίστης Λαύρας.

Λόγος εἰς τήν Πανήγυριν τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προστάτου τῆς νήσου Σκύρου
(...)
ἅγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος ὅπως καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀσφαλῶς δέν ἔχουν ἀνάγκη κάποιον ρητορικόν κάλαμον νά ἐγγίξει ἐπάνω τους, ἀφοῦ καί μόνη ἡ ἄπειρος σοφία καί δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀρκετή διά νά τιμήσῃ τοιούτους πιστούς δούλους.
Δέν θά ἠδυνάμεθα ὅμως νά μήν ἀνταποκριθῶμεν εἰς τήν μεγάλην ἀγάπην καί εὐλάβειαν, ὑμῶν τῶν συμμετεχόντων εἰς τήν ἱεράν αὐτήν καί θείαν μυσταγωγίαν. Ἀγάπην τήν ὁποίαν ἐπιδεικνύετε μέ κάθε τρόπον καθ’ ἔτος πρός τόν ἅγιον Γεώργιον, τόν ἅγιον προστάτην τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Μετοχίου τῆς φιλτάτης ἡμῶν πνευματικῆς γεννέτειρας, τῆς ἱερᾶς καί παμμεγίστης Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, καί συνάμα, προστάτην τῆς εὐλογημένης ταύτης νήσου. Τόν ἅγιον τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων. Τόν ἅγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον.
Καί διά τοῦτο ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά κάμωμεν καί ἡμεῖς μίαν ἔστω ἀκροθιγήν διήγησιν τῶν μεγάλων ἀνδραγαθημάτων τούτου τοῦ μάρτυρος.
Καί μάλιστα ὅταν γνωρίζομεν, ὅτι ὅπως τό πλάτος τούτου τοῦ οὐρανοῦ καί τό κάλλος του δέν σμικρύνεται, ἐάν κάποιο χέρι τό περιγράψει ἐπάνω εἰς ἕνα χαρτί, ἔτσι καί τήν στιγμήν ταύτην κατά τήν ὁποίαν ἐγκωμιάζομεν μέ τήν πτωχήν καί ὁλίγην γλώσσαν μας τό ἀνυπέρβλητο πνευματικό κάλλος τοῦ οὐρανόφρονος ἁγίου Γεωργίου.
(...)
Τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος! μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Ὥστε ἐάν μιμηθόμεν τήν ζωήν τοῦ ἁγίου, τά καλά του ἔργα, τάς ἀγαθοεργίας, τήν ὑπομονήν, τήν καρτερίαν, τήν ἀκλόνητον πίστιν του εἰς τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν, τοιαύτην ὥστε ἔδωκεν τήν ἰδίαν αὐτοῦ ζωήν διά τήν ἀγάπην Του, τότε μόνον τιμῶμεν τόν ἅγιον. Τοιοῦτος εἶναι ὁ τρόπος τῆς ἀληθινῆς τιμῆς πρός τόν ἅγιον Γεώργιον καί πρός κάθε ἅγιον: ἡ μίμησις τῶν πολλῶν καί χριστομίμητων ἀρετῶν των!
Καί εἰδικότερον, τήν τελευταίαν αὐτήν περίοδον, κατά τήν ὁποίαν ἡ φιλτάτη πατρίδα μας βιώνει εἰς ὅλας της τάς διαστάσεις τήν οἰκονομικήν κρίσιν, ἡ ὁποία εἶναι ὅμως, πρωταρχικῶς, ἀποτέλεσμα, τῆς πνευματικῆς κρίσεως, πού βιώνει ἀπό δεκαετίας ὁ λαός μας. Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν φύσιν της, ἐκτός τοῦ ὅτι νοηματοδοτεῖ τόν ἀνθρώπινον βίον καί ἔχει μία πνευματικήν ἀποστολήν, συγχρόνως λειτουργεῖ ἐξισορροπητικῶς εἰς τήν κοινωνίαν. Τοιουτοτρόπως, ἡ τρέχουσα κοινωνική καί οἰκονομική κρίσις πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ μέ κρίσιν, δηλαδή μέ διάκρισιν, περίσκεψιν, σύνεσιν καί τήν πρέπουσαν ἀποφασιστικότητα.
Ἕνα κλῖμα ἐμπιστοσύνης εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος παραχωρεῖ τήν δοκιμασίαν αὐτήν ἀλλά καί κλῖμα ἀλληλεγγύης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, θά πρέπει νά εἶναι τό κλῖμα, τό ὁποῖο θά πρέπει νά ἐπικρατήσῃ μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας εἰδκότερον, καί γενικότερον, μεταξύ ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
(...)
Ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ ἀγαπητοί !
Μεγάλη καί ἀπερίγραπτος εἶναι ἡ συγκίνησις ἡ ὁποία διακατέχει ἡμᾶς κάθε φοράν ὁποῦ ἐπισκεπτόμεθα τήν πεφιλημένην ταύτην νῆσον· τήν πάντερπνον Σκύρον, τήν ἀνεμόεσσαν.
Ἡ χαρά ἡμῶν ὅμως μεγαλύνεται ὑπερμέτρως κατά τήν λαμπράν ταύτην ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν πανηγυρίζει ὁ περικαλλής τοῦτος μετοχιακός ναός.
Καί τοῦτο ὄχι μόνον διότι δίδεται δι’ ἄλλην μίαν φοράν ἡ εὐκαιρία νά συναντήσωμεν πάντας ἡμᾶς ὑπό τήν σκέπην τοῦ πανηγυρίζοντος τοῦτου ἱεροῦ Ναοῦ καί νά συγκοινωνήσωμεν ὑπό τοῦ ἰδίου ἁγίου Ποτηρίου τά θεῖα Μυστήρια, ἀλλά καί νά ἐνθυμηθῶμεν τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ τά ὁποῖα ἐπετέλεσεν διά τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ὁ ὁποῖος ὑπερβαλλόντως τιμᾶται ἀπό τούς εὐσεβεῖς κατοίκους τῆς ὡραιοτάτης ταύτης νήσου, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ὑπό τάς θεοπειθεῖς εὐχάς καί θεοφιλήν ποιμαντικήν πρόνοιαν τοῦ συλλειτουργοῦντος καί προεξάρχοντος τῆς Πανηγύρεως, σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας καί Σκύρου κ.κ. Σεραφείμ.
Ἄς εὐχόμεθα νά τύχωμεν καί ἡμεῖς τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ ἁγίου Γεωργίου καί νά εὑρεθῶμεν ὅλοι ὁμοῦ εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου, ὥστε νά ἀξιωθῶμεν τοῦ φωτός ἐκείνου τοῦ ἀνεσπέρου τῆς μακαρίας καί ζωαρχικῆς Τριάδος, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Οἰκονομίσσης τε καί Κουκουζελίσσης, τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, χάριτι καί φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὧ πρέπει δόξα τιμή καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!
Εὔχομαι ὁλοψύχως εἰς πάντας ἡμᾶς Χρόνια Πολλά καί ὁ ἅγιος Γεώργιος βοήθειά μας!

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία τῆς Πανηγύρεως τοῦ μετοχίου Ἁγίου Γεωργίου τῆς Μεγίστης Λαύρας. Σκύρος. Τρίτη Διακαινησίμου, 26 Ἀπριλίου 2011.Φωτογραφία: Μεγίστη Λαύρα

Δευτέρα 25 Απριλίου 2011

ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ

Πορεία πρός τό Πάσχα,

μέσα ἀπό τήν ἁγιορείτικη εἰκονογραφική τέχνη 7.
Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Τοιχογραφία στό Πρωτάτο. Καρυές. Ἔργο Πανσελήνου, τέλους 13ου αἰ.Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασις. Φορητή εἰκόνα στό καθολικό τῆς Μεγίστης Λαύρας. Ἔργο Θεοφάνους τοῦ Κρητός. 1535.


Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Τοιχογραφία γ΄μισοῦ τοῦ 18ου αἰ. στό Κυριακό τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων. Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Παρθενίου Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων

Κυριακή 24 Απριλίου 2011

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ


ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ εὔχεται σέ ὅλους τούς ἀναγνώστες καί τούς οἰκείους τους, τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά λαμπρύνει πάντοτε τήν πορεία τους πρός συνάντηση μέ τόν ἀναστημένο Χριστό.
Φωτογραφία: Προσκυνώντας τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως στήν Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου

Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ


Πορεία πρός τό Πάσχα,

μέσα ἀπό τήν ἁγιορείτικη εἰκονογραφική τέχνη 6.
εἰς Ἄδου κάθοδος τοῦ Κυρίου. Τοιχογραφία γ΄μισοῦ τοῦ 18ου αἰ. Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Παρθενίου Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων.


Δημοσίευση:
Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Μεταβυζαντινή τέχνη στή σκήτη Καυσοκαλυβίων», Πρακτικά Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου: Ἅγιον Ὄρος. Πνευματικότητα καί Ὀρθοδοξία. Τέχνη, Θεσσαλονίκη 11-13 Νοεμβρίου 2005, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 364, εἰκ. 2.
Τοῦ ἰδίου, Ὅσιος Παρθένιος ὁ Σκοῦρτος, ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων. Ὁ βίος καί τό ζωγραφικό του ἔργο, ἔκδ. Πανευρυτανική Ἕνωση, Ἀθήνα 2010, σ. 156, εἰκ. 105.

Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

ΣΙΝΔΟΝΙΙ ΚΑΘΑΡΑΠορεία πρός τό Πάσχα,μέσα ἀπό τήν ἁγιορείτικη εἰκονογραφική τέχνη. 5Ἀποκαθήλωσις.Τοιχογραφία γ΄μισοῦ τοῦ 18ου αἰ. Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Παρθενίου Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων.Δημοσίευση: ἀδημοσίευτη.
Ἄκρα Ταπείνωσις.Τοιχογραφία τοῦ ἔτους 1759. Παρεκκλήσι Κοιμήσ. Θεοτόκου Καλ. Ἁγ. Ἀκακίου Καυσοκαλυβίων. Ἐργαστήριο ἱερομον. Παρθενίου Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων.

Δημοσίευση: ἀδημοσίευτη.